monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

PRO ALGOR COM SRL- ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020

ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității IMM
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 


                                    12.11.2020
 

1. Informații generale: solicitant privat


Denumirea solicitantului: Pro Algor COM SRL

Adresa sediu social: municipiul Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 9, bloc 11, scara A, etaj P, ap. 3, jud. Neamţ


Date de contact: persoana de contact - Cezara Vuza, tel 0747489604, email: office.proalgor@gmail.com 

Corespondenta: prin e-mail, la adresa - office.proalgor@gmail.com2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

Obiectul procedurii de achiziție:  Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3 si servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8


Locul de prestare a serviciilor: mun. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 83, jud.  Bistriţa-Năsăud

3. Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: până la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare, selecție și perioada de implementare.

4. Valoarea estimată a contractului: 780.000 RON fără TVA,  din care:

- 390.000 lei fara TVA - servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

- 390.000 lei fara TVA - servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8

Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:

- ofertele vor fi transmise prin e-mail la adresa office.proalgor@gmail.com, până în data de 23.11.2020, ora 15:00;

6. Modalitatea de depunere a ofertei:

- pe email la adresa : office.proalgor@gmail.com

Oferta va fi transmisa scanată în format pdf, semnată în prealabil de către reprezentantul legal al ofertantului;

7. Limba de redactare a ofertelor este: română sau alte limbi străine, însoțite de traducere autorizată în limba română,
8. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține gratuit de la:

- e-mail office.proalgor@gmail.com sau de la sediul societății, municipiul mun. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 83, jud.  Bistriţa-Năsăud

9. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 15 zile calendaristice calculate de la data limită de depunere a ofertelor;

10. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

- principiul transparenței;

- principiul economicității;

- principiul eficienței;

- principiul eficacității;

11. Oferta de preț va fi însoțită de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese;

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) sau document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate,– nu mai vechi de 3 luni de data limită de depunere a ofertelor.

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro