monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE INTENȚIE - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității IMM - Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității IMM
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
- Denumirea solicitantului: DETTRA ORGANIZATION S.R.L.
- Adresa sediu social: municipiul Cluj-Napoca, Str. Aviator Bădescu, nr. 17, jud. Cluj;
- Date de contact: Persoana de contact: Radu Rus, tel 0747668031, email: radu.rus@dettra.ro
- Corespondenta: prin e-mail, la adresa: radu.rus@dettra.ro


2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
- Obiectul procedurii de achiziție:  Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
- Locul de prestare a serviciilor: Localitatea Cluj-Napoca;

3. Tipul și durata contractului:
- Tipul contractului: prestări servicii
- Durata contractului: până la 31.11.2020, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare, selecție și contractare.


4. Valoarea estimată a contractului: 481.300 RON fără TVA, pentru:
- servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3: 408.250,00 lei fara TVA;

Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Prețul contractului este compus dintr-o sumă fixă, în valoare de 43.000 lei fără TVA, la care se adaugă 1,5% (la care se adaugă TVA) din valoarea ajutorului nerambursabil aprobat la finanțare. Partea din prețul contractului reprezentând 1,5% (la care se adaugă TVA) din valoarea ajutorului nerambursabil aprobat la finanțare va fi achitată prestatorului doar după recepționarea rezultatului privind finanțarea proiectului și doar în situația în care proiectul va fi aprobat la finanțare.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:
- ofertele vor fi transmise prin e-mail la adresa radu.rus@dettra.ro, până în data de 24.11.2020, ora 15:00;


6. Modalitatea de depunere a ofertei:
- pe email la adresa : radu.rus@dettra.ro
Oferta va fi transmisa scanată în format pdf., semnată în prealabil de către reprezentantul legal al ofertantulu;

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine, însoțite de traducere autorizată în limba română,


8. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține gratuit de la:
- e-mail: radu.rus@dettra.ro sau de la sediul societății, municipiul Cluj-Napoca, Str. Aviator Bădescu, nr. 17, jud. Cluj;

9. Ofertele alternative sunt interzise
Valabilitatea ofertei:
 minim 15 zile calendaristice calculate de la data limită de depunere a ofertelor;


10. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
- principiul transparenței;
- principiul economicității;
- principiul eficienței;
- principiul eficacității;

11. Oferta de preț va fi însoțită de următoarele documente:
- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate,– nu mai vechi de 3 luni de data limită de depunere a ofertelor;