Actualitate

CRIZĂ de personal medical la Spitalul de Urgență Cluj! Se fac angajări fără concurs și fără vechime

Spitalul de Urgență din Cluj are nevoie de personal! Se fac angajări fără concurs și fără vechime. Dosarele trebuie trimise pe mail

 

 


 

Spitalul de Urgență Cluj face angajări pentru posturi de asistenți medicali generaliști cu studii superioare. Sunt șase posturi vacante pe perioada stării de urgență, plus 30 de zile.


 

Selecția se face pe baza dosarelor, fără concurs și nu se cere vechime. Dosarele se pot depune până astăzi la ora 16.00 prin e-mail. Cele care vor fi trimise după ora 16:00 nu vor fi luate în considerare.


„Înscrierile la selecție se fac pe adresa de e-mail a Serviciului R.U.N.O. - runo@scjucluj.ro până la data de 17.03.2021, ora 16:00. Subiectul e-mailului trebuie să conțină: Nume prenume și postul pentru candidează. E-mailurile sosite după ora 16:00 nu vor fi luate în considerare. Selecția dosarelor se va face în data de 18.03.2021 ora 16:00", anunță reprezentanții SCJU Cluj-Napoca.

Condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


 

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

-cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare –(anexele nr. 2şi 4)
-copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea -condiţiilor specifice ale postului
-copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie
-cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează –(anexa nr. 3)
-adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului)
-curriculum vitae, model comun European
-declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) –(anexa nr. 5).
-adeverință de participare eliberată de OAMGMAMR


CITEȘTE ȘI:

Spitalul Județean de Urgență Cluj are un nou director medical

Ultimele Stiri
abonare newsletter