monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunț de intenție - Programul Operațional Regional 2014-2020

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

- Denumirea solicitantului: STEELCORP DISTRIBUTION SRL
- Adresa sediu social/corepondență: Municipiul Baia Mare, Str. OITUZ, Nr. 6B, Ap. 47, Judet Maramureş;

Date de contact: FONAI IOAN, tel 0744197429, fax. -, email: contabilitate@steelcorp.ro, maria.fonai@steelcorp.ro

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

- Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
- Locul de prestare a serviciilor: Sat Dorna Arini, CF 30810, Comuna Dorna Arini, Jud. Suceava, cod postal 727200 ( locatia de implementare)/ email:  contabilitate@steelcorp.ro, maria.fonai@steelcorp.ro;

3. Tipul și durata contractului:

- Tipul contractului: prestări servicii
- Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect)

4. Valoarea estimată a contractului:

230.000 RON fără TVA. Prețul contractului  ulterior nu poate fi ajustat.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:.

- Municipiul Baia Mare, Str. OITUZ, Nr. 6B, Ap. 47, Judet Maramureş;/ contabilitate@steelcorp.ro , maria.fonai@steelcorp.ro , 03.02.2020, ora 10:00

6. Modalitatea de depunere a ofertei:

- Personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa : Municipiul Baia Mare, Str. OITUZ, Nr. 6B, Ap. 47, Judet Maramureş;/ contabilitate@steelcorp.ro , maria.fonai@steelcorp.ro
- Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat.

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată
8. Data si ora deschiderii ofertelor: 03.02.2020, ora 12:00
9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:

- contabilitate@steelcorp.ro , maria.fonai@steelcorp.ro

10. Ofertele alternative sunt interzise

Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

- principiul transparenței;
- principiul economicității;
- principiul eficienței;
- principiul eficacității;

12. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul)