Actualitate

(P)Profețiile Bibliei despre viitorul omenirii

STIMATE CITITOR! Niciodată, în istoria omenirii, nu a fost mai necesar ca astăzi să răsfoim paginile Sfintelor Scripturi, pentru a afla ceva în legătură cu viitorul incert al rasei umane pe pământ.

Doar în acest Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu putem descoperi mesajul Creatorului Universului transmis generației de oameni ce trăiește astăzi pe pământ. Biblia este singura carte din lume care vorbește de trecut, prezent și viitor. Profețiile inspirate, scrise cu mii de ani înainte în legătură cu desfășurarea evenimentelor actuale atestă că această Carte este adevărată și demnă de încredere. „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” (Psalmii 119:105). „Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris ca învățătură pentru noi, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea care o dau Scripturile să avem nădejde.” - Romani 15:4.

LA CE NE PUTEM AȘTEPTA ÎN VIITOR?


 Astăzi trăim cele mai critice timpuri ale istoriei. Este evident faptul că în lumea întreagă domnesc haosul și neliniștea, iar națiunile sunt în completă neștiință despre viitorul lor, drept pentru care inimile oamenilor sunt cuprinse de deznădejde. Prezicerile diplomaților politici și cele ale conducătorilor religioși în legătură cu îmbunătățirea vieții pe pământ nu s-au împlinit, iar în promisiunile lor nu ne mai putem încrede.     

 Adevărul demn de încredere despre viitorul și soarta omenirii este ceea ce dorim să aflăm. Când Isus, Mântuitorul nostru, învăța mulțimea pe Muntele Măslinilor, ucenicii s-au apropiat de El și L-au întrebat: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului [lumii] acestuia?” Isus a zis: „Veți auzi de războaie și vești de războaie ... Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății; și, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume.” - Matei 24:3, 6, 7.


„Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri ... oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ.” - Luca 21:25, 26.           

Dacă aruncăm o privire asupra situației lumii, vom constata o realitate îngrozitoare pe care o trăiește generația prezentă: atacuri teroriste, ură, războaie interconfesionale și interetnice, neînțelegeri politice, recesiune economico - financiară, secetă, foamete, epidemii, dezlănțuirea catastrofelor naturale distrugătoare, violență și criminalitate, creșterea imoralității și a desfrâului, lipsa respectului față de părinți și a iubirii față de aproapele, lipsa fricii și ascultării de Dumnezeu și multe altele. Această stare prezisă în Biblie nu trebuie privită cu indiferență, deoarece ea este un real avertisment că această lume rea a ajuns la sfârșit, iar singurul refugiu pentru oamenii ascultători este întoarcerea la Dumnezeu și împăcarea cu El prin Fiul Său Isus Cristos.      


 Prin urmare, sunt zadarnice și chiar condamnate de Biblie prezicerile acelor „profeți falși” care, contrar Cuvântului lui Dumnezeu, înșală mereu omenirea, prezicând, conform părerilor personale, o lume mai bună, pace mondială, un viitor strălucit și o viață fericită, deși orice om cu judecată vede clar că, pe zi ce trece, omenirea merge din rău în mai rău. Dar nu e de mirare, pentru că și acest lucru a fost prezis pentru aceste zile din urmă: „Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți.” - Matei 24:11.        

 Pentru a nu ne lăsa înșelați în această privință, trebuie să ne îndreptăm atenția spre singura autoritate demnă de încredere cu privire la viitorul omenirii și al planetei, care este Atotputernicul Dumnezeu IEHOVA (YHWH în manuscrisele originale ale Bibliei apare de 6.823 de ori). - Exod 6:3; 15:3.


El este Creatorul omului și al tuturor lucrurilor din Univers, și descoperă secretele Sale numai celor care Îl adoră, Îl ascultă și respectă în mod sincer poruncile lui.

Chiar Isus Cristos, înainte de a fi răstignit, în ultima rugăciune adresată Tatălui Său ceresc, a declarat: „Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Cristos, pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). Ca urmare, mântuirea și salvarea celor credincioși este posibilă doar prin cunoașterea, respectarea și adorarea Adevăratului Dumnezeu Iehova și a Fiului Său Isus Cristos, Stăpânirile Cele Mai Înalte cărora orice suflet trebuie să le fie supus! - Romani 13:1.


O RAZĂ DE SPERANȚĂ

Iată că, Iehova, Dumnezeul iubirii, trimite prin Isus Cristos o rază de speranță oamenilor credincioși și cu frică de Dumnezeu: „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.” (Luca 21:28). Chiar dacă această lume coruptă și dezbinată, bolnavă de nelegiuire, imoralitate și violență, trebuie să fie nimicită în curând, conform planului divin, ea va fi înlocuită cu „un cer nou și un pământ nou, în care va locui dreptatea” (2Petru 3:13). La timpul hotărât de Dumnezeu, El va aduce în existență un guvern drept sub conducerea teocratică a lui Isus Cristos, restabilind astfel pe pământ starea plăcută a Edenului, adică o Lume Nouă pentru oamenii drepți și ascultători!      

Prin urmare, este necesar pentru fiecare om iubitor de dreptate, care dorește să-și salveze viața trecând peste catastrofa sfârșitului lumii, să asculte numai de Suveranul Universului, care se adresează omenirii astfel: „Pe viața Mea, zice Iehova Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea!” - Ezechiel 33:11.
Dar, pentru ca toate acestea să fie aduse în existență, trebuie mai întâi ca pământul și locuitorii lui să fie descătușați de lanțurile puternice, multimilenare, ale lui Satan, care au imobilizat omenirea în albia minciunii, erorii, păcatului și a morții!

Profetul Isaia scrie despre Cel care va realiza această eliberare, adică Isus, împuternicitul lui Dumnezeu: „nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Său și cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău.” - Isaia 11:2-5.      

Toți oamenii ascultători vor supraviețui acestui sfârșit și se vor bucura de o adevărată viață fericită, în pace și libertate, împreună cu familiile lor. Dumnezeu a promis că tot armamentul va fi prefăcut în unelte agricole folositoare oamenilor pașnici, după cum citim: „Din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare; nici un neam nu va mai trage sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța să facă război ... Poporul Meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite.” - Mica 4:3, 4; Isaia 32:18.

SĂ URMĂM EXEMPLUL UCENICILOR LUI ISUS

Acest mesaj de bucurie despre eliberarea și restatornicirea pământului este vestea bună de mângâiere pe care Isus Cristos a poruncit ucenicilor Săi să o transmită în toată lumea, după cum este scris la Marcu 16:15, 16: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit!”. Fără deosebire de religie, naționalitate, limbă sau etnie, Dumnezeu invită pe fiecare om sincer la această ocazie de eliberare, prin martorii Săi însărcinați cu această lucrare pe care o îndeplinesc cu plăcere spre binele dumneavoastră, urmând astfel exemplul lui Isus și al ucenicilor Săi. „Ci voi veți primi o putere, când Se va coborî spiritul sfânt peste voi și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.” - Faptele Apostolilor 1:8.       

Totodată, Martorii lui Iehova sunt observatori treji ai evenimentelor ce se derulează pe arena mondială a lumii, evenimente care, în lumina Sfintelor Scripturi, ne arată că am ajuns la un timp decisiv în viața generației de acum.

Această generație, împreună cu sistemele ei politic, comercial și religios, în curând va fi un martor ocular al judecății drepte a Suveranului Dumnezeu Iehova, judecată care a fost prezisă prin profetul Isaia: „Voi pedepsi, zice Iehova, lumea pentru răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor; voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborî semeția celor asupritori.” - Isaia 13:11.          Cei care primesc acest mesaj, această chemare, se vor lepăda de religie ca de „o formă exterioară de închinare” și vor urma modelul adevăratei credințe arătate de Isus și de ucenicii Săi, „credința dată sfinților odată pentru totdeauna”. (Apocalipsa 1:5; Iuda 3; Isaia 43:12). Ei vor beneficia de salvare din catastrofa sfârșitului lumii și vor avea minunatul privilegiu de a vedea instaurarea Lumii Noi, sub domnia milenară a lui Isus Cristos, unde vor fi restabilite toate binecuvântările paradisiace pe care le-a pierdut, prin neascultare, prima pereche de oameni în Eden.

În concluzie, stimate cititor, dacă ai înțeles care este scopul lui Dumnezeu cu privire la omul de pe pământ, este bine să meditezi asupra îndemnului părintesc pe care Dumnezeu l-a transmis omenirii: „Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Iehova Dumnezeul Tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El; căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale.” - Deuteronomul 30:19-20.        

Pentru mai multe informații, vă rugăm folosiți următoarele date de contact :

Telefon : 0742-315474

Adresă de email: contact@vestitorulimparatiei.ro

Pagina web: www.vestitorulimparatiei.ro

 

ASOCIAȚIA INTERNAȚIONALĂ MARTORII LUI IEHOVA

Căsuța poștală: OP Târgu Mureș 2-GH1 CP460, România

Ultimele Stiri
abonare newsletter