monitorulcj.ro Menu
Actualitate

Nereguli de 8,7 mil. euro la Primăria Cluj. Prime și sporuri plătite nelegal din bugetul local

Potrivit auditului Curții de Conturi pe anul 2017, neregulile constatate privind bugetul local al municipiului Cluj-Napoca se ridică la peste 8,7 milioane de euro (41.482.000 lei).

Conform raportului întocmit de Curtea de Conturi, s-au constatat o serie nereguli privind exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare.

Astfel, auditul semnalează că nu s-au constituit și înregistrat provizioane pentru litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată, cauzate de procesele în care entitatea este implicată în calitate de pârât (1.528.000 lei). De asemenea, nu au fost înregistrate în contabilitate și puse de acord cu graficul de rambursare, dobânzile datorate de entitate, aferente creditelor pe termen lung aflate în derulare (datorie publică) – 8.098.000 lei.


Au fost înregistrate eronat în contabilitate pe conturile de cheltuieli, în loc de conturile de active fixe corporale în curs de execuție, valoarea lucrărilor de reparații efectuate la Drum Sfântul Ion – Tronson 1 (4.307.000 lei). Totodată, municipiul Cluj-Napoca nu a fost înregistrat la capitalul social al unor societăți, ca urmare a majorării acestuia prin aport în natură (1.572.000 lei).

Printre neregulile găsite se numără și menținerea nejustificată în domeniul public a unor bunuri care nu aparțin entității, sau a unor bunuri care nu îndeplinesc condițiile de valoare și natură pentru a fi menținute în această categorie (3.521.000 lei). De asemenea, nu au fost înregistrate în contabilitate, provizioanele aferente diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământ, prevăzute prin hotărârile judecătorești definitive și executorii, la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca (551.000 lei).


La capitolul abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, Curtea de Conturi raportează că Unitatea Administrativ Teritorială Municipală (UATM) Cluj-Napoca nu a realizat venituri nefiscale la bugetul local, determinată de neîncasarea redevențelor aferente contractelor de concesiune terenuri (1.509.000 lei). Mai departe, UATM Cluj-Napoca nu a realizat venituri la bugetul local din închirierea spațiilor destinate comercializării produselor agroalimentare în piețele amplasate în municipiul Cluj-Napoca (5.864.000 lei).

La subpunctul calitatea gestiunii economico-financiare, Curtea de Conturi arată că s-au efectuat plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit tuturor angajaților din aparatul de specialitate al primarului, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condițiile în care unii angajații ai entității nu aveau atribuții și nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale, așa cum sunt definite de art. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (7.034.000 lei).


De asemenea, au fost plătite nejustificat din bugetul local, drepturi de personal, reprezentând premii, respectiv ore prestate în afara programului normal de lucru, sau în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, plăți care exced cadrului legal aplicabil (1.394.000 lei).

“În anul 2017, au fost efectuate plăți nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaților Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, Serviciului Public pentru Administrarea Obiectivelor Culturale, Direcției de Asistență Socială şi Medicală, Centrului Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca prin includerea în salariul de bază a unor sume (stimulente), în condițiile în care angajații entității nu aveau atribuții şi nu au contribuit la administrarea creanțelor fiscale. Prejudiciul se ridică la suma de 5.166.000 lei”, arată auditorii Curții de Conturi.


Documentul mai menționează și faptul că “au fost plătite din bugetul local, facturi aferente consumului de gaze naturale pentru imobilul Sala Polivalentă, fără a fi recuperate integral sumele alocate, în valoare totală de 508.000 lei”, arată Curtea de Conturi.

Printre măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi se numără înregistrarea Drumului Sfântul Ion în domeniul public al unității administrativ teritoriale, respectiv în evidența contabilă, la o valoare de inventar care să cuprindă inclusiv reparațiile efectuate pe acest drum în perioada 2016 – 2017.


De asemenea, se dispune identificarea tuturor bunurilor care nu aparțin patrimoniului entității, actualizarea domeniului public și privat al municipiului Cluj-Napoca conform prevederilor legale și înregistrarea în evidența contabilă a modificărilor patrimoniale survenite.

Curtea de Conturi recomandă municipalității clujene inventarierea tuturor contractelor de concesiune terenuri, în vederea stabilirii și încasării în cuantumul și la termenele prevăzute de lege a veniturilor din această sursă, precum și luarea măsurilor de reziliere a contractelor de concesiune terenuri, în cazurile în care situația o impune. Totodată, se cere inventarierea spațiilor din piețe și de identificare a tuturor contractelor de închiriere aferente. Se va analiza astfel modul de respectare a clauzelor contractuale de către locatari, și va întreprinde demersurile legale de recuperare a sumelor datorate pentru aceste spații.

Etichete: primaria cluj