monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE INTENȚIE-Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară2-Îmbunătățirea competitivității IMM Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020


Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor


1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

- Denumirea solicitantului: CC SOFT SOLUTIONS SRL


- Adresa sediu social: str. Dr. Victor Babes, nr. 15, ap. 24, Baia-Mare, judet Maramures

- Adresa de corepondență:


- Date de contact: tel.: 0745 617 142, fax: -, email: calin@betup.ro

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:


- Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

- Locul de prestare a serviciilor: Municipiul Cluj-Napoca, strada PLOPILOR, nr. 68, spaţiu comercial nr. 6, judet Cluj

3. Tipul și durata contractului:

- Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire

4. Valoarea estimată a contractului:

- 362.385,00 lei RON fără TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:

- 16.10.2020, ora 16:00 la adresa: Municipiul Cluj-Napoca, strada PLOPILOR, nr. 68, spaţiu comercial nr. 6, judet Cluj, sau pe adresa de email: calin@betup.ro.

6. Modalitatea de depunere a ofertei:

- Personal, prin posta, curierat rapid sau pe email la adresa: calin@betup.ro

- Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/ format scanat.

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată

8. Data si ora deschiderii ofertelor: 19.10.2020, ora 08:00

9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la: calin@betup.ro

10. Ofertele alternative sunt interzise.

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț.

11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

- principiul transparenței;

- principiul economicității;

- principiul eficienței;

- principiul eficacității;

12. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională