monitorulcj.ro Menu

Noutati privind acordarea asistentei medicale in 2007

Ministerul Sanatatii Publice a elaborat un proiect de hotarire pentru modificarea si completarea prevederilor HG nr. 1.842 din 2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru acest an. Proiectul se afla in dezbatere publica si cuprinde modificari sau completari ale Contractului-cadru.Un asistent medical la 1.000 de asiguratiPotrivit proiectului, pentru asigurarea calitatii serviciilor medicale, cabinetele medicale vor functiona cu asisteti medicali. Numarul optim de asigurati inscrisi pentru care se angajeaza un asistent medical este de 1.000, cu exceptia situatiilor in care medicul face dovada ca nu are posibilitatea angajarii asistentilor medicali.Medicul de specialitate care are contract de munca cu norma intreaga sau integrare clinica intr-o sectie a unui spital aflat in relatie contractuala cu o casa de asigurari de sanatate poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate in cadrul unui program de activitate stabilit in afara celui din spital si care, pentru specialitatile clinice, sa nu depaseasca maximum 17,5 ore pe saptamina, iar daca medicul de specialitate are contract de munca in spital cu fractiune de norma, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate in cadrul unui program de activitate stabilit in afara celui din spital si care, pentru specialitatile clinice, poate fi de 35 ore pe saptamina. Contracte cu unitati medico-socialeServiciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitati sanitare ambulatorii aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, a medicilor din unitatile de asistenta medico-sociala, precum si a medicilor care isi desfasoara activitatea in dispensare TBC, laboratoare sau centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala si cabinete medicale de boli infectioase, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica. Casele de asigurari de sanatate incheie conventii cu unitatile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare sau centre de sanatate mintala si stationar de zi, cabinete de planificare familiala si cabinete medicale de boli infectioase, care se afla in structura spitalului ca unitati fara personalitate juridica in vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de catre medicii ce isi desfasoara activitatea in aceste unitati.Exceptie fac urgentele medico-chirurgicale si bolile cu potential endemo-epidemic, care necesita izolare si tratament si internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la articolele 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau al urmaririi penale.Noutati pentru hemodializati Modalitatea de plata serviciilor de hemodializa este tariful pe serviciu medical.Tariful pe serviciu medical include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv medicamente si materiale sanitare specifice, transportul dializatilor de la si la domiciliul asiguratului, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu virsta cuprinsa intre 0 si 18 ani si a cazurilor de nanism la persoanele peste 18 ani care nu pot fi preluate in centrele de dializa de adulti, in vederea efectuarii dializei in unitatile sanitare situate in alte judete decit cel de domiciliu al copilului sau persoanei, de la si la domiciliu.De asemenea, transportul nemedicalizat al asiguratului de la si la domiciliu in vederea efectuarii hemodializei in unitati sanitare publice sau centre pilot, poate fi efectuat de furnizorul de servicii de hemodializa autorizat si evaluat sau de catre unitati specializate autorizate si evaluate si de unitati autorizate in acest sens conform legii, pe baza contractului incheiat cu furnizorii de servicii medicale.

comments powered by Disqus