monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE INTENȚIE - Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2-Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltar

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2-Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
* Denumirea solicitantului: AGROLIV S.R.L.
* Adresa sediu social/corepondență: Str. Ștefan Cel Mare 42, Loc. Turda, Cluj
* Date de contact: tel: 0729636342, email: liviu.nicoara@agroliv.ro

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
* Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
* Locul de prestare a serviciilor: Str. Trascăului, nr. 8B, Turda, Cluj


3. Tipul și durata contractului:
* Tipul contractului: prestări servicii
Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect)

4. Valoarea estimată a contractului:
* 363,000,00 RON fără TVA.  Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului


5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:
* 16.10.2020, ora16:00, Str. Stefan Cel Mare 42, Loc. Turda, Cluj

6. Modalitatea de depunere a ofertei:
* Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa: Str. Stefan Cel Mare 42, Loc. Turda, Cluj, liviu.nicoara@agroliv.ro
* Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.


7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată

8. Data si ora deschiderii ofertelor: 19.10.2020, ora 10:00


9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la: liviu.nicoara@agroliv.ro

10. Ofertele alternative sunt interzise
Valabilitatea ofertei
: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
* principiul transparenței;
* principiul economicității;
* principiul eficienței;
* principiul eficacității;

12. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:
* Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
* Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională