monitorulcj.ro Menu

Politică

Primarul Horia Șulea AMENINȚĂ locuitorii comunei Florești cu AMENZI. Vrea să facă RECENSĂMÂNT CU POLIȚIA. Poate face asta?

Primarul celei mai populate comune din țară, Horia Șulea, îi amenință cu amenzi pe președinții asociațiilor de proprietari care nu declară exact numărul locatarilor. Supărarea este evident legată de problema majorării taxei de salubritate, respinsă de Consiliul Local.

Înștiințări semnate de Horia Șulea au fost trimise președinților de asociații, cărora li se fixează termen data de 1 februarie 2019 pentru actualizarea cărților de imobil, în caz contrar urmând să fie amendați de polițiștii locali.

În plus, primarul amenință pe Facebook că va aplica nu doar amenzi, ci și „taxa specială” și impunere retroactivă. Poate primarul să face asta? Iată cum stă situația:

„În baza Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, vă aducem la cunoștiință obligațiile pe care le aveți privind întocmirea și actualizarea cărților de imobil în conformitate cu art 30 (1):
- Proprietarii de condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura membrilor familiei prin deces, nașteri, persoane luate în spațiu, închiriere sau împrumutarea locuinței.

Până în data de 01.02.2019 vă rugăm să ne puneți la dispoziție numărul real de locatari conform cărților de imobil actualizate, în caz contrar Direcția Poliția Locală va recurge la aplicarea sancțiunilor contravenționale privind neîndeplinirea atribuțiilor prevăzute de Legea 196/2018.”

Atâta doar că prevederile invocate de primarul Horia Șulea nu se regăsesc printre atribuțiile primarilor sau primăriilor.

Potrivit Legii 196/2018, invocată de Horia Șulea, constatarea contravenţiilor la sesizarea oricărei persoane interesate sau din oficiu, precum şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare se fac de către Inspectoratul de Stat în Construcţii în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. f), g) şi h); de către primari sau de împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), i) - m) şi o) - s); și de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sau, după caz, de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n).

Contravențiile pentru care poliția locală poate aplica sancțiuni se referă la:
a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;
e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;
i) modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari, precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi;
m) utilizarea şi gestionarea veniturilor asociaţiei de proprietari, altfel decât este prevăzut la art. 20, 70 şi 74;
o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidenţiale, conform prevederilor art. 14;
s) nerespectarea prevederilor art. 104 alin. (1).

(art. 14, respectiv 104 al. (1) se referă la constituirea asociațiilor de proprietari.)

Totuși proprietarii sunt obligați, potrivit art. 30 din Legea 196/2018, să notifice preşedintelui asociației de proprietari orice schimbare intervenită în structura şi numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinţei. Notificarea se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spaţiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.

O altă lege i-ar permite primarului Șulea să aplice sancțiuni: Ordonanța de Urgență 97/2005 privind actele de identitate, care conține prevederi referitoare la ținerea cărții de imobil și la sancțiuni ce pot fi aplicate.
Iată prevederile OUG 97/2005, articolele relevante:

Asociațiile de locatari/proprietari, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința şi actele de identitate ale cetățenilor români, au o serie de obligații legate de ţinerea unei cărţi de imobil.

Art. 31
(1) Reşedinţa se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.
(2) Menţiunea de stabilire a reşedinţei se acordă pentru perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Art. 36
Persoana care găzduieşte o altă persoană, în mod neîntrerupt, pe o perioadă mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a), are obligaţia de a anunţa poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul.

Art. 37
(1) Evidenţa locatarilor prin cartea de imobil se ţine în următoarele categorii de imobile care dispun de mai multe unităţi locative, astfel cum acestea sunt definite de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) destinate cazării în comun;
b) care servesc total sau parţial ca locuinţă.

Art. 38
(1) Organizarea activităţii de ţinere a evidenţei locatarilor prin cartea de imobil revine Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin unităţile de poliţie.
(2) Cartea de imobil se întocmeşte şi se actualizează de către persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau un membru al comitetului executiv al asociaţiei.
(3) Păstrarea, actualizarea şi utilizarea datelor din cartea de imobil de către persoana desemnată în acest sens, conform alin. (2), se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Responsabilul cărţii de imobil are obligaţia să înscrie, pe baza actului de identitate, persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în imobilul respectiv şi să o prezinte, la cerere, poliţiştilor sau lucrătorilor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
(5) Cartea de imobil se întocmeşte într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărţii de imobil.

Art. 39
(1) Persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuință în termen de 15 zile de la mutare.
(2) Persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil.

Art. 43
Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 24 şi art. 38 alin. (4), cu amendă de la 25 lei la 50 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2) şi (3), art. 39 şi 40, cu amendă de la 40 lei la 80 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25 şi 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.

Art. 44
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi de către poliţişti.”

Ce nu este foarte clar este cum se gândește Horia Șulea să pună în aplicare sancțiunile. Pentru că, singurii care pot fi sancționați sunt fie responsabilii cu ținerea cărții de imobil (un membru al asociației anume desemnat, nu neapărat președintele), respectiv persoanele care locuiesc în imobil și refuză să prezinte cartea de identitate pentru înscrierea în cartea de imobil.

Constatarea contravenției se face de către polițiști (nu polițiștii locali), respectiv de către persoane împuternicite din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor. Așadar, punerea în aplicare a înștiințărilor semnate de primarul Horia Șulea ar presupune vizite, mai mult sau mai puțin inopinate, ale funcționarilor Primăriei Florești (doar cei de la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor) însoțiți de președintele asociației de proprietari, care să verifice de facto câte persoane locuiesc de cel puțin 15 zile în fiecare apartament și să îi sancționeze pe cei care fie nu s-au declarat, fie refuză să prezinte actele.

De aici următoarele întrebări:

- Cum nu toată lumea este acasă peste zi, în timpul orelor de lucru ale funcționarilor Primăriei, aceste vizite ar trebui să se facă seara, deci angajații lui Șulea ar urma să facă ore suplimenare? Cine le plătește?

- Cum poate dovedi funcționarul că o persoană locuiește efectiv la o anumită adresă? Îi va verifica sertarele, să vadă dacă are lucruri personale, deodorant, papuci de casă?

- Chiar și în această situație, cum va dovedi de cât timp locuiește persoana respectivă în acea locuință, având în vedere că legea prevede un termen de 15 zile?

- Sancțiunile sunt mai mici decât taxa de salubritate, așadar mulți (mai ales dintre cei evident rău-intenționați) vor prefera amenzile.

- Cum va calcula Primăria aplicarea retroactivă a taxei de salubritate? În baza cărei prevederi? Care este formula de calcul și unde este ea explicit descrisă?