monitorulcj.ro Menu
Economie

(P) Cum poți fi despăgubit daca ți-ai constituit depozite la CEC pentru a-ți cumpăra o mașină și ai fost transferat la BRD?

BRD oferă o serie de detalii tehnice referitoare la despăgubirea pe care Statul Român o acordă persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme şi care au fost transferate la BRD în acelaşi scop.

Ca urmare a intrǎrii în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de despăgubire a persoanelor fizice care şi-au transferat depozitele existente la CEC în vederea achiziţionării de autoturisme la BRD şi de acordare de către Statul Român a despăgubirilor care li se cuvin, BRD comunică următoarele:

În vederea constituirii dosarelor de despăgubire, deponenţii CEC, moştenitorii acestora sau împuterniciţii desemnaţi se vor putea prezenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/2014, în orice agenţie BRD pentru depunerea unei Cereri împreună cu următoarele documente doveditoare ale sumei depuse sau transferate, după caz, astfel:


1. Originalul cec-ului cu suma limitată şi/sau originalul dovezii eliberate de bancă în momentul transferului sumelor de la CEC la BRD. Menţionǎm cǎ HG nr. 392/2014 stabileşte cǎ vor fi acordate despǎgubiri persoanelor fizice care au depus sume de bani la CEC SA în vederea achiziţionării de autoturisme pânǎ la data de 15 februarie 1992 şi care au transferat aceste sume la BRD;

2. Declaraţie notarială pe proprie răspundere, în original, prin care:


a. declarǎ faptul că nu au încasat despăgubirea până la data declaraţiei;

b. atestă faptul că suma transferată la BRD nu a fost afectată în niciun fel până la data declaraţiei;


c. în vederea înlesnirii calculului despăgubirilor, este de acord cu prelucrarea datelor sale personale şi transferul acestora către Ministerul Finanţelor Publice sau orice altă autoritate sau entitate implicată;

3. Actul de identitate valabil (BI sau CI) ;


4. Documentul în original care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, decizie de divorţ, etc);

5. Actul care atestă calitatea de moştenitor sau procura notarială specială care atestă calitatea de împuternicit, în original.


În cazul deponenţilor, moştenitorilor sau împuterniciţilor acestora care au obţinut o hotărâre judecǎtorească executorie care prevede o sumă pe care Statul Român, prin MFP, a fost obligat să o achite, aceştia trebuie să se adreseze direct Ministerului Finanţelor Publice pentru a depune o cerere şi copia legalizată de instanţa judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie.

Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenţa în data de 3 septembrie 2014. Persoanele fizice care au dreptul la despǎgubire se vor putea prezenta la ghişeele bǎncii, în vederea punerii la dispoziţie a sumelor cuvenite, începând cu prima zi bancarǎ imediat urmǎtoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie 2014.

Termenul de 30 zile de la data intrării în vigoare a HG pentru depunerea cererilor de înscriere nu este un termen de decădere din drepturi şi nu afectează dreptul la despăgubire acordată de Statul Român. Deponenţii vor putea depune dosare şi ulterior, urmând a primi despăgubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat.

Detalii suplimentare pot fi obţinute în orice agenţie BRD-Groupe Société Générale sau la Asociaţia Pǎgubiţilor de Autoturisme din România (telefon 031 804 66 23 / 0723 59 20 38).