monitorulcj.ro Menu
Economie

Notificare Casa de Insolvenţă Transilvania

Subscrisa Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Sibiu S.P.R.L. cu adresa de corspondenţă în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr.48, et.6, incinta Silver Business Center, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al S.C. SOMEŞ S.A, desemnat prin hotărârea pronunţată în data de 10.12.2013 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 79/1285/2013, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj NOTIFICĂ intrarea debitorului SC SOMEŞ SA în faliment în formă generală, conform sentinţei pronunțate în data de 10.12.2013 în dosarul nr. 79/1285/2013.

Debitorul SC SOMEŞ SA are obligaţia de a preda gestiunea averii către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii până la data de 07 ianuarie 2014.Vor putea depune declaraţii de creanţă în baza prezentei notificări doar creditorii debitorului SC SOMEŞ SA ale căror creanţe s-au născut în perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei în formă generală, şi data deschiderii procedurii falimentului, adică în perioada 29.01.2013 – 10.12.2013. Aceştia trebuie să procedeze la înscrierea în tabelul suplimentar al creditorilor, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului suplimentar al creanţelor este 21 ianuarie 2014, stabilit de instanța de judecată. În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07 februarie 2014. Termenul limită de depunere a contestaţiilor împotriva trecerii creanţelor sau drepturilor de preferinţă în tabelul suplimentar este 18 februarie 2014. Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și de pronunţare asupra tabelului definitiv consolidat este 04 martie 2014. Deschiderea procedurii de faliment în formă generală se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pentru efectuarea menţiunii.


INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunalul Specializat Cluj „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.‚ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.ƒ Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă la adresa mai sus menționată.„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Specializat Cluj.Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.