monitorulcj.ro Menu
Politică

FORŢA NAŢIONALĂ – Planul Renașterii Naționale (P)

Partidul FORŢA NAŢIONALĂ consideră că politicienii trebuie să acționeze dezinteresați iar activitatea lor trebuie să fie pusă în slujba poporului și a țării și să servească cetățenilor și interesului național, nu interesului personal sau de grup.

Politica nu trebuie să fie un mijloc de promovare al intereselor proprii ci un mijloc prin care partidele și politicienii să vină în sprijinul și în apărarea cetățenilor și să reprezinte garanția libertății și prosperității lor.

Conștienţi de criza profundă în care se află România și de datoria pe care o avem față de popor și de țară și luând în considerare gravele dezechilibre pe care deciziile actualilor guvernanți le-au creat în economie și în viața socială, în timp ce marea majoritate a cetățenilor așteaptă soluții concrete și imediate pentru a reînvia speranța în viitorul lor și al familiilor lor, Forța Națională propune tuturor partidelor responsabile şi tuturor persoanelor care doresc și pot să se implice în salvarea ţării :


PLANUL RENAȘTERII NAȚIONALE

Care este alcătuit dintr-o serie de măsuri concrete și a căror implementare nu mai suportă amânare, măsuri menite să rezolve problemele și disfuncționalitățile din prezent şi să prevină apariția acestora pe viitor:


1. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea depășirii pandemiei de coronavirus și întocmirea unui plan naţional de acțiune pentru a preveni și a acționa eficient în astfel de situații, în viitor.

2. Lansarea programului “ROMÂNIA CAPITAL 2020” adresat tuturor întreprinderilor active din economia națională, indiferent de natura capitalului și de  domeniul de activitate, program destinat finanțării investițiilor și asigurării capitalului de lucru necesare asigurării continuității activităților întreprinderilor, relansării economice, menținerii numărului de locuri de muncă existent și creării de noi locuri de muncă. Procedura de acordare a finanțării trebuie să fie una cât mai simplă, nedescriminatorie, fără condiționări excesive, garanții, evaluări sau alte documente birocratice astfel încât întreprinderile să beneficieze cât mai rapid de sumele necesare relansării activităților și va avea următoarele elemente principale:
Beneficiarii  măsurii de finanțare: Beneficiarii  măsurii de finanțare vor fi toate întreprinderile active la data de 01.06.2020, indiferent de natura sau mărimea capitalului social și al domeniului principal de activitate.-
Modalitatea de acordare a finanțării și valoarea acesteia:


Fiecare întreprindere va beneficia din partea statului, de o finanțare nerambursabilă a capitalului de lucru necesar asigurării continuității și dezvoltării acesteia,  sub forma unui aport în numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominală a părților sociale și/sau acțiunilor aferente capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.06.2020. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 6 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.06.2020 dacă aceasta este mai mică sau egală cu 10.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi ȋn sumă egală cu de 4 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.06.2020 dacă aceasta  este mai mare decât 10.000 lei și mai mică sau egală cu 25.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 2,5 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați la data de 01.06.2020 dacă aceasta  este mai mare decât 25.000 lei și mai mică sau egală cu 50.000 lei. Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.06.2020 dacă aceasta  este mai mare decât 50.000 lei și mai mică sau egală cu 100.000 lei.Valoarea finanțării aportului la capitalul social va fi în sumă egală cu valoarea capitalului social subscris și vărsat de asociați/acționari la data de 01.06.2020 dacă valoarea capitalului social este mai mare decât 100.000 lei. Suma maximă a finanțării  astfel obținute de către o întreprindere, indiferent de mărimea capitalului social, este de 500.000 lei.

        - Modalitatea tehnică de acordare și utilizare a finanțării:


În vederea obținerii finanțării, fiecare întreprindere va deschide un cont special purtând denumirea “ROMÂNIA CAPITAL 2020”, cont în care va fi virată finanțarea în baza căreia va fi operată majorarea capitalului social al întreprinderii și din care vor fi efectuate plățile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanțării acordate.

Fiecare asociat/acționar va primi cu titlu gratuit sub formă de părți sociale/acțiuni, o cotă parte din valoarea finanțării, proporțional cu cota de capital social subscris și vărsat de fiecare asociat/acționar la data de 01.06.2020. 


Capitalul astfel obţinut de către fiecare întreprindere va putea fi folosit pentru finanțarea activității întreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plăţi, cu excepția plăților privind rambursarea împrumuturilor către asociați/acționari, persoane fizice sau juridice altele decât instituțiile financiare bancare și/sau nebancare și/sau a rambursării anticipate a împrumuturilor contractate cu instituțiile financiare bancare și/sau nebancare.

Programul “ROMÂNIA CAPITAL 2020” va asigura o infuzie de capital consistentă în economia românească, atât prin sumele finanțate de către stat dar și prin sumele cu care asociații/acționarii întreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al întreprinderilor existente pentru a putea beneficia de o finanțare cât mai consistentă.

3. Demararea „PLANULUI NAȚIONAL PRIVIND REINDUSTRIALIZAREA ȚĂRII”, refacerea și dezvoltarea țării prin inițiativa, munca și cu capitalurile românești. Acest plan constă în înființarea a cel puţin două Fonduri Suverane de Dezvoltare și Investiţii(FSDI), cu un capital iniţial, în numerar, de minimum 5 miliarde lei fiecare, FSDI care să asigure reindustrializarea rapidă a țării prin programe de investiții în sectoare cheie ale economiei. Aceste FSDI trebuie să asigure în cel mai scurt timp independența economică a României astfel încât cetățenii să aibă certitudinea că ne putem descurca singuri în orice situație de criză. Fondurile Suverane de Dezvoltare și Investiții pot acționa ca factori de atenuare a riscurilor naturale contribuind la o bază de capital mai stabilă și la o volatilitate sistemică redusă. Fondurile Suverane de Dezvoltare și Investiții pot deveni investitori importanți în economia națională și chiar globală. Ele nu sunt doar o sursă de capital, ci și instrumente de politică internă și externă. Totodată, astfel de fonduri pot fi utilizate atât pentru dezvoltarea pieței de capital cât și pentru realizarea unor proiecte mari de investiții. Strategia de investiții a acestor  fonduri va fi direcționată în principal spre domenii strategice și pentru a controla strategic companii importante din sectoare cheie, cum ar fi infrastructura, telecomunicațiile, energia, cercetarea, inteligența artificială,  etc.

4. Implementarea unui pachet de măsuri (organizatorice, stimulative, fiscale, procedurale) imediate menite să conducă la dezvoltarea pieței de capital românești care trebuie să devină în cel mai scurt timp principala sursă de finanțare a  companiilor româneşti dar și a marilor proiecte de infrastructură. Piața de capital constituie coloana vertebrală a oricărei economii și reprezintă cea mai ieftină sursă de finanțare atât pentru companii, indiferent de natura capitalului (privat sau de stat) cât și pentru autoritățile locale, regionale, organisme guvernamentale sau chiar pentru Guvern. Din această perspectivă, dezvoltarea pieței de capital din România se constituie întrunul din principalele obiective prin care poate fi implementat Planul Renașterii Naționale.

5. Înființarea Autorității Naționale pentru Situații de Urgență(ANSU), autoritate care va avea ca obiective imediate elaborarea de reguli și proceduri obligatorii pentru asigurarea continuității activităților socio-economice în situații de criză, provocate de catastrofe naturale, calamități, epidemii, pandemii, arme biologice, chimice sau de altă natură, etc. Autoritatea Națională pentru Situații de Urgență va fi înființată ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, aflată sub controlul Parlamentului, conducerea acesteia urmând a fi alcătuită din specialiști cu experiență în gestionarea situațiilor de criză enumerate mai sus și numită de către Parlament. De ce este nevoie de o autoritate nouă care să gestioneze situațiile de urgență și care să se afle sub controlul Parlamentului? Pentru că actuala formă de organizare a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, atribuțiile stabilite prin legislație și acțiunile întreprinse, inclusiv în perioada în care a fost instituită starea de urgență generată de epidemia de COVID-19, s-a dovedit ineficientă iar măsurile privind restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor ridică mari probleme de constituționalitate și legalitate. Pe de altă parte, Constituția României prevede că exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale nu poate fi restrâns decât prin lege și că singura autoritate legislativă a țării este Parlamentul. Drept urmare, rolul Autorităţii Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să fie unul preventiv, de reglementare, control, dispunere de măsuri și de sancțiuni. Desigur, vremurile de criză impun soluții excepționale, precum cele privind restrângerea temporară a unor drepturi și libertăți. Ele pot fi propuse de Autoritatea Naţională pentru Situaţii de Urgenţă sau de alte instituții ȋnsă trebuie aprobate prin vot de către Parlament. Este importantă înfiinţarea unei astfel de autorităţi independente şi cu atribuţii bine definite, pentru ca orice situaţie de criză din viitor să ne găsească pregătiţi, să putem reacţiona imediat și eficient ȋn astfel de situații dar şi preventiv, să fie asigurate toate materialele, aparatura, echipamentele, infrastructura necesară şi pentru a crea un cadru unitar de acţiune, în domeniile vieţii sociale şi economice, astfel încât să fie asigurată continuitatea tuturor activităţilor.

6. Asigurarea resurselor financiare, materiale și umane necesare înființării unui/unor institut/institute de cercetări naționale, de importanță strategică, axate în principal pe cercetări în domeniul medical și al biologiei, al biotehnologiilor,  nanotehnologiilor și a oricărui alt domeniu științific, obiectiv obligatoriu pentru asigurarea siguranței naționale, a suveranităţii, independenței și unităţii statului român, a securității fizice și a sănătății cetățenilor români.

7. Reformarea radicală a sistemului sanitar din România și elaborarea unui Plan Național privind construcţia unor spitale noi, pe întreg cuprinsul ţării, moderne, cu toate facilităţile, dotările și echipamentele necesare desfășurării în condiții de siguranţă maximă a activității personalului medical și auxiliar, atât în ce priveşte activitatea curentă cât și în situații de criză. Este obligatorie resetarea întregului sistem sanitar și construirea de spitale noi, întrucât majoritatea spitalelor de stat sunt virusate la propriu și la figurat, iar alocarea de sume de bani pentru „modernizare” sunt bani publici aruncați. Este nevoie să construim din temelii spitale noi, moderne, în care regulile și procedurile de acces, de tratament, de sterilizare și auxiliare să fie aplicate cu strictețe din prima zi de funcționare. Doar așa contribuția pentru asigurări de sănătate plătită va avea efecte benefice asupra sănătății fiecărui contribuabil ȋn parte și a națiunii ȋn ansamblu.

8. Reformarea radicală a sistemului de învăţământ şi elaborarea unui Plan Naţional privind construcția de noi unităţi de învăţământ, la toate nivelurile, pe tot cuprinsul țării. Actualii guvernanți nu au în prezent soluții privind încheierea anului școlar curent, în condițiile în care noul an școlar ar trebui să înceapă în mai puțin de 5 luni. Este responsabilitatea noastră de a veni cu o reformă radicală a întregului sistem de învățământ, la toate nivelurile, ținând cont și de posibilitatea apariției în viitor a unor noi situații epidemiologice sau de altă natură. Actualul sistem de învățământ este unul neperformant, bazat pe cantitate, pe ȋnvățare mecanică, fără o componentă spirituală, un sistem în care copiii, adolescenții și studenții sunt apreciați în funcție de cantitatea de informații memorate, animați fiind doar de aspectul material, fără încredere în forțele proprii, fără un sens viață, fără respect față de ceilalți și față de sine. Este nevoie de o reformare radicală a întregului sistem, pornind de la construirea de noi unități de învățămînt până la o nouă abordare a metodelor de predare și învățare, bazate pe stimularea creativității, pe deschiderea de noi orizonturi, pe respectul față de ceilalți și față de sine, pe tradițiile și pe cultura noastră națională, un sistem care să-i pregătească și să-i ajute pe tineri să-și găsească rostul lor în viață.

9. Elaborarea unui masterplan care să asigure interconectarea la nivel național și european a tuturor serviciilor de transport atât în ce priveşte transportul de persoane cât şi a celui de marfă, indiferent de specificul lor: transport terestru auto, feroviar și feroviar de mare viteză, transport maritim, fluvial și instalaţii portuare, transport aeronautic și instalaţii aeroportuare, etc.

10. Lansarea unui Plan Național de Sprijinire a Producătorilor Agricoli și a Fermierilor Români, plan care să asigure subvenționarea producătorilor agricoli și fermierilor români cel puțin la nivelul celor mai dezvoltate state din Uniunea Europeană, asigurându-se astfel condiții concurențiale similare celor din celelalte țări ale UE. În acest fel românii nu vor mai fi nevoiți să-și caute un loc de muncă în străinătate unde sunt tratați ca niște sclavi și vor putea munci ȋn țară, aducând-și totodată aportul la salvarea economiei și la renașterea agriculturii românești.

11. Lansarea Planului Național pentru Mărirea Suprafețelor Împădurite din România și de Protejare a Suprafețelor Existente, plan prin care toți proprietarii de păduri(persoane fizice sau juridice, publice sau private) vor beneficia anual de o subvenție din partea statului, acordată pentru suprafața împădurită deținută. Subvenția acordată va fi una consistentă, astfel încât să asigure nu doar oprirea defrișărilor ilegale a pădurilor ci și împădurirea de noi suprafețe.

Finanțarea acestor măsuri necesită sume mari de bani, ȋnsă FORȚA NAȚIONALĂ, prin specialiștii ei, are soluții pentru asigurarea tuturor acestor sume, fără a apela la creditori de tipul Fondului Monetar Internațional al cărui scop este de a ne înrobi pe vecie. 

Guvernul trebuie să vină cu soluțți concrete, imediate, iar deciziile guvernanților trebuie să fie în folosul cetățenilor și direct controlate de aceștia. Este nevoie urgentă de sprijinirea capitalului românesc, a producătorilor agricoli și a fermierilor români astfel încât să fie create locuri de muncă cu salarii decente pentru toți cetățenii. Este nevoie de asigurarea continuităţii tuturor activităţilor vieţii sociale, economice şi politice, de reindustrializarea ţării și de servicii publice  în interesul cetățeanului pe întreg cuprinsul țării. Toate județele și regiunile ţării trebuie să beneficieze de aceeaşi atenţie din partea statului (nu doar în ce privește instituirea stării de urgență) şi de programe economice și sociale, în vederea înlăturării decalajelor și asigurării unui trai decent pentru toți cetăţenii României.

FORȚA NAȚIONALĂ  propune tuturor cetățenilor României și tuturor partidelor responsabile acest PLAN AL RENALȘTERII NAȚIONALE și chemăm alături de noi pe toți aceia care pun mai presus de toate interesul poporului și a țării!     

Așa să ne-ajute Dumnezeu!