monitorulcj.ro Menu
Economie

Conturi în neregulă. Ce a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean şi Primăria Cluj-Napoca?

Raportul Curţii de Conturi pe 2014 arată prejudicii de 25 de milioane de lei (aproape 6 milioane de euro) la instituţiile publice din judeţul Cluj. Inspectorii Curţii de Conturi au descoperit mai multe nereguli atât la Consiliul Judeţean (CJ), cât şi la Primăria Cluj-Napoca.

Printre constatări se află şi hotărârea de Consiliu Judeţean privind împrumutarea motocicletei BMW, cumpărată de instituţie, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj. Aşa cum a atras atenţia Monitorul de Cluj în mai multe rânduri, Curtea de Conturi arată că hotărârea este nelegală.

O altă palmă pe care Curtea de Conturi o dă Consiliului Judeţean Cluj este  faptul că forul judeţean nu a înregistrat în patrimoniul judeţului pista de rulare şi platforma de parcare a avioanelor (APRON 4), prejudiciind judeţul cu suma de 573.000 de lei.


Potrivit Curţii de Conturi, “o abatere semnificativă”  a comis-o Consiliul Judeţean prin faptul că nu a înregistrat în patrimoniul public al judeţului Cluj pista de rulare şi platforma de parcare a avioanelor în sumă de 573.000 lei, nefiind puse în aplicare hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de proprietate asupra acestora în favoarea judeţului Cluj.

Alte nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean sunt:


Nu au fost urmărite şi încasate veniturile din dividende datorate de societăţile comerciale la care entitatea deţine capital social în sumă de 1.000.000 de lei

Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă estimată de 897.000 lei prin înscrierea în buget şi angajarea unor cheltuieli pentru obiective de investiţii fără temei legal, reprezentând “Amenajare centru judeţean de coordonare şi conducere a intervenţiei Cluj şi dispecerat integrat”, precum şi dotări aferente acestui obiectiv. “Între Consiliul Judeţean şi ISU Cluj a fost încheiat un acord de cooperare în vederea finanţării acestui centru, care prevedea alocarea sumei de 250.000 de lei doar pentru anul 2011, dar în schimb, CJ Cluj a procedat nelegal la angajarea şi plata pentru acest obiectiv a sumei de 897.000 de lei”, se arată în raportul Curţii de Conturi.


Achiziţionarea şi plata nejustificată a unor bunuri în sumă de 129.000 de lei care nu sunt necesare entităţii şi nu au legătură cu obiectul de activitate al acesteia.

CJ Cluj a achiziţionat şi plătit nejustificat din bugetul propriu o motocicletă BMW pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) care a ajuns să fie folosită de IPJ Cluj. “ATOP, pentru care a fost efecutată achiziţia, este un organism consultativ fără competenţe în problemele operative ale poliţiei”, spune Curtea de Conturi.


Au fost efectuate plăţi necuvenite în sumă totală de 165.000 de lei în favoarea firmei SC Proexrom SRL Iaşi pentru expertizarea tehnică a unor lucrări la pista de 3500 de metri de la aeroport.

Au fost efectuate plăţi nelegale în baza contractelor de cofinanţare în sumă totală de 245.000 de lei, dintre care suma de 107.000 de lei reprezentând sume acordate necuvenit Arhiepiscopiei Clujului pentru cheltuieli în scopul realizării Campusului Teologic, suma de 30.000 de lei către unele cluburi sportive pentru cheltuieli în afara valabilităţii contractelor (Clubul Sportiv Universitatea Cluj, Asociaţia Sportivă Vulturul Mintiul Gherlii, Asociaţia Sportivă Unirea Cămăraşu) şi suma de 60.000 de lei în favoarea Crucii Roşii Cluj pentru realizarea proiectului “Bază de pregătire pentru prim ajutor de bază şi intervenţie în situaţii de urgenţă”.


Nereguli cu duiumul şi la Primăria Cluj-Napoca

Neregulile nu au ocolit nici Primăria Cluj-Napoca. Curtea de Conturi atrage atenţia asupra faptului că instituţia a menţinut nejustificat în patrimoniul său public unele bunuri (terenuri şi clădiri)în valoare de 35.718.000 de lei, aparţinând unor spitale subordonate Ministerului Sănătăţii (Serviciul de Ambulanţă al judeţului Cluj) sau care au fost retrocedate.

Principalele nereguli:

Au fost angajate şi efectuate cheltuieli materiale care nu sunt strict legate de activitatea instituţiei, fără a exista baza legală pentru efectuarea lor

Au fost acceptate la plată nejustificat şi decontate către diferiţi beneficiari de fonduri publice nerambursabile pentru proiecte, acţiuni culturale, sportive, religioase, sume aferente unor cheltuieli neeligibile în conformitate cu prevederile legale şi contracte de finanţare

Au fost acordate subvenţii pentru serviciul public de transport persoane fără respectarea procentelor stabilite prin hotărârile de consiliu local şi a tarifelor stabilite în baza unor deconturi care nu întrunesc cerinţele legale, precum şi în cote mai mari

Au fost acordate personalului sume de bani de natură salarială care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului din instituţiile bugetare. Potrivit Curţii de Conturi, au fost efectuatet plăţi nelegale în sumă totală de 13.134.000 de lei.

Achiziţionarea de materiale, combustibil, înregistrarea în conturile de cheltuieli a consumurilor s-a făcut fără documente justificative şi cu depăşirea plafoanelor stabilite

S-au constatat încălcări ale prevederilor legale privind achiziţiile publice efectuate, în special cele referitoare la administrarea contractelor de achiziţii publice privind realizarea unor obiective de investiţii, inclusiv neconstituirea şi reţinerea garanţiei de bună execuţie.

Au fost efectuate plăţi nelegale în sumă de 134.000 lei către Elin GmbH&Co Austria, urmare a acceptării în situaţiile de lucrări a unor articole de lucrări neexecutate privind modernizarea şi extinderea iluminatului public.

Cum s-a ajuns aici

Potrivit raportului Curţii de Conturi, prejudiciile aduse bugetelor locale, în cuantum de aproape 25 de milioane de lei, sunt cauzate în principal de: utilizarea neeconomicoasă şi ineficientă a fondurilor publice, nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nerespectarea prevederilor legale referitoare la modul de atribuire şi de administrare a contractelor de achiziţii publice, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea şi justificarea utiizării subvenţiilor, nerespectarea prevederilor legale în acordarea şi justificarea avansurilor pentru achiziţii de bunuri.

Angajaţii nu cunosc legea

Curtea de Conturi spune că printre cauzele care au favorizat producerea abaterilor de la legalitate care au condus la diminuarea veniturilor cuvenite bugetelor locale sunt necunoaşterea sau insuficienta aprofundare a legislaţiei fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, precum şi interpretarea eronată a unor prevederi din Codul Fiscal, pregătirea profesională a personalului nu permite asigurarea verificării sistematice a declaraţiilor de impunere, exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, inexistenţa controlului fiscal din cadrul primăriilor, precum şi al întregului sistem de control intern

Acţiunile de control au fost desfăşurate pe parcursul anului 2015 la primării, regii autonome şi societăţi comerciale de interes local, precum şi la spitalele din subordinea locală.