monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

ANUNȚ DE INTENȚIE Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității IMM Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

ANUNȚ DE INTENȚIE
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:
- Denumirea solicitantului: CAP PET PLAST SRL
- Adresa sediu social/corepondență: Localitatea Jucu de Mijloc, comuna Jucu, str Principală, nr. 24A, judeţul Cluj, Cod 407353;
- Date de contact: tel 0747223628/0722517525, fax. 0262-709099, email: office@cappetplast.ro


2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:
- Obiectul anunțului de intenție:
 Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
 Servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8
- Locul de prestare a serviciilor: Localitatea Cluj-Napoca, Str. Bulevardul Muncii, Nr. 12, Jud. Cluj ( locatia de implementare)/ office@cappetplast.ro;

3. Tipul și durata contractului:
- Tipul contractului: prestări servicii
- Durata contractului: până la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare, selecție și perioada de implementare.


4. Valoarea estimată a contractului: 780.000 RON fără TVA, din care:
- servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3: 390.000 lei fara TVA;
- servicii de consultanta în managementul proiectului, cod CPV 79411000-8: 390.000 lei fara TVA

Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului.
5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.
- Localitatea Jucu de Mijloc, comuna Jucu, str Principală, nr. 24A, judeţul Cluj/ office@cappetplast.ro, 16.10.2020, ora 15:00


6. Modalitatea de depunere a ofertei:
- Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Localitatea Jucu de Mijloc, comuna Jucu, str Principală, nr. 24A, judeţul Cluj/email: office@cappetplast.ro
- Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar original semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată


8. Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2020, ora 16:00

9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:
- office@cappetplast.ro


10. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:
- principiul transparenței;
- principiul economicității;
- principiul eficienței;
- principiul eficacității;

12. Oferta de preț va fi însoțită de următoarele documente:
- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri respectiv serviciilor de consultanta în managementul proiectului (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională