monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice

În data de 04.01.2021 s-a demarat implementarea proiectul ”Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri fotovoltaice”, finanțat în cadrul programului de finanțare „Programul energetic în România”.

Clădirile care fac obiectul proiectului sunt:


- Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr - 100 buc;

-  Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu – 100 buc


-  Liceul cu Program Sportiv – 100 buc

- Liceul Tehnologic Alexandru Borza – 60 buc;


- Baza Sportivă Gheorgheni – 160 buc

- Hala Agroalimentara Grigorescu – 60 buc


-  Hala Agroalimentară IRA – 60 buc..

- Universitatea Tehnică – 160 buc.


Proiectul propune următoarele rezultate și indicatori:

- Reducerea emisiilor echivalente CO2 pe an: 147,34 tone echivalent CO2 / an;

- Producția de energie din surse regenerabile MWH/an: 173,34 MWh/an

                       

                        Programul „Programul energetic în România” este finanțat prin mecanismele financiare SEE și Norvegia2014-2021. Programul contribuie la obiectivele generale ale granturilor SEE și Norvegiei 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și la consolidarea relațiilor bilaterale dintre statele SEE și statele beneficiare ale granturilor din SEE și Norvegia.

                        Obiectivul programului este "Energia mai puțin intensivă pe bază de carbon și o siguranță sporită aaprovizionării". Programul urmărește stimularea și dezvoltarea cooperării pe termen lung între Islanda,

Liechtenstein, Norvegia (denumite în continuare "statele donatoare") și România și încurajează parteneriatele bilaterale de proiecte.

                        Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce

reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

Obiectivul proiectului: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie la nivelul clădirilor administrative care deservesc clădiri publice cu funcțiuni diverse.

Denumire program: Mecanisme financiare SEE și Norvegia, 2014‐2021 Apel de proiecte ‐ Apel 3: “Capacitate crescută pentru furnizarea energiei regenerabile”

Obiectivul programului: Energie cu emisii scăzute de carbon și siguranță mai mare în furnizare.

Denumire proiect: Creșterea eficienței energetice în clădirile municipale prin utilizarea de panouri  fotovoltaice

Beneficiar: Primăria Municipiul Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Valoarea totală a proiectului: 820.521 euro

Grantul alocat din partea Innovation Norway: 697.300 euro

 

Increasing the energy efficiency in municipal buildings through the use of photovoltaic panels

 

The implementation of the project “Increasing energy efficiency in municipal buildings through the use of photovoltaic panels”, financed within the financing program “Energy program in Romania”  started on 04.01.2021.

The buildings that are part of the project:

- Gheorghe Lazăr National Pedagogical College - 100 pcs;

- Tiberiu Popoviciu High School of Informatics - 100 pcs

- High School with Sports Program - 100 pcs

- Alexandru Borza Technological High School - 60 pcs;

- Gheorgheni Sports Center - 160 pcs

- Grigorescu Agri-Food Hall - 60 pcs

- IRA Agri-Food Hall - 60 pcs.

- Technical University - 160 pcs.

The project aims the following results and indicators:

- Reduction of CO2 equivalent emissions per year: 147.34 tons of CO2 equivalent / year;

- Energy production from renewable sources MWH / year: 173.34 MWh / year

 

                        The "Energy Program in Romania" program is funded by the EEA and Norway financial mechanisms 2014-2021. The program contributes to the general objectives of the EEA and Norway grants 2014-2021, namely to reduce economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthen bilateral relations between the EEA States and the beneficiary countries of the EEA and Norway.

                        The aim of the program is "Less carbon-intensive energy and increased security of supply". The program aims to stimulate and develop long-term cooperation between Iceland, Liechtenstein, Norway (hereinafter referred to as "donor states") and Romania and encourages bilateral project partnerships.

                        These funding mechanisms are established on the basis of the Agreement on the European Economic Area, which brings together EU Member States and Iceland, Liechtenstein and Norway as equal partners in the internal market.

Project objective: Encourage the use of renewable energy sources in administrative buildings that serve public buildings with various functions.

Program name: EEA and Norway Financial Mechanisms, 2014-2021 Call for projects - Call 3: “Increased capacity for renewable energy supply”

Program objective: Low carbon energy and higher security of supply.

Project name: Increasing energy efficiency in municipal buildings through the use of photovoltaic panels

Beneficiary: Cluj-Napoca City Hall in partnership with the Technical University of Cluj-Napoca

Total project value: 820,521 euros

Grant awarded from Innovation Norway: 697,300 euros