monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității IMM Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


 

 1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
- Denumirea solicitantului: ROMAN GRAFISERVICE SRL
- Adresa corespondență: Municipiul Dej, Strada BISTRIȚEI, Nr. 63, județ Cluj
- Date de contact: tel 0723 083 712, email office@romangrafiservice.com


2. Denumirea / obiectul și locul de prestare a serviciilor:
- Obiectul anunțului de intenție:  Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
- Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Dej, Strada BISTRIȚEI, nr 63, Județ Cluj

3. Tipul si durata contractului:
- Tipul contractului: prestări servicii
Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare și până la emiterea unei decizii de finanțare a proiectului (scrisoare de aprobare și de finanțare proiect)


4. Valoarea estimata a contractului:
- 380,000.00 RON – fara TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:
- 19.10.2020 ora 12.00 Municipiul Dej, Strada BISTRIȚEI, Nr. 63, Județ Cluj


6. Modalitatea de depunere a ofertei:
- Personal, prin poștă, curierat rapid, pe email la adresa: office@romangrafiservice.com
- Oferta de preț va fi prezentată 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului / format scanat.

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată.


8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 19.10.2020, ora 13.00, Municipiul Dej, Strada BISTRIȚEI, Nr. 63, Județ Cluj.

9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
- Hajdu Sebastian, adresa de email: office@romangrafiservice.com
- Hajdu Sebastian, Municipiul Dej, Strada BISTRIȚEI , Nr. 63, Județ Cluj

10. Ofertele alternative sunt interzise
Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț.

11. Procedura competitivă are la bază principiile de mai jos și are la bază Ordinul 1284 / 2016.
- principiul transparenței;
- principiul economicității;
- principiul eficienței;
- principiul eficacității;

12. Oferta de preț va fi însoțită de următoarele documente:
- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflicului de interese după modelul atașat documentului specificații tehnice – Anexa 1;
- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator în copie conform cu originalul/original sau certificat de înregistrare ORC în copie conform cu originalul SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;

Initiațivă locală. Dezvoltare regională

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională