monitorulcj.ro Menu
ARHIVA

Masuri pentru sectorul auto

 Guvernul ar putea aproba, pe lângã acordarea unei prime de 800 euro pentru fiecare automobil reciclat în 2009, ºi amânarea la platã a TVA cu ºase luni, pentru a ajuta la relansarea industriei auto, potrivit setului de mãsuri pentru susþinerea creºterii economice, propus de Ministerul Economiei. Programul de mãsuri anti-crizã a fost trimis Ministerului Finanþelor ºi urmeazã a fi discutat marþi cu reprezentanþii patronatelor ºi sindicatelor. Ministerul Economiei susþine demararea programului de reciclare pentru automobile vechi REMAT 2009 pentru 60.000 de automobile, cu o primã de 800 euro/ automobil reciclat. Pachetul de mãsuri prevede, totodatã, facilitarea accesului de creditare pentru investiþiile în sector (integrate ºi furnizorii de componente auto) ºi pentru utilizatorii de autoturisme, prin bonificarea dobânzii, dar ºi bonificãri financiare pentru investiþiile în capacitãþi noi în sector.Alte mãsuri ce privesc relansarea industriei auto prevãd reducerea impozitului pe profit investit în dezvoltarea ºi modernizarea produselor, tehnologiilor ºi a noilor capacitate de producere componente auto ºi scurtarea procesului de analizare ºi promovare a proiectelor de accesare a fondurilor structurale. Ministerul Economiei îºi propune sã sprijine reconversia persoanelor disponibilizate din industria auto, prin crearea unor mecanisme de cofinanþare a ºcolarizãrii personalului pe perioada întreruperii temporare a activitãþii.

Stimulente pentru angajatori

 Propunerea, fãcutã de Ministerul Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, Comerþului ºi Mediului de Afaceri (MIMMCMA), face parte din cele 74 de mãsuri trecute de Ministerul Finanþelor în centralizatorul propunerilor grupurilor de lucru pentru „Platforma comunã de mãsuri anticrizã“. Alte mãsuri destinate sprijinirii mediului de afaceri vizeazã asigurarea constituirii, în cadrul CEC Bank, a unui fond destinat creºterii accesului IMM-urilor la finanþare, înfiinþarea Fondului de Contra-garantare a Creditelor pentru IMM-uri ºi modificarea cadrului legislativ în scopul acordãrii prefinanþãrii pentru IMM-urile care acceseazã fondurile structurale (modificarea schemelor de ajutor de stat ºi a Ghidurilor solicitantului). Totodatã, Ministerul IMM-urilor îºi propune sã compenseze diminuarea exporturilor din þãrile Uniunii Europene prin sprijinirea reorientãrii exporturilor româneºti de pe pieþele puternic afectate de criza financiarã cãtre pieþele emergente.Centre de promovareAstfel, activitatea de export ar putea fi stimulatã prin deschiderea a cinci centre de promovare în parteneriat public-privat în Moscova, Beijing, Chiºinãu, Cairo ºi New Delhi. Ministerul îºi propune, de asemenea, sã iniþieze un program naþional de susþinere ºi promovare a brandurilor individuale ale firmelor ºi produselor româneºti la export ºi sã deschidã centre regionale de susþinere ºi dezvoltare a exporturilor.Reducerea birocraþiei În ce priveºte simplificarea procedurilor administrative, ministerul propune identificarea unui numãr de 25 de autorizaþii, avize, licenþe sau permise - cele mai împovãrãtoare pentru mediul de afaceri - ºi eliminarea etapizatã a acestora, precum ºi susþinerea „Birourilor Unice“ (inclusiv virtuale), care sã gestioneze activitãþile de la înfiinþare (inclusiv recrutarea primului angajat) ºi pânã la dizolvarea firmelor. În cazul în care firmele ar fi nevoite sã facã disponibilizãri în acest an acestea ar putea fi scutite de la plata contribuþiilor cãtre bugetul de stat ºi al asigurãrilor sociale în cazul ºomajului tehnic (dar nu mai mult de trei luni).

Salarii majorate abia in aprilie

 Reprezentanþii ministerului Muncii îºi propun sã reintroducã practica raportãrii salariilor la coºul minim de consum prin reactualizarea trimestrialã a „coºului minim“ ºi publicarea acestuia în Monitorul Oficial. Calcularea acestuia ar urma sã fie fãcutã de specialiºti din Institutul Naþional de Statisticã (INS) ºi din Comisia Naþionalã de Prognozã (CNP). În perioada guvernului Nãstase a existat o „Comisie naþionalã pentru indexare ºi fundamentare a valorii coºului minim de consum“, care a funcþionat circa un an. Coºul minim de consum lunar a fost adoptat în urma unui proces de negociere cu partenerii sociali în perioada 1999-2000 ºi cuprindea produsele alimentare, nealimentare ºi serviciile necesare unei persoane sau familii pentru un nivel minim de trai. Însã s-a renunþat la publicarea sa în 2003. Cea de-a doua etapã a creºterilor salariilor din sectorul bugetar ar putea avea loc abia din luna octombrie, în funcþie de cum sunt resimþite efectele crizei economice în România, însã aceasta „va fi asiguratã“ numai în funcþie de productivitatea muncii.Mãsuri în regim de urgenþãSecretarul de stat din Ministerul Muncii, Marius Lazãr, declara vineri cã salariile mici ar putea creºte cu cel mult 10% în 2009, iar salariile mari vor creºte într-o proporþie mai micã, astfel încât, media creºterii salariilor bugetare sã nu depãºeascã rata inflaþiei. Guvernul ia în calcul o inflaþie medie în acest an de circa 5%, bazându-se pe proiecþiile CNP. Totodatã, Ministerul Muncii solicitã menþinerea prevederilor legale care stabilesc valoarea punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut, urmând ca pensiile sã creascã în medie cu 9%. Ministrul Marian Sârbu declara în 14 ianuarie, la Realitatea TV, cã punctul de pensie va creºte în luna imediat urmãtoare datei la care se va publica în Monitorul Oficial Legea bugetului de asigurãri sociale. Reprezentanþii ministerului Muncii solicitã conducerii Ministerului de Finanþe sã aprobe acest pachet de mãsuri în regim de urgenþã, fãrã a specifica însã efortul bugetar necesar aplicãrii mãsurilor.Sistemul de asigurãri, eficientizatO altã mãsurã promovatã de Ministerul Muncii prin pachetul de „mãsuri privind salarizarea, pensiile ºi protecþia socialã“ este eficientizarea sistemului de asigurãri pentru accidente de muncã ºi îmbolnãviri profesionale ºi promovarea de urgenþã a Hotãrârii de Guvern care stabileºte noile contribuþii pe fiecare clasã a economiei naþionale (cod CAEN), între noile limite 0,15% ºi 0,85% aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. În prezent, contribuþiile angajatorului la fondul pentru accidente de muncã ºi boli profesionale sunt cuprinse între 0,4 si 2%, aplicate asupra veniturilor brute lunare, contribuþii calculate în funcþie de clasa de risc ºi dupã clasificarea activitãþilor din economia naþionalã (CAEN).

Drumul gazelor rusesti spre Romania

 De asemenea, în urma conversaþiei telefonice dintre reprezentanþii Transgaz ºi cei ai Gazprom Export în România, aceºtia din urmã au confirmat reluarea livrãrilor de gaze. „Va mai dura de la câteva ore pânã la o zi pentru ca aceste gaze sã ajungã în România. Dureazã în funcþie de regimul de transport. Distanþa de la graniþa dintre Rusia ºi Ucraina ºi pânã la graniþa dintre România ºi Ucraina este de 900-1.000 km“, a explicat Ioan Rusu. Acesta a mai spus cã autoritãþile române vor decide împreunã cu reprezentaþii Gazprom-Export ora la care se vor deschide vanele la staþiile Isaccea ºi Medieºul Aurit. Ucraina a început sã primeascã din nou gaz rusesc, dar tranzitul sãu spre Europa nu va fi reluat decât peste câteva ore, din cauza unor proceduri tehnice în curs, a anunþat un purtãtor de cuvânt al companiei ucrainene care gestioneazã gazoductele, Uktransgaz, citat de AFP. „Gazul intrã pe teritoriul ucrainean“, a declarat purtãtoarea de cuvânt Inna Koval. Întrebatã dacã gazul este trimis imediat spre Europa, ea a rãspuns negativ. „Pentru moment, se procedeazã la umplerea gazoductelor ºi la egalizarea nivelului de gaz în conductele ruse ºi ucrainene“, a explicat ea, adãugând cã aceste proceduri tehnice ar urma sã dureze în jur de „douã ore“. „Când presiunea va fi identicã, vom putea relua tranzitul“, a adãugat purtãtoarea de cuvânt.Vanele de gaze au fost redeschise„Ucraina a început sã primeascã primele livrãri de gaz rusesc“ destinat Europei, declarase oficialul contactat telefonic la staþia rusã de control de la Sudja, la frontiera ruso-ucraineanã. „Un robinet a fost deschis la ora 10.24“, ora Moscovei, 9.24, ora României. Odatã redeschise vanele, va fi nevoie de pânã la 36 de ore pânã când þãrile europene vor începe sã primeascã din nou gaz rusesc. UE importã un sfert din gazul pe care îl consumã din Rusia, iar 80% din acesta este tranzitat pe teritoriul ucrainean. Moscova ºi-a sistat livrãrile spre Ucraina în 1 ianuarie, iar din 7 ianuarie a întrerupt ºi livrãrile spre Europa de pe teritoriul acestei þãri, acuzând Kievul cã sustrage din gazul destinat clienþilor europeni. România importã gaze naturale prin douã staþii, Medieºul Aurit ºi Isaccea, ambele aflate la graniþa cu Ucraina. La data sistãrii gazelor, prin aceste staþii intrau circa 7,2 milioane metri cubi gaze/zi. România a consumat anul trecut 17,3 miliarde metri cubi gaze, dintre care aproape douã treimi au provenit din producþia internã ºi o treime a fost importatã.

Liniste! Se inregistreaza

 Astfel, toþi operatorii de telefonie fixã ºi mobilã, precum Romtelecom, RDS&RCS, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote ºi Zapp, sunt obligaþi sã stocheze timp de jumãtate de an numãrul de telefon al apelantului ºi al celui care a fost apelat, adresa abonatului, locaþia celui care este apelat, când a fost fãcut apelul ºi cât dureazã convorbirea telefonicã. În cazul convorbirilor internaþionale va fi înregistratã identitatea internaþionalã de abonamentul mobil (IMSI) al apelantului ºi IMSI al apelatului, precum ºi identificarea celulei din care a fost activat serviciul. Tot de ieri, toþi operatorii de telefonie fixã ºi mobilã sunt obligaþi sã stocheze timp de ºase luni de SMS-urile pe care le trimitem, cui ºi când le trimitem.Potenþiale pobeLegea dispune ca toate informaþiile înregistrate în aceastã perioadã sã fie puse la dispoziþia procurorilor, în urma unei cereri aprobate de preºedintele instanþei de judecatã cãreia i-ar reveni competenþa sã judece cauza în prima instanþã, dacã informaþiile indicã pregãtirea unei infracþiuni grave, potrivit articolului 15 din actul normativ. Conþinutul convorbirilor telefonice ar putea fi preluate direct de cãtre procurori în caz de urgenþã, „când întârzierea obþinerii autorizãrii din partea judecãtorilor ar aduce grave prejudicii urmãriri penale ori îndeplinirii obligaþiilor pe care ºi le-a asumat România ca stat membru al Uniunii Europene“. Dacã instanþa dispune netrimiterea în judecatã a persoanei învinuite, „datele reþinute se arhiveazã la sediul parchetului ºi se pãstreazã pânã la îndeplinirea termenului de prescripþie a rãspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei“.Aceeaºi lege ºi pentru e-mailTotodatã, toþi furnizorii de internet, printre care se numãrã ºi RDS&RCS, UPC, Romtelecom, Orange, Vodafone ºi Zapp, sunt obligaþi sã stocheze, începând din 15 martie 2009, timp de 6 luni, urmãtoarele date cuprinse în poºta electronicã a persoanelor care corespondeazã pe teritoriul României: de unde este trimis e-mailul, data ºi ora la care ne conectãm la internet, cui îi este adresat e-mailul (adresa IP, numele ºi adresa fizicã a abonatului), precum ºi data ºi ora la care ne deconectãm de la internet. Tot din 15 martie, cei care furnizeazã servicii de internet sunt obligaþi sã stocheze timp de 6 luni urmãtoarele date despre navigarea pe internet: numele, adresa fizicã ºi IP-ul celui care s-a conectat la internet, data ºi ora la care s-a conectat, precum ºi data ºi ora la care s-a realizat deconectarea.

Lumea a intrat in era Obama

 Barack Obama, primul presedinte de culoare al SUA, a depus ieri juramintul pe Biblie, in fata a doua milioane de oameni, si a devenit al 44-lea presedinte. El a jurat pe aceeasi Biblie folosita si de modelul sau, Abraham Lincoln, cel care a abolit sclavia, pentru a depune juramintul. "Eu, Barack Hussein Obama, jur solemn sa îndeplinesc cu fidelitate functia de presedinte al Statelior Unite si, în masura mijloacelor mele, sa pazesc, sa protejez si sa apar Constitutia Statelor Unite",a spus Obama.Presedintele american a început prin a-i multumi lui George W. Bush pentru ceea ce a facut pentru SUA si a continuat prin a-i asigura pe americani ca vor fi sprijiniti în trecerea peste criza economica si peste problemele cu care se confrunta Statele Unite. "Sintem în mijlocul unei crize, tara noastra este în razboi, economia este afectata, trebuie sa facem unele alegeri si sa ne pregatim pentru viitor. Afaceri au fost închise, case au fost pierdute, educatia are probleme, dupa cum arata statisticile. Acestea sint semne ale crizei. Ceea ce nu arata statisticile este lipsa de încredere din aceasta tara, urmatoarea generatie trebuie sa aiba grija sa-si coboare pretentiile. Dar sa stiti, vom avea grija de toate acestea", le-a transmis Barack Obama americanilor. "Trebuie sa ne ridicam, sa ne stergem de praf si sa muncim din nou pentru a reconstrui America", a spus Obama. "A venit timpul sa ne afirmam spiritul, sa ducem mai departe acest, dar al natiunii noastre", a subliniat Barack Obama.. "Ne-am adunat aici pentru ca am ales încrederea în locul fricii", a continuat noul lider, în încercarea de a mobiliza întregul popor american în fata provocarilor cu care se confrunta natiunea. "Nu mai dati vina pe Occident pentru ceea ce se întimpla rau în tarile voastre""Pentru cei care ne urmaresc din capitalele Occidentale, sa stie ca America cauta numai pacea si linistea si sintem gata sa conducem din nou", a fost mesajul lui Obama catre întreaga lume. El a subliniat ca puterea nu sta numai în arme, ci si în ideologie. Obama a anuntat ca SUA va face ce trebuie în Irak si Afganistan: "Vom începe prin a lasa, în mod responsabil Irakul poporului sau si prin a implementa o pace binemeritata în Afganistan". În ceea ce priveste lumea musulmana, "ne dorim sa mergem înainte", a spus presedintele SUA. "Nu mai dati vina pe Occident pentru ceea ce se întimpla rau în tarile voastre", a adaugat el. "Cei care încurajeaza coruptia sint de partea gresita a istoriei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, sa ducem mai departe cadoul libertatii generatiilor viitoare!", a fost îndemnul cu care Obama si-a încheiat primul discurs în calitate de presedinte al Statelor Unite ale Americii.  Obama, mai popular ca niciodataUn sondaj national dat publicitatii ieri a indicat ca popularitatea lui Barack Obama a atins o cota record înainte de învestirea sa în functia de presedinte al SUA. Astfel, aproximativ 68% dintre participantii la studiu s-au declarat "încintati" sau "fericiti" pentru ca Obama va fi învestit curind, cu 18 procente mai mult decit la ceremonia dedicata lui George W. Bush. Potrivit rezultatelor, cei mai multi americani considera învestirea lui Obama drept o sansa pentru ca natiunea sa fie unita si nu ca un eveniment politic. Sase din zece americani cred ca ceremonia de învestire va fi o "celebrare a democratiei". Spre comparatie, învestirea lui Bush a fost o sarbatoare numai pentru sustinatorii sai. "Stii ca tara este într-o "luna de miere" atunci cind sase din zece republicani au o parere pozitiva despre Obama", a subliniat Keating Holland, responsabil cu sondajele CNN.Chiar si pentru zilele dinaintea ceremoniei astazi, echipa presedintelui democrat a pregatit citeva momente simbolice impresionante. Obama a refacut calatoria din 1861 a legendarului Abraham Lincoln. Obama a mers cu trenul de la Philadephia la Washington, la fel cum "Abe cel cinstit" o facea în urma cu 148 de ani, înainte de a fi numit cel de-al 16-lea presedinte al SUA. Apropierea lui Obama de Lincoln se datoreaza nu orientarii politice (primul fiind democrat, iar al doilea - republican), ci dorintelor comune. Lincoln era numit "Marele Emancipator", fiind primul lider american care a cerut abolirea sclaviei. Barack Obama preia presedintia Statelor Unite într-un moment foarte dificil - economia este în criza, America are doua razboaie de gestionat, iar asteptarile oamenilor sint uriase. Acum, Obama trebuie sa arate ca "Yes we can!" nu a fost doar un slogan. Cu alte cuvinte, Obama trebuie sa arate ca poate sa schimbe sistemul, sa salveze economia, sa refaca relatiile Statelor Unite cu vechea Europa.Primul politician de culoare devenit presedintele SUANoul presedinte al Statelor Unite, Barack Obama, în virstã de 47 de ani, este deseori comparat cu John F. Kennedy pentru carisma sa si speranta schimbãrii pe care o întruchipeazã. El a convins electoratul, îngrijorat de criza economicã si de imaginea Statelor Unite pe scena internationalã, cã este omul momentului.Obama a parcurs deja un traseu lung. Atunci cind s-a nãscut, la 4 august 1961, în Hawaii, dintr-un tatã originar din Kenya si o mamã albã din Kansas, cãsãtoriile interrasiale erau interzise în toate statele din sudul tãrii, fiind legalizate de Curtea Supremã de Justitie abia în iunie 1967."Cine ar fi putut crede cã un afroamerican de circa 40 de ani, pe nume Barack Obama, va deveni într-o zi candidatul Partidului Democrat?", s-a întrebat el în cursul unui miting electoral.Cel de-al doilea prenume al lui Obama este Hussein iar dreapta republicanã nu pierde nici o ocazie pentru a-l reaminti. Cu intentia de a-l denigra sau pur si simplu în mod inconstient, analistii îi pronuntã uneri gresit numele si îi zic Osama, prenumele liderului grupãrii al-Qaida.Barack Obama a iesit din anonimat în iulie 2004 cind, un modest ales local din Chicago, a luat cuvintul în cursul conventiei democrate. Milioane de americani s-au recunoscut în tinãrul politician de culoare urcat la tribunã pentru a pleda în favoarea lui John Kerry si, mai ales, pentru a sustine reconcilierea americanilor dincolo de diferentele dintre ei.Obama afirmase cã, dacã ajunge la Casa Albã, vrea sã fie presedintele acestei reconcilieri. El revendicã constant mostenirea celor doi eroi, militantul pentru drepturile civice, Martin Luther King, si presedintele John F. Kennedy (1961-1963), toti trei avind în comun tineretea si carisma.Adversarii sãi contestã aceastã ambitie. În timpul alegerilor primare, capacitatea lui Obama de a asigura conducerea unei tãri aflate în rãzboi a fost pusã sub semnul îndoielii. A fost descris drept elitist, naiv iar aparenta sa lipsã de experientã a fost subiectul atacurilor politice."Speranta" a fost tema centralã a campaniei senatorului de Illinois, dar anumite voci se întrebau despre ce sperantã este vorba, acuzindu-l pe Obama cã abuzeazã de formule seci.Crescut de mama sa în Indonezia, apoi în Hawaii de cãtre bunicii din partea mamei, care a murit în 1995 de cancer, Obama este, mai întii de toate, un intelectual. Avind sansa de a-si dezvolta o carierã solidã în finante dupã ce a absolvit cursurile Universitãtii Columbia, Obama a preferat sã lucreze ca asistent social în ghetourile din Chicago.A renuntat la acest post pentru a studia la Harvard, una din institutiile de învãtãmint superior parcurse traditional de elita americanã. El a devenit primul redactor-sef de culoare al prestigioasei Harvard Law Review în 1991.Dupã ce a absolvit cursurile Universitãtii Harvard, el a revenit la Chicago ca avocat într-un cabinet unde o va cunoaste pe cea care îi va deveni sotie, Michelle, absolventã a Universitãtii Princeton si Harvard, pe care a numit-o "stinca" vietii sale. Michelle conduce astãzi una din cele mai mari retele de spitale publice din Chicago. Cuplul are doi copii, Malia, de zece ani, si Sasha, de sapte ani.Dupã ce candidatura sa pentru Camera Reprezentantilor în 2000 s-a soldat cu un esec, Obama a fost ales senator în noiembrie 2004, devenind astfel singurul senator de culoare din Congresul american. El este apreciat ca un politician cu viziuni de stinga din cauza opozitiei sale fatã de rãzboiul din Irak, fatã de numirea conservatorilor la Curtea Supremã de Justitie si sustinerii avortului.El contestã însã aceastã etichetã. Obama a promis cã nu va majora impozitele, decit pentru veniturile ridicate, si cã va încerca sã colaboreze cu republicanii deoarece vrea sã fie, înainte de toate, un politician pragmatic.

Primii la ?Ecofest Junior?

 Municipiul Alba Iulia dovedeste o data in plus ca reprezinta un important pol al dezvoltarii rationale si ecologice a Romaniei. Pe linga eforturile administratiei locale, activitatile derulate de asociatii, organizatii sau reprezentantii societatii civile se inscriu in acelasi tipar. Este si cazul gradinitelor din Alba Iulia, ultimul exemplu pozitiv fiind dat de copiii si educatorii unitatii cu numarul 15 “Dumbrava Minunata”. Participanti la cea de a VI-a editie a Festivalului International “Ecofest Junior”, reprezentantii municipiului Alba Iulia s-au intors acasa cu premii I si Medalia de Excelenta. Desfasurat la Simeria, in judetul Hunedoara, evenimentul a avut ca scop initierea copiilor în spiritul educatiei pentru mediu realizata prin intermediul educatorilor si actiunilor specifice. In acest sens, in municipiul Alba Iulia a fost implementat proiectul ECOgradinita, prin intermediul caruia micutii pot participa la diferite proiecte europene alaturi de alti copii din Europa. “Este momentul sa punem accent pe mediu si pace în toata lumea. De 4 ani înfaptuim acest lucru deosebit alaturi de alti copii din scoli si gradinite din întreaga lume, prin participarea la diferite Proiecte europene. Am adunat toate actiunile copiilor într-un material intitulat „Educatia pentru mediu prin proiectele europene” si am alcatuit Postere cu mesaje ECO ale copiilor, cu care am participat la Sectiunea Creativ ECO – Gradinita, materiale pe care le-am facut cunoscute în cadrul Festivalului Internatonal Ecofest Junior”, a explicat actiunea, educatoarea Dorina Dan.  Aprecieri pozitivePe linga proiectul gindit si implementat de cadrele didactice, la evenimentul international de la Simeria au fost prezentate desene ale copiilor în care acestia au redat gindurile pentru un mediu mai curat. Ideile albaiulienilor au fost deosebit de apreciate, astfel ca reprezentantii Gradinitei numarul 15 “Dumbrava Minunata” au cistigat mai multe premii. Premiul I cu Medalie de Excelenta a fost adjudecat de educatoarea Dorina Dan pentru realizarea a patru PostereEco, cadrul didactic reusind sa cistige alte doua premii pentru prezentarea lucrarii „Educatia pentru mediu prin proiectele europene” si o diploma PRIZE pentru participarea la Proiectele Europene. Prescolarilor din Grupa ”Piticilor” au fost premiati si ei pentru ajutorul acordat educatoarei lor. In plus, alti patru “pitici” au primit din partea juriului premii speciale pentru lucrarile lor, Teodora Truta, Georgiana Ispas, Larisa Popa si Alexandru Istok venind acasa cu importantele distinctii.

Tomograf tinut in loc de procedurile de avizare

 Conform spuselor noului manager al Spitalului Judetean de Urgenta Alba, tomograful nu poate fi, insa, folosit pina cind nu se vor obtine toate autorizatiile si avizele necesare de la Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, iar procedurile legate de aceste avize sint destul de greoaie. Procedura complicataPentru amplasarea noului aparat computer tomograf, care va fi folosit pentru investigatii de urgenta si nu numai, este nevoie de obtinerea mai multor autorizatii. Aceste documente au fost insa deja intocmite si trimise concomitent la Autoritatea de Sanatate Publica Sibiu, sub jurisdictia careia se afla si activitatea radiologica medicala din judetul Alba, precum si la CNCAN, de unde se asteapta avizele de amplasare constructie si de utilizare a aparatului care a fost deja montat la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. “Aceste avize, din pacate, cer timp. Noi am intocmit toata documentatia necesara si am obtinut in scris autorizatia de ridicare constructie, pentru a nu intirzia si mai mult lucrarile”, a explicat managerul Spitalului Judetean de Urgenta Alba, Doru Dragan.Toate componentele aparatului deja montateDin spusele managerului Spitalului Judetean de Urgenta Alba, Doru Dragan, ieri a ajuns la Alba Iulia si ultima componenta a acestui aparat, un injectomat, care este necesar pentru realizarea investigatiilor medicale in care sint folosite si substante reactante. In aceste conditii, noul aparat care este la spitalul din Alba Iulia si care il inlocuieste pe cel vechi ce nu mai facea fata necesitatilor pacientilor din judetul Alba mai trebuie doar avizat. “Nu este vorba doar despre modul in care Spitalul Judetean de Urgenta Alba isi face datoria. Sint implicate mai multe institutii in procesul de montare si avizare al aparatului. Practic, acesta ar putea fi folosit, doar ca acest lucru nu se poate face fara avizarea CNCAN. Din pacate, de pe urma acestei proceduri greoaie au de suferit doar pacientii, care sint nevoiti sa se deplaseze la Cluj, pentru o tomografie. Cazurile de urgenta sint trimise cu ambulanta, dar cei care doresc o tomografie, la cerere, trebuie sa faca un efort si sa se deplaseze pina la Cluj. Situatia se va rezolva, insa, cit se poate de repede si speram ca pacientii sa fie multumiti de noul tomograf, care este cu mult mai performant. Spre deosebire de cel vechi care putea realiza o investigatie medicala in jumatate de ora, acesta face aceeasi analiza in doar citeva minute”, a mai spus managerul Spitalului Judetean de Urgenta Alba, juristul Doru Dragan.

Cartea de imobil - relicva comunista

 Indiferent pe ce strada este situat imobilul, cit de cautata este zona sau care este situatia materiala a locatarilor, aproape fiecare bloc din Alba Iulia are o astfel de “pata”. Fie ca proprietarii au acceptat sa gazduiasca o ruda venita la scoala, fie ca este vorba despre chiriasi care au cazut la intelegere verbala cu proprietarul, numarul locatarilor nu mai bate de mult cu cel din cartea de imobil. In plus, multi dintre cei care s-au mutat intre timp in alte locuinte, orase sau chiar in strainatate, au “uitat” sa isi schimbe actele de identitate. Desi accepta tacit aceasta practica, restul oamenilor sint de fapt cei care platesc in plus aportul la cheltuielile comune. Pe de alta parte, situatia pune probleme oamenilor legii, in numeroase rinduri si in diverse situatii.DificultatiSituatia, banala la prima vedere, are repercusiuni importante in ansamblul functionarii societatii. Angajatii postei sau diferitelor societati care furnizeaza astfel de servicii intimpina probleme in a “ghici” adresa corecta, iar oamenii legii aplica amenzi si sanctiuni adresate aiurea. In plus, furnizorii de utilitati inregistreaza pierderi de pe urma unor persoane “disparute” intre timp si se indreapta impotriva celor care locuiesc in prezent in imobil. “Avem probleme de tot felul. Aplicam sanctiuni pe care trebuie sa le prescriem, cautam persoane care nu mai sint de gasit, iar situatia este generalizata. Din pacate, nu mai exista atributii, cum erau in trecut, in ceea ce il priveste pe sectorist. Era un om al legii care trebuia sa urmareasca situatia, dar acum nu mai e nimeni care sa faca acest lucru”, explica directorul executiv al Politiei Comunitare din Alba Iulia, Adrian Radu. Nu doar amenzile fac calea intoarsa din aceste motive. “Avem citeva zeci de astfel de cazuri pe zi. De multe ori trebuie sa alegem daca lasam corespondenta pe baza adresei sau pe baza numelui. Am avut chiar un caz amuzat, destul de recent. Am dus in aceeasi zi o scrisoare la o adresa si un mandat la o alta adresa si ambele erau de fapt pentru aceeasi persoana. Intre timp, se mutase, dar nu si-a schimbat adresa, asa ca primea corespondenta in doua locuri”, povesteste si unul dintre factorii postali. Cert este ca cea mai grava situatie se inregistreaza in zonele locuite de oamenii cu probele sociale, respectiv blocurile G2 si cele din cartierul Lumea Noua. Aici nu exista nici macar acte de identitate si cu atit mai putin o actualizare a adreselor de domiciliu. “Rasculatii”Situatia se resimte si in relatiile dintre vecini. De multe ori lenea sau dezinteresul unora se vede in buzunarele altora. “La cartea de imobil figureaza in total 41 de persoane. In realitate sint cel putin 50 de locatari pe aceasta scara. Nu ma deranjeaza ca stau aici, dar ar trebui sa isi plateasca cheltuielile. In fiecare luna regia este calculata in functie de numarul de persoane din fiecare apartament. Va dati seama ca nu este tot acelasi lucru sa imparti 30 de milioane la 41 de oameni sau sa le imparti la 50 de oameni”, acuza un albaiulian care prefera sa isi ascunda identitatea de teama unei altercatii cu vecinii. “Cind am cumparat apartamentul de aici erau 20 de apartamente. Acum sint 26. Fiecare si-a renovat locuinta, a mai construit o camera, s-au amenajat locuinte in subsol, in fostele pivnite si chiar la mansarda. Unii dintre ei s-au inscris in cartea de imobil, dar altii au uitat. Consuma toti curent pe scara si folosesc spatiile comune, dar de platit nu platesc”, povesteste si Florian Matei.Mecanismul este destul de simplu si tine de matematica. “Eu calculez cheltuielile lunare in functie de grila si de contractele cu furnizorii. Impart totul la cifra care figureaza la mine in dreptul fiecarui apartament. Nu este treaba mea sa stiu daca este sau nu reala. Fiecare scara are un responsabil, iar oamenii trebuie sa inteleaga si sa fie mai corecti”, declara si Aurelia Pop, reprezentant al unei asociatii din Alba Iulia.

Cinci copii luati din casa tatalui violent

 Cinci copii din satul Boz, comuna Dostat, au fost luati din casa parintesca si institutionalizati in regim de urgenta, dupa ce atit ei cit si mama lor au fost batuti si injurati de tata. Preluarea copiilor a fost o misiune foarte dificila, dupa cum au aratat reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba, care au prezentat, ieri, intreaga poveste. Totul a iesit la iveala in momentul in care baiatul cel mare nu a mai suportat situatia, a refuzat sa se mai intoarca acasa si a cerut sprijinul autoritatilor. Potrivit anchetei realizate de reprezentantii DGASPC Alba, in seara zilei de joi, tatal minorilor, C. T., pe fondul consumului de alcool a agresat fizic si verbal copiii si pe mama acestora. Cel mai mare dintre copii, L. T. I., a fost alungat din casa si nevoit sa doarma in vecini. A doua zi acesta a solicitat sprijinul autoritatilor. Copilul sustinea ca nu sint agresati pentru prima data si a refuzat sa se intoarca acasa. Beat si violent“Un echipaj al politiei locale impreuna cu lucratorul social la Primariei Dostat s-au deplasat la domiciliul familiei C. T., unde au constatat ca mama prezenta semne evidente de agresiune. Tatal copiilor se afla tot in stare de ebrietate si se manifesta violent. Sub false pretexte, mama este luata de acasa de autoritati. Aceasta inainteaza o plingere impotriva sotului si impreuna cu fiul mai mare, este transportata la Institutul de medicina legala pentru obtinerea certificatelor medicale. In urma examenului medico - legal s-a constatat ca minorul nu prezenta semne de agresiune, iar mama are leziuni care necesita 6 zile de ingrijiri medicale. Tata s-a opus instituirii unor masuri de protectie pentru copii si nu a mai permis accesul autoritatilor in curte si casa”, se precizeaza in ancheta.Intre timp, Primaria comunei Dostat a sesizat Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Alba cu privire la situatia celor 5 minori - L.T.I. (14 ani), L.A. (13 ani),  L.T. (12 ani), C.P. (10 ani) si C. I. D. (2 ani) - din satul Boz, victime ale violentelor in familie.In urma sesizarii, la un interval de aproximativ o ora, o echipa formata din personal de specialitate din cadrul DGASPC Alba s-a deplasat la fata locului pentru a efectua ancheta sociala. Batuti crunt, speriati si flaminziIn timp ce barbatul se afla la postul de politie pentru audieri, reprezentatii DGASPC Alba, impreuna cu angajatul pe probleme sociale al Primariei Dostat, s-au deplasat la domiciliul acestuia. “Li s-a explicat copiilor motivul prezentei specialistilor DGASPC Alba, iar acestia au fost de acord sa paraseasca domiciliul. Copiii erau foarte speriati, manifestindu-si in permanenta temerea de a nu se intilni pe drum cu tatal lor”, au precizat reprezentantii directiei. Primul lucru pe care acestia l-au constatat la fata locului a fost ca igiena copiilor era necorespunzatoare. Desi era deja ora 15, minorii au declarat ca nu mincasera nimic in cursul acelei zile. “Locuinta, compusa dintr-o bucatarie si o camera, este intr-o avansata stare de degradare, dar camerele erau incalzite si ordonate. Copiii povestesc ca tatal lor consuma frecvent bauturi alcoolice si este deosebit de agresiv. Au fost batuti toti, in repetate rinduri, inclusiv fetita de 2 ani. Erau loviti cu pumnii, trintiti la pamint si loviti cu picioarele, prinsi de par si loviti cu capul de diverse obiecte. Frecvent le interzicea sa mearga la scoala si erau batuti atunci cind isi pregateau temele. Climatul familial tensionat se perpetueaza de mai multi ani, dar mama s-a temut sa solicite ajutor”, sint numai citeva dintre aspectele constatate de asistentii sociali.In siguranta“Avind in vedere cele constatate si cu acordul scris al mamei, directorul general al DGASPC Alba a emis dispozitii de plasament in regim de urgenta, pentru cei 5 minori, intr-o unitate rezidentiala din judet, urmind sa fie sesizat Tribunalul Alba pentru ca acesta sa se pronunte cu privire la mentinerea sau inlocuirea masurii de plasament in regim de urgenta”, au mentionat reprezentantii DGASPC Alba.Dupa vizita asistentilor sociali, mama copiilor nu a mai revenit la domiciliu si s-a dus la rude in Cut. Directorul DGASPC Alba, Sorin Chirila, a mentionat ca a aflat, ieri, ca parintii copiilor s-ar fi impacat, lucru care ar putea sa complice demersurile juridice, daca mama isi va retrage plingerea. Totusi, el a declarat ca este convins ca Directia nu are cum sa piarda procesul, pentru ca, pe linga plingerea mamei exista depozitiile copiilor si anchetele de diferite tipuri, de la cele psihologice si sociale, la cele efectuate de politisti.

Plati pentru proprietarii de bovine si ovine

 Ieri, Agentia de Plati si Interventii pentru Agricultura a facut plata ajutorului financiar pentru sectorul zootehnic. Pentru toti beneficiarii de bovine inscrisi in transa a doua s-a acordat suma de 202.842.905 lei. Astazi, proprietariilor de ovine repartizati in prima transa, care nu si-au ridicat banii pina la aceasta data le va fi achitata suma totala de 105.038.850 de lei. Platile compensatorii pentru zona montana defavorizata se vor achita miine, 22 ianuarie, iar suma totala va fi de 149.664.074 de lei. Agentia de Plati si Investitii pentru Agricultura reaminteste faptul ca cuantumul sprijinului financiar pentru un hectar este de 50 de euro si se aplica degresiv in functie de marimea fermei. Finantarea este asigurata din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala in proportie de 82% si cofinantat din bugetul national. De aceste fonduri vor beneficia un numar de 227.785 de fermieri care au depus cereri pentru o suprafata de 1,3 milioane de hectare de teren.

Magazii de lemne cu chirie

 Primarul orasului Baia de Aries, Gheorghe Bora, vrea sa impuste doi iepuri dintr-un foc in ce priveste efectele incalzirii cu lemne a apartamentelor blocurilor din localitate. Este vorba mai exact pe de o parte de demolarea zecilor de magazii de lemne, improvizate de catre locatari pe domeniul public, care dau orasului un aspect de ghetou, si pe de alta parte de construirea de catre administratia locala a unor spatii tip de depozitare. Primarul orasului din Apuseni a aratat ca impreuna cu consilierii locali a procedat recent la parcelarea spatiilor din zonele de blocuri, urmind ca in urmatoarea sedinta a Legislativului local sa se supuna aprobarii un proiect de lege privind construirea unui numar de 100 de magazii de lemne, care sa fie date, contra unor chirii modice, locatarilor.                                 

Oferta locurilor de munca vacante

 La sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba si la punctele de lucru din judet erau afisate, la data de 20 ianuarie, mai multe locuri de munca vacante. Cei interesati de gasirea unei slujbe in aceasta perioada pot alege intre mai multe oferte, cele mai numeroase locuri fiind cele pentru meseria de timplar, unde sint cerute 20 de locuri la Cimpeni. Sint disponibile, de asemenea, slujbe de confectioner, asamblor de articole textile sau confectioner imbracaminte. Mai multe informatii se pot obtine de la AJOFM Alba sau la punctele de lucru de la Blaj, Cimpeni sau Aiud.

Gunoaiele vor aduce locuri de munca

 Implementarea unui proiect cu finantare europeana la Baia de Aries este, cel putin deocamdata, impiedicata de... lipsa fondurilor la bugetul local. Este vorba mai exact despre realizarea unui centru de colectare selectiva a deseurilor menajere care va deservi atit orasul din Apuseni cit si alte 5 comune din zona. Potrivit primarului Gheorghe Bora, principala problema in ce priveste implementarea acestui proiect o constituie faptul ca administratia locala trebuie sa contribuie la realizarea lui cu un procent de 31 % din valoarea totala. Acesta a mentionat insa ca, desi bugetul local nu dispune de bani in acest sens, a primit promisiuni ferme din partea Consiliului Judetean Alba ca problema va fi rezolvata. Edilul sef al localitatii a tinut de asemenea sa precizeze ca realizarea acestui obiectiv este vitala pentru localitate, in conditiile in care intr-un oras macinat de somaj, functionarea centrului de colectare si sortarea a deseurilor menajere va duce implicit la crearea unui numar important de locuri de munca.

Pretul cuprului aduce Abrudul in stare de criza

 Societatea miniera Cuprumin Abrud a fost trecuta in urma unei Ordonante de Urgenta a Guvernului, din subordinea Agentiei de Valorificare a Activelor Statului, in subordinea Ministerului Economiei. Odata cu aceasta modificare de “stapin”, licitatia care ar fi trebuit sa aiba loc pe data de 15 ianuarie 2009 a fost anulata. Cu toate acestea, cei aproximativ 120 de angajati ai “Cuprumin” au inceput deja lucrul, in timp ce nu mai putin de 450 de salariati ai “Energominera” vor ramine in continuare in somaj tehnic, fiind platiti de angajator cu 75 % din salariul brut, exceptie facind personalul care se ocupa de ecologizarea zonei.  Cuprul este vinovatPrimarul orasului Abrud, Tiberiu Ratiu, a declarat ieri ca situatia mai sus amintita afecteaza in mare masura situatia economico-sociala a localitatii pe care o “pastoreste”. “Procesul de privatizare a <<Cuprumin>> a fost sistat. Daca cei aproximativ 120 de angajati ai societatii si-au reluat deja lucrul, alti 450 de salariati ai <<Energomineral>> vor sta in continuare in somaj tehnic. Este adevarat ca acestia isi primesc la timp banii care li se cuvin, dar chiar si in aceste conditii situatia nu este deloc fericita pentru ei si familiile lor. Principala cauza care a generat aceasta situatie este criza financiara care a afectat de fapt intreaga lume. Este vorba mai exact despre scaderea vertiginoasa, cu aproximativ 70% a pretului cuprului la bursele internationale, care a facut ca activitatea firmei sa nu mai fie momentan profitabila”, a declarat edilul sef al Abrudului, Tiberiu Ratiu. DependentaSeful administratiei locale abrudene a precizat ca aceasta situatie de fapt a generat si va genera in continuare o serie de efecte negative pentru comunitatea din zona.“Chiar daca, la prima vedere, procentul celor afectati din aceasta cauza este in jur de 10%, ponderea celor ce au de suferit este mult mai mare. Este si normal, in conditiile in care la nivelul unui oras cu circa 6.300 de locuitori care depind in marea lor majoritate de aceasta societate, peste 450 de angajati ramin pe drumuri”a declarat primarul orasului Abrud, Tiberiu Ratiu. Efecte colateraleEdilul sef a mai aratat ca, odata cu sistarea temporara a activitatii acestei societati concesionare, au de suferit si locuitorii din satele si comunele din zona. Este vorba mai exact despre faptul ca societatea amintita asigura pina acum transportul angajatilor in imprejurimi, dar mijloacele de transport ale acesteia ii deserveau si pe localnicii din aceste sate. “Oamenii din zona nu mai au acum cu ce se deplasa, pentru ca pe rutele respective nu mai circula alte masini care sa asigure transportul in comun. Cu toate acestea, speram ca situatia se va redresa, pentru ca am inteles ca <<Energomineral>> are de pe acum contracte de onorat pentru cel putin 10 ani”, a mai mentionat primarul Tiberiu Ratiu.

UDMR nu se bate pentru Primaria Cluj

Presedintele UDMR, Marko Bela, a declarat marti ca, din "considerente politice", organizatia Cluj ar putea decide sa nu desemneze nici un candidat pentru Primaria municipiului Cluj-Napoca. O decizie va fi luata dupa o analiza a efectelor participarii UDMR la scrutin.     "Ar fi o noutate daca nu am avea propriul nostru candidat, dar s-ar putea sa ajungem la o astfel de decizie", a afirmat Marko. El a explicat ca, în ciuda faptului ca în Cluj-Napoca traieste o comunitate maghiara de aproximativ 19%, exista unele considerente politice. "Daca din analize reiese ca într-un anumit fel putem influenta lucrurile prin propriul candidat, de exemplu astfel se va ajunge în turul II si voturile date pe candidatul nostru vor conta, atunci e un argument puternic pentru a avea propriul candidat. Daca nu avem o astfel de concluzie, eventual am putea sa ajungem la decizia de a nu avea propriul candidat", a mentionat liderul UDMR.    NewsIn

Favoriti si nu prea

Echipele vor stabili datele exacte ale meciurilor dupa urmatorul program, Din cate se pare acesta va fi urmatorul: intre 4-8 februarie Buducnost-Oltchim; etapa a II-a, 11-15 februarie: Oltchim-Krim Mercator; etapa a III-a, 18-22 februarie: Oltchim-Gyor; etapa a IV-a, 25 februarie-1 martie: Krim Mercator-Oltchim, etapa a V-a, 11-15 martie: Oltchim-Buducnost; etapa a VI-a, 18-22 martie: Gyor-Oltchim. Foarte dificilTehnicianul echipei Oltchim Ramnicu Valcea, Ivica Rimanic, a declarat, ieri, dupa tragerea la sorti, ca grupa pare buna la prima vedere, dar toate echipele ajunse in aceasta faza a Ligii Campionilor sunt periculoase. „Pe hartie grupa arata bine, dar in teren fiecare meci va fi greu. Aici sunt ultimele opt echipe si sunt cele mai bune. Buducnost joaca foarte bine pe teren propriu, iar Krim are multa experienta in Liga Campionilor. Pentru echipa din Slovenia vor discuta si cu Luminita Hutupan, ea stie foarte bine formatia pentru ca a jucat acolo. Eu spun ca trebuie sa avem rabdare si sa luam fiecare meci in parte“, a afirmat Rimanic. Portarul Oltchimului, Luminita Hutupan, a vorbit la randul sau despre adversarele din grupa: „Ma gandeam ca vom avea pe Krim in grupa, chiar imi doream pentru ca vreau sa joc impotriva lor. Cu Buducnost am jucat de atatea ori, stim foarte bine sala si stim ce atmosfera e acolo, deci trebuie sa fim atente, la fel si cu Gyor“, a spus jucatoarea.  La relaxareNationala masculina de handbal a Romaniei aa avut programat, ieri, o intalnire cu suporterii tricolori, dar si o plimbare prin zona istorica a orasului Osijek, intrucat selectionata nu a avut niciun meci programat in Grupa A a Campionatului Mondial din Croatia. Cu aceasta ocazie, selectionerul Aihan Omer a vorbit despre egalul dintre Ungaria si Slovacia, scor 26-26: „Acest rezultat nu conteaza pentru noi. Conteaza doar faptul ca trebuie sa invingem Slovacia in ultimul meci. Acum, moralul baietilor este bun, asa ca avem sanse de calificare“. Tehnicianul a facut si o scurta analiza a meciului pierdut de tricolori cu Ungaria: „N-a fost factorul fizic cel care ne-a impiedicat sa castigam cu Ungaria, ci dorinta prea mare de a surclasa adversara prea devreme si deconcentrarea, cu greselile din momentele importante. Sa nu dam vina pe Ghionea si pe Sandu Iacob pentru jocul lor mai putin reusit. Nu-mi fac probleme daca Ghionea nu este in forma pentru ca mai am destule solutii la indemana si sper ca victoria impotriva Argentinei sa-l fi readus la normal“. Multumiri fanilorOmer nu uitat nici el de grupul de romani care incurajeaza nationala la fiecare meci: „Le multumesc suporterilor, fie ei si intr-un numar restrans, care au venit la meciurile noastre. S-au facut auziti in multe momente ale jocurilor, desi, cu Ungaria, mai mereu am avut impresia ca jucam la Budapesta si nicidecum in Croatia“.  Nationala masculina a Romaniei a fost invinsa duminica de Ungaria, scor 30-27, dupa ce elevii lui Omer au avut un avantaj de sase goluri. In primul meci disputat la Campionatul Mondial din Croatia, tricolorii au fost invinsi de Franta, scor 31-21. Singura victorie obtinuta de selectionata pregatita de Aihan Omer a fost in partida cu Argentina, scor 30-26. In urmatoarele doua partide, Romania va intalni astazi, de la ora 16:00, Australia, iar joi, de la ora 18:00, Slovacia. Laude pentru victoriiFostul international Stefan Birtalan a declarat, ieri, ca victoria tricolorilor in fata Argentinei a fost un asteptata si a aratat ca handbalul din Romania mai are resurse pentru performanta. „A fost un meci bun, cu un adversar bun, dar sa recunoastem ca eram favoriti. Este prima victorie si sper ca baietii sa continue asa, pentru ca mai sunt doua meciuri, cu Australia, care dupa mine este ca si castigat, si cel cu Slovacia, care este ca o finala. Prin aceasta victorie am aratat ca handbalul din Romania nu a murit“, a afirmat dublul campion mondial, Stefan Birtalan. Fostul selectioner Vasile Stanga a vorbit la randul sau despre victoria tricolora: „Au jucat mai concentrat, dar au facut si multe greseli, noroc cu portarul Rudi Stanescu, el ne-a salvat de mai multe ori. La Argentina am vazut oboseala fata de meciul pe care l-a jucat cu Slovacia. Cred ca baietii nu se concentreaza si de aceea rateaza asa de mult“.

Liniste! Se inregistreaza

Astfel, toti operatorii de telefonie fixa si mobila, precum Romtelecom, RDS&RCS, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote si Zapp, sunt obligati sa stocheze timp de jumatate de an numarul de telefon al apelantului si al celui care a fost apelat, adresa abonatului, locatia celui care este apelat, cand a fost facut apelul si cat dureaza convorbirea telefonica. In cazul convorbirilor internationale va fi inregistrata identitatea internationala de abonamentul mobil (IMSI) al apelantului si IMSI al apelatului, precum si identificarea celulei din care a fost activat serviciul. Tot de ieri, toti operatorii de telefonie fixa si mobila sunt obligati sa stocheze timp de sase luni de SMS-urile pe care le trimitem, cui si cand le trimitem.Potentiale pobeLegea dispune ca toate informatiile inregistrate in aceasta perioada sa fie puse la dispozitia procurorilor, in urma unei cereri aprobate de presedintele instantei de judecata careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, daca informatiile indica pregatirea unei infractiuni grave, potrivit articolului 15 din actul normativ. Continutul convorbirilor telefonice ar putea fi preluate direct de catre procurori in caz de urgenta, „cand intarzierea obtinerii autorizarii din partea judecatorilor ar aduce grave prejudicii urmariri penale ori indeplinirii obligatiilor pe care si le-a asumat Romania ca stat membru al Uniunii Europene“. Daca instanta dispune netrimiterea in judecata a persoanei invinuite, „datele retinute se arhiveaza la sediul parchetului si se pastreaza pana la indeplinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale pentru fapta ce a format obiectul cauzei“.Aceeasi lege si pentru e-mailTotodata, toti furnizorii de internet, printre care se numarara si RDS&RCS, UPC, Romtelecom, Orange, Vodafone si Zapp, sunt obligati sa stocheze, incepand din 15 martie 2009, timp de 6 luni, urmatoarele date cuprinse in posta electronica a persoanelor care corespondeaza pe teritoriul Romaniei: de unde este trimis e-mailul, data si ora la care ne conectam la internet, cui ii este adresat e-mailul (adresa IP, numele si adresa fizica a abonatului), precum si data si ora la care ne deconenctam de la internet. Tot din 15 martie, cei care furnizeaza servicii de internet sunt obligati sa stocheze timp de 6 luni urmatoarele date despre navigarea pe internet: numele, adresa fizica si IP-ul celui care s-a conectat la internet, data si ora la care s-a conectat, precum si data si ora la care s-a realizat deconectarea.

Dragnea, oficial

 Presedintele Traian Basescu, a semnat ieri, decretul pentru revocarea din functia de ministru interimar al Administratiei si Internelor a lui Dan Nica, anunta un comunicat de presa al Administatiei Prezidentiale. De asemenea, Basescu a semnat si decretul pentru numirea în functia de ministru al Administratiei si Internelor a lui Liviu Nicolae Dragnea.Vicepremierul Dan Nica a fost propus, marti, 13 ianurie, Presedintiei de catre premierul Emil Boc, în locul lui Gabriel Oprea, care a demisionat din functie în aceeasi zi, dupa ce a pierdut sprijinul politic al PSD pentru acest portofoliu, ulterior anuntându-si si demisia din partid. Comitetul Executiv National al PSD a decis, luni, în unanimitate, la propunerea BPN, ca Liviu Dragnea sa fie candidatul pentru functia vacanta. 

Tema pentru CSAT

 CSAT urmeaza sa discute despre memorandumul de întelegere dintre România si Irak privind mentinerea trupelor române si tipurile de misiuni la care vor participa. Agenda politica din România este de trei ani marcata de un subiect care apare si dispare - retragerea trupelor române din Irak - ideea fiind lansata de PNL în 2006, sustinuta apoi, o perioada, de PSD si respinsa cu înversunare de Traian Basescu, iar în sedinta CSAT, problema se poate transa. România participa la coalitia fortelor multinationale din Irak din iulie 2003, iar de-a lungul timpului contingentul de români a depasit chiar si 700 de soldati. Tara noastra este printre putinele care si-au mentinut trupele în Irak, coalitia fiind puternic slabita de un val masiv de retrageri care a avut loc în 2008. Anul 2006 a marcat retragerea Italiei, Japoniei si Norvegiei. În 2007 s-au retras Slovacia si Danemarka, în timp ce în 2008 s-au retras peste 18 tari, dintre care Polonia, Cehia, Ucraina, Bulgaria si Macedonia.

Drumul gazelor rusesti spre Romania

De asemenea, în urma conversatiei telefonice dintre reprezentantii Transgaz si cei ai Gazprom Export în România, acestia din urma au confirmat reluarea livrarilor de gaze. „Va mai dura de la câteva ore pâna la o zi pentru ca aceste gaze sa ajunga în România. Dureaza în functie de regimul de transport. Distanta de la granita dintre Rusia si Ucraina si pâna la granita dintre România si Ucraina este de 900-1.000 km“, a explicat Ioan Rusu. Acesta a mai spus ca autoritatile române vor decide împreuna cu reprezentatii Gazprom-Export ora la care se vor deschide vanele la statiile Isaccea si Mediesul Aurit.  Ucraina a început sa primeasca din nou gaz rusesc, dar tranzitul sau spre Europa nu va fi reluat decât peste câteva ore, din cauza unor proceduri tehnice în curs, a anuntat un purtator de cuvânt al companiei ucrainene care gestioneaza gazoductele, Uktransgaz, citat de AFP. „Gazul intra pe teritoriul ucrainean“, a declarat purtatoarea de cuvânt Inna Koval. Întrebata daca gazul este trimis imediat spre Europa, ea a raspuns negativ. „Pentru moment, se procedeaza la umplerea gazoductelor si la egalizarea nivelului de gaz în conductele ruse si ucrainene“, a explicat ea, adaugând ca aceste proceduri tehnice ar urma sa dureze în jur de „doua ore“. „Când presiunea va fi identica, vom putea relua tranzitul“, a adaugat purtatoarea de cuvânt.Vanele redeschise„Ucraina a început sa primeasca primele livrari de gaz rusesc“ destinat Europei, declarase oficialul contactat telefonic la statia rusa de control de la Sudja, la frontiera ruso-ucraineana. „Un robinet a fost deschis la ora 10.24“, ora Moscovei, 9.24, ora României. Odata redeschise vanele, va fi nevoie de pâna la 36 de ore pâna când tarile europene vor începe sa primeasca din nou gaz rusesc. UE importa un sfert din gazul pe care îl consuma din Rusia, iar 80% din acesta este tranzitat pe teritoriul ucrainean. Moscova si-a sistat livrarile spre Ucraina în 1 ianuarie, iar din 7 ianuarie a întrerupt si livrarile spre Europa de pe teritoriul acestei tari, acuzând Kievul ca sustrage din gazul destinat clientilor europeni. România importa gaze naturale prin doua statii, Mediesu Aurit si Isaccea, ambele aflate la granita cu Ucraina. La data sistarii gazelor, prin aceste statii intrau circa 7,2 milioane metri cubi gaze/zi. România a consumat anul trecut 17,3 miliarde metri cubi gaze, dintre care aproape doua treimi au provenit din productia interna si o treime a fost importata.

Vocile Sibiului

 Numarul masinilor din oras creste simtitor. Ce parerea au sibienii despre acest subiect, puteti afla din rubrica de mai jos.Ioan Olteanu, 68 ani, pensionarNu am amsina deci nu ma intereseaza foarte tare acest subiect. Este bine ca oamenii îsi permit sa îsi cumpere masini. Eu unul circul foarte mult pe jos sau cu mijloacele de transport în comun.Carmina Iacob, 21 ani , studentaVad un lucru normal. Nu cred ca sunt prea multe masini în Sibiu pentru ca banuiesc ca daca nu era asa se dadea o lege prin care se preciza faptul ca nu este legal ca o familie sa aiba mai multe masini.Laurentiu Mihai, 29 ani, soferEste o situatie cam ciudata deoarece la orele de vârf este foarte aglomerata soseaua. Dar cred ca pentru moment numarul masinilor va rîamâne constant. Mai ales ca taxa auto a fost marita. Nu cred ca vor fi multi cei care îsi permit sa îsi cumpere o masina noua.Alexandra Macavei, 38 ani, casnicaEste pacat ca sunt si o multime de mijloace de transport în comun care nu sunt folosite. Asta pentru ca oamenii au masini personale. Faptil ca numarul masinilor este în crestere,. ma îngrijoreaza. Poate vom ramâne fara autobuze.

Rata cu portocale

 Ingrediente: 1 rata de 2 kg, 2 morcovi, 1 radacina de patrunjel, 100-200 ml vin rosu, 3 portocale, 50 g unt, sare, piper macinat, 2 foi de dafin, maghiran.Mod de preparare: Se freaca rata pe dinafara si pe dinauntru cu sare si maghiran.  Zarzavatul taiat rondele se prajeste putin în unt, se adauga rata, vinul si condimentele si se înabusa pâna când carnea se înmoaie. Între timp, se rade coaja de la doua portocale, miezul se taie felii (coaja alba se îndeparteaza) si se fierb în apa cât sa le acopere. Când carnea s-a înmuiat, se îndeparteaza untura, se toarna sosul de portocale si se mai fierbe putin. La urma se scoate rata si se da la cuptor cu putin sos strecurat, pâna când rata se rumeneste. Se serveste cu rondele subtiri de portocale si cu sosul strecurat, pus alaturi în canite.

"Sunt innebunit? dup? haine"

 Reporter: Care este culoarea ta preferata?Dana Hauer: Viata nu este frumoasa numai în alb.  Prefer culoarea roz. Si camera mea este vopsita astfel Peretii sunt rozi, perdelele, pâna si covoarele. Totul este roz.Rep.: Pro sau contra cumparaturi?D.H.: Sunt înnebunita dupa haine si vreau sa arat cât mai bine. Stiu însa ca îmbracamintea scumpa, de firma, nu este îndeajuns pentru a fi o tânara sexy.Rep.: Animale de companie?D.H.: Sigur ca am. Este vorba de Buffy, bichon-ul meu de trei anisori. Îl îngrijesc ca si cum ar fi copilasul meu. Îl rasfat tot timpul si îl duc chiar si la salon.

Copilul zilei

Salutare! Sunt Robert si vreau sa va spun ca sunt un baietel foarte destept. Desi am doar cinci luni i-am spus mamei mele ca vreau sa fiu Mos Craciun. Si cum primul meu Craciun abia a trecut, mi-am inchiriat costumul si pentru anul viitor. Nu e asa ca sunt un Mos tinerel? si simpatic foc pe deasupra. Va pup!

Ciocolata Brukenthal - afacere prospera

Daca ar trai in timpurile noastre, baronul Brukenthal ar fi foarte fericit sa vada ca vizitatorii se inghesuie sa manance ciocolata care ii poarta numele. „Ne bucuram sa constatam ca acest brand este unul de succes si sunt convins ca atat vizitatorii muzeului, dar si ceilalti vor aprecia si mai mult ciocolata Brukenthal“, a declarat pentru Monitorul de Sibiu, patronul Pralin Cisnadie, Florin Balan. Succesul neasteptat al ciocolatei Brukenthal a fost confirmat si de conducerea muzeului. Muzeul National Brukenthal din Sibiu este primul din tara noastra si printre putinele din Europa care are propria ciocolata, lansata in decembrie anul trecut cu ocazia Zilei Nationale, aceasta fiind produsa de cea mai cunoscuta fabrica de artizanat de ciocolata din Romania, societatea Pralin din Cisnadie.  „Este o premiera pentru un muzeu din Romania. Noi tot vorbim de cultura ciocolatei. Ciocolata pentru cultura este primul demers“, a declarat, cu prilejul lansarii, patronul Pralin Cisnadie, Florin Balan. El a promis ca ciocolata Brukenthal se va putea cumpara atat la Sibiu, in toate sectiile muzeului, cat si la Bucuresti.Ciocolata - placere veche, afacere noua la Brukenthal   Ciocolata Brukenthal este un produs nou, dar nu si o noutate in Palatul Brukenthal. Practic, ciocolata s-a intors, dupa secole, in Palatul baronului Brukenthal, fost guvernator al Transilvaniei, care avea aici propria cafetarie si ciocolaterie. „Aici, la etajul 1, exista ciocolateria privata a baronului, unde acesta isi invita prietenii sa admire operele de arta si serveau ciocolata facuta special pentru el dupa retete care inca se mai pastreaza. Vom scoate si vin si bere pentru a promova imaginea muzeului, pentru a atrage oameni care sa il vada“, a afirmat directorul Muzeului National Brukenthal, profesorul Sabin Luca. De Ziua Nationala, Muzeul National Brukenthal a fost luat cu asalt de sute de vizitatori care au dorit sa profite de accesul gratuit. Majoritatea vizitatorilor considera benefica modalitatea dulce de a promova patrimoniul baronului Brukenthal. De atunci, zilnic, ciocolata Brukenthal este ceruta de tot mai multi turisti.Pralin - afacere de un milion de euroPralin Cisnadie este o mica fabrica de ciocolata, care prelucreaza manual ciocolata belgiana. Printre produsele lansate in premiera in Romania de Pralin se numara kamasutra, tablouri, puzzle-uri, dar si felicitari si inimi de ciocolata, undele chiar aurite. Cifra de afaceri Pralin este de un milion de euro, conform patronului. Liderii de pe piata ciocolatei - Kraft Foods, Cadbury, Supreme, Mars, Ferrero au pierdut din cota de piata in favoarea micilor producatori, potrivit unui studiu realizat de MEMRB (companie care furnizeaza informatii despre vanzarile retail pentru diverse categorii de produse de consum ), realizat in perioada noiembrie 2006-octombrie 2008, citat de publicatia Business standard. Specialistii din domeniu apreciaza ca, la nivel de top, anul 2009 va fi definitoriu pentru ierarhie. Astfel, decizia celui mai important jucator pe piata ciocolatei, Kraft Foods, de a-si inchide unitatea de productie din Romania in cursul acestui an ar putea propulsa pe primul loc pe mai nou intratul Cadbury, care a preluat in 2007 compania locala Kandia-Excelent.Sabin Luca l directorul Muzeului National Brukenthal„Aici, la etajul 1, exista ciocolateria privata a baronului, unde acesta isi invita prietenii sa admire operele de arta si serveau ciocolata facuta special pentru el dupa retete care inca se mai pastreaza“

Indemnizatii recalculate

Un numar de aproximativ 12.600 solicitari de recalculare si stabilire a dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului au fost primite la nivelul agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale de la începutul lunii ianuarie 2009, se arata într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Din suma totala, 6.600 reprezinta solicitari noi de acordare primite de la primarii. La acestea se adauga 5.900 solicitari de recalculare a indemnizatiei pentru cresterea copilului de la 600 lei la 85 la suta din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni înainte de nasterea copilului. Persoanele beneficiare ale indemnizatiei pentru cresterea copilului vor primi, pâna la recalcularea dreptului, suma de 600 lei, iar dupa recalculare vor primi indemnizatia rezultata, inclusiv sumele restante reprezentând diferentele de calcul începând cu luna ianuarie 2009.

Finantare in sectorul auto francez

 Guvernul francez va acorda un ajutor de 5-6 miliarde euro constructorilor de autoturisme, a anuntat ieri premierul francez François Fillon, în deschiderea unei reuniuni consacrate sectorului auto afectat de criza, relateaza AFP. „Cred ca toate guvernele europene împartasesc aceasta parere si nu vom mai astepta. Este un caz de urgenta. Trebuie sa dam un raspuns rapid la nevoia de finantare a sectorului auto“, a declarat Fillon. În acest context, presedintele Renault, Carlos Ghosn, a declarat ieri ca „supravietuirea unui numar de constructori, furnizori si distribuitori“ din sectorul auto este „pusa în pericol în lunile viitoare“, considerând ca masurile de ajutor care au fost luate sunt insuficiente pentru traversarea crizei. „Anii 2009 si 2010 se anunta dificili si decisivi“ pentru industria auto, a declarat Ghosn.

Stimulente pentru firmele angajatoare

Propunerea, facuta de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri (MIMMCMA), face parte din cele 74 de masuri trecute de Ministerul Fiantelor in centralizatorul propunerilor grupurilor de lucru pentru „Platforma comuna de masuri anticriza“. Alte masuri destinate sprijinirii mediului de afaceri vizeaza asigurarea constituirii, in cadrul CEC Bank, a unui fond destinat cresterii accesului IMM-urilor la finantare, infiintarea Fondului de Contra-garantare a Creditelor pentru IMM-uri si modificarea cadrului legislativ in scopul acordarii prefinantarii pentru IMM-urile care acceseaza fondurile structurale (modificarea schemelor de ajutor de stat si a Ghidurilor solicitantului). Totodata, Ministerul IMM-urilor isi propune sa compenseze diminuarea exporturilor din tarile Uniunii Europene prin sprijinirea reorientarii exporturilor romanesti de pe pietele puternic afectate de criza financiara catre pietele emergente.Centre de promovareAstfel, activitatea de export ar putea fi stimulata prin deschiderea a cinci centre de promovare in parteneriat public-privat in Moscova, Beijing, Chisinau, Cairo si New Delhi. Ministerul isi propune, de asemenea, sa initieze un program national de sustinere si promovare a brandurilor individuale ale firmelor si produselor romanesti la export si sa deschida centre regionale de sustinere si dezvoltare a exporturilor.Reducerea birocratiei In ce priveste simplificarea procedurilor administrative, ministerul propune identificarea unui numar de 25 de autorizatii, avize, licente sau permise - cele mai impovaratoare pentru mediul de afaceri - si eliminarea etapizata a acestora, precum si sustinerea „Birourilor Unice“ (inclusiv virtuale), care sa gestioneze activitatile de la infiintare (inclusiv recrutarea primului angajat) si pana la dizolvarea firmelor. In cazul in care firmele ar fi nevoite sa faca disponibilizari in acest an acestea ar putea fi scutite de la plata contributiilor catre bugetul de stat si al asigurarilor sociale in cazul somajului tehnic (dar nu mai mult de trei luni).

Bani pentru investitii

 Premierul Emil Boc a declarat  ca a cerut ca 20% din cheltuielile bugetare pe anul 2009 sa fie utilizate pentru investitii si vrea ca Executivul sa acopere peste 50% din cheltuielile pentru izolarea termica a blocurilor, masurile facând parte din planul de combatere a efectelor crizei economice. Premierul a declarat ca planul de a aloca 20% din cheltuielile bugetare pentru investitii trebuie coroborat cu plata datoriilor pe care le are statul catre firme. Ministrul Finantelor, Gheorghe Pogea, a anuntat saptamâna trecuta ca facturile emise la sfârsitul anului trecut si neachitate, în valoare de 7,7 miliarde de lei, vor fi platite esalonat pentru a nu bloca economia. Datoriile vor fi platite în trei transe: la sfârsitul lunii ianuarie, în februarie si în luna martie.  Reabilitare termicaÎn ceea ce priveste reabilitarea termica, Boc spune ca firmele producatoare de materiale de constructii vor avea comenzi si vor pastra astfel locurile de munca. În plus, valoarea facturii la întretinere va scadea cu 30-35%. Premierul a precizat ca este vorba de aproximativ 89.000 de blocuri care trebuie reabilitate termic, în întreaga tara. Potrivit legislatiei în vigoare, fondurile necesare pentru finantarea lucrarilor de reabilitare termica se asigura astfel: 37% din alocatii de la bugetul de stat, 30% de la bugetele locale si 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari.

Masuri pentru sectorul auto

Guvernul ar putea aproba, pe lânga acordarea unei prime de 800 euro pentru fiecare automobil reciclat în 2009, si amânarea la plata a TVA cu sase luni, pentru a ajuta la relansarea industriei auto, potrivit setului de masuri pentru sustinerea cresterii economice, propus de Ministerul Economiei. Programul de masuri anti-criza a fost trimis Ministerului Finantelor si urmeaza a fi discutat marti cu reprezentantii patronatelor si sindicatelor. Ministerul Economiei sustine demararea programului de reciclare pentru automobile vechi REMAT 2009 pentru 60.000 de  automobile, cu o prima de 800 euro/automobil reciclat. Pachetul de masuri prevede, totodata, facilitarea accesului de creditare pentru investitiile în sector (integrate si furnizorii de componente auto) si pentru utilizatorii de autoturisme, prin bonificarea dobânzii, dar si bonificari financiare pentru investitiile în capacitati noi în sector.Reducerea impozitului pe profitAlte masuri ce privesc relansarea industriei auto prevad reducerea impozitului pe profit investit în dezvoltarea si modernizarea produselor, tehnologiilor si a noilor capacitate de producere componente auto si scurtarea procesului de analizare si promovare a proiectelor de accesare a fondurilor structurale. Ministerul Economiei îsi propune sa sprijine reconversia persoanelor disponibilizate din industria auto, prin crearea unor mecanisme de cofinantare a scolarizarii personalului pe perioada întreruperii temporare a activitatii.

La Sebes, jucatorii isi incarca bateriile

Divizionara terta CSM Sebes se afla de ieri în statiunea hunedoreana Geoagiu Bai, unde elevii lui Fane Fogorosi vor efectua timp de 10 zile pregatirea centralizata. Acestia au facut, ieri dupa-masa, primul antrenament din noua etapa de pregatire, cea a stagiului montan, în care se va pune accentul pe factorul fizic.Lotul care a facut deplasarea la Geoagiu Bai este format din 24 de jucatori, acestia fiind oaspetii complexului „Alexandra”. Singura noutate din efectivul trupei din Arini este juniorul Vlaic (16 ani, mijlocas central, LPS Sebes).“Este o pregatire foarte importanta pentru noi. Sper sa nu apara accidentari si sa putem încheia cu bine aceasta perioada”, a spus antrenorul principal, Fane Fogorosi, care se afla în continuare în cautarea unui fundas central.Jucatorii vor efectua cite doua sedinte de pregatire în fiecare zi, stagiul urmind a se încheia vineri, 30 ianuarie, cu un joc de verificare în compania liderului FC Unirea Alba Iulia.LOTUL CARE A FACUT DEPLASAREA LA GEOAGIU BAI:Portari: Stanila, Ov. Barna, LancranjanAparatori: Adr. Potopea, Sg.Oara, Cândea, Cocoara, Suvaina, Neagu, HanMijlocasi: Cl. Oara, Bâlc, Cos. Sîmtion, Hîrceaga, Ov. Vlaic, P.Ciuca, Suteu, Lenghel Atacanti: M. Benga, Muresan, M. Manea, Ndyaie, Haiduc, S. Marcu

Uniunea Europeana face concesii

 Comisia Europeana a decis sa prelungeasca termenul de depunere a proiectelor pe SAPARD pentru 400 de solicitanti, agricultori români. Astfel, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) va mai oferi plati de aproximativ 90 milioane de euro pentru ideile de dezvoltare propuse de solicitantii din judetele tarii. Datorita indulgentei europene, viitorii beneficiari au posibilitatea de a depune cererea de rambursare a cheltuielilor chiar pâna la sfârsitul lunii septembrie 2009. „Este o veste foarte buna pentru beneficiarii nostri si speram ca aceasta gura de oxigen sa însemne accelerarea finalizarii acestor proiecte si implicit absorbtia completa a fondurilor angajate prin Programul SAPARD“, a declarat Octavian Ciprian Alic, directorul general al  APDRP. (A. C.)Traditie româneasca în GermaniaProdusele traditionale românesti aduse din diverse zone ale tarii la expozitia de la Berlin au impresionat vizitatorii din cele mai multe tari europene. Standul României a reusit sa încânte, din nou, privirile turistilor curiosi. În plus, în ziua deschiderii Expozitiei Internationale pentru Industrie Alimentara, Agricultura si Horticultura „Saptamâna Verde“, secretarul de stat Catalin Rosculete a inaugurat standul României, vizitând firmele expozante. Demnitarul a mai purtat si discutii cu reprezentantii acestora, în vederea îmbunatatirii modalitatilor de promovare a produselor agroalimentare din tara noastra, în strainatate, dar si a extinderii gamei de produse expuse.

Bute se lupta la Montreal

 Pugilistul roman Lucian Bute isi va apara titlul IBF la categoria supermijlocie, la mijlocul lunii martie, la Montreal, deoarece negocierile cu danezul Mads Larsen privind disputarea meciului in Europa au esuat in ultimul moment. Meciul dintre Bute si Larsen trebuia sa se dispute in Europa conform intelegerii initiale, insa danezul a avut mai multe pretentii care nu puteau fi onorate, iar toate discutiile pentru aceasta partida au cazut. Campionul roman, 23 de victorii din tot atitea meciuri, isi va apara titlul la Montreal, la mijlocul lunii martie, printre posibilii adversari numarindu-se si americanul Jeff Lacy (31 de ani), fost campion mondial.

Leac pentru rabie

 46.000 de animale carnivore domestice sunt vaccinate în aceasta perioada contra rabiei. Pentru acestea au sosit 50.000 doze de vaccin, pe care medicii veterinari trebuie sa le „consume“ cât mai repede. Cum vaccinarea implica deplasare la fata locului, autoritatile competente se mai ocupa si de verificarea altor aspecte. De pilda, respectarea normelor de biosecuritate, asigurarea hranei, a unui habitat corespunzator, dar si a apei potabile în conditiile de iarna si nu numai. „Pentru prevenirea îmbolnavirii animalelor, în aceasta perioada se efectueaza vaccinarea antirabica la cele 46.000 de animale domestice, fiind asigurate 50.000 doze de vaccin, vaccinarea ovinelor pentru prevenirea avortului salmonelic si a agalaxiei contagioase“, a explicat dr. Ioan Pentea, purtatorul de cuvânt al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu (DSVSA). De la începutul anului si pâna acum, inspectorii sanitar-veterinari au mai controlat si zonele în care se comercializeaza produse din carne, lactate si alte alimente. Situatia nu se prezinta tocmai satisfacator pentru sibieni, care, în unele cazuri, consuma produse neambalate corespunzator, produse depozitate în spatii lipsite de igiena sau chiar produse expirate. Desigur, agentii economici care au fost prinsi cu ocaua mica, au primit amenzi pe masura. Mai exact, doua amenzi în valoare de 7.500 lei, dar si patru avertismente.

Valea Viilor promoveaza turismul

 Turismul reprezinta o resursa importanta pentru comuna noastra. Vizitata de multi turisti anual, în special straini, principalul punct de atractie al comunei este Biserica Evanghelica, care apartine patrimoniului cultural mondial UNESCO. Construita între anii 1400-1600, aceasta are o valoare deosebita fiind una dintre cele mai frumoase cetati din Transilvania. De asemenea, zona noastra se mai remarca si prin peisajele deosebit de pitoresti, iar oamenii locului sunt deosebit de ospitalieri. Se mai pot vizita în comuna Valea Viilor si biserica ortodoxa, biserica evanghelica din satul Motis, lacul de la patru-hotare si nu numai. În centrul comunei s-a amenajat parcul „Martian Negrea“, chiar în fata scolii cu acelasi nume, parc în care este amplasata statuia monumentala a marelui compozitor Martian Negrea, care s-a nascut, a copilarit, a învatat si s-a inspirat în compozitiile sale din perioada petrecuta în satul natal, pe Dealul Gruiului, unde se afla si casa memoriala. Pentru turistii care vor sa ajunga în zona, localitatea Valea Viilor se afla situata la 50 kilometri distanta de Sibiu si la 14 kilometri distanta de Medias, amplasata pe un drum lateral care se desprinde din drumul national DN 14. Zona careia îi apartine este tinutul Târnavelor, loc al confluentelor interetnice si culturale ale nationalitatilor care au convietuit atâtea secole în Transilvania.  

Bani pentru cereale "vechi"

Agricultorii sibieni care au ramas cu graul, porumbul sau alte cereale obtinute anul trecut se pot acum „descotorosi“ de ele. Spre bucuria acestora, pentru cerealele predate la stat vor primi si bani pe loc. Singura conditie este relationata cu greutatea totala a stocului, respectiv peste 80 de tone de cereale. De regula, in aceasta categorie se incadreaza firmele care comercializeaza produsele, dar exista si cazuri in care stocul apartine producatorilor privati. Astfel, operatorii agricoli din Sibiu trebuie sa stie ca pot fi „despagubiti“ de stat doar pana la data de 31 mai 2009, prin intermediul Agentiei de Plati si Interventii pentru Agricultura Sibiu. Pretul, stabilit de organele Comunitatii Europene, este cat se poate de atractiv: 101, 31 euro pentru tona de cereale. Formularele, la APIA SibiuCerealele pentru care se pot aplica asa-numitele masuri de interventie sunt graul comun, graul dur, orzul, sorgul si porumbul, care indeplinesc conditiile cantitative si calitative specificate in regulamentul R (CE) NR. 687/2008 al Comisiei Europene din 18 iulie 2008. Cu alte cuvinte, orice detinator al unei cantitati de cel putin 80 de tone de cereale, respectiv zece tone de grau dur, este indreptatit legal sa depuna cererea la sediul Agentiei pentru Plati si Interventii in Agricultura Sibiu. Totodata, cerealele mai trebuie sa  se incadreze perfect in criteriile referitoare la nivelul maxim admis de substante contaminante, precum micotoxine, resturi de pesticide, metale grele si de contaminare radioactiva, prevazute in legislatia comunitara. „Atasat formularului-tip pe care ofertantul il depune la centrele judetene APIA, trebuie sa  existe  dovada virarii in contul APIA a sumelor aferente efectuarii analizelor, precum si copii ale documentelor prin care se poate face verificarea informatiilor solicitate. In plus, pentru vanzarea porumbului la un pret de interventie, ofertantul trebuie sa faca dovada ca a constituit o garantie de 15 euro pe tona“, a declarat Teodor Hategan, directorul APIA Sibiu. Cereri respinseSolicitantii mai au obligativitatea de a depozita cerealele doar in spatii special amenajate si agreate de specialistii din cadrul Ministerului Agricuturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR), prin intermediul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Sibiu (DADR). Pentru aceste locatii se intocmesc contracte in urma constatarilor de la fata locului. Conform evidentelor de pana acum, solicitantii nu au inteles prea bine in ce consta acest ajutor. Consecintele au fost, bineinteles, nefaste pentru ei. „Pana la aceasta data, APIA a inregistrat o cerere de oferta a 500 tone de grau comun si o cerere de oferta a 500 tone de porumb. Cele doua cereri de ofertare a cerealelor au fost refuzate dupa verificarea administrativa?“, a specificat directorul APIA.

Pus la "racoare"

 Un tânar de 21 de ani din Sibiu a ajuns pe mâna politistilor sibieni, dupa ce a fost dat în urmarire generala. Baiatul a fost identificat luni, de catre politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale. Pe numele lui a fost emis de catre Judecatoria Sibiu un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea în data de 6 ianuarie a acestui an. El a fost condamnat pentru comiterea infractiunii de furt calificat. Deoarece baiatul a disparut fara urma, a fost dat în urmarire generala. Deocamdata, condamnatul a fost depus în arestul IPJ Sibiu si urmeaza a fi transportat la penitenciarul unde îsi ispasi pedeapsa.

Ultimul fum

 Cosul de evacuare al incineratorului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu urmeaza sa fie demolat în curând, conform unui calendar stabilit, a anuntat directorul medical al spitalului, medicul Ioan Baier. În prezent, lucratorii continua sa scoata molozul, dupa ce, zilele trecute, au fost demolate cuptorul si ceea ce mai ramasese din cladirea vechiului crematoriu.Incineratorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu este ultimul ramas în judet, dupa ce au fost demolate pe rând toate instalatiile pentru incinerarea deseurilor cu potential infectios care nu mai îndeplineau conditiile legale de functionare.

Terenuri "noi"

 Primaria Sibiu scoate la licitatie înca trei terenuri în Zona Industriala Vest, desi municipalitatea a declarat în repetate rânduri ca nu ar mai fi posibila dezvoltarea zonei. Documentatia pentru vânzare prin licitatie publica a fost data în lucru înca din luna octombrie a anului trecut, când reprezentantii Primariei au demarat întocmirea actelor notariale pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în vederea vânzarii acestora prin licitatie publica. Deocamdata, data licitatiei nu a fost stabilita.Nu de putine ori, primarul Klaus Johannis a comentat situatia din Zona Industriala Vest, afirmând ca mai sunt disponibile putine terenuri pentru investitori. Johannis spera totusi ca noul Plan Urbanistic General al Sibiului, aflat în lucru va gasi o solutie pentru dezvoltarea unei alte zone industriale. „Astept solutii din partea celor care lucreaza la noul PUG, pentru ca nu ne putem apropia de terenurile private, din cauza preturilor prea mari. O solutie ar putea fi terenurile Administratiei Nationale de Drumuri. Vom purta o discutie cu reprezentantii acesteia. Din pacate, este exclus ca în acest an sa reusim sa identificam o noua zona industriala“, spunea, lunile trecute, edilul-sef. Investitii în SibiuDin 2003 si pâna anul trecut, municipalitatea a scos la vânzare terenuri de peste 120 de hectare, în Zona Industriala Vest a Sibiului. La ora actuala, în Zona Industriala de Vest îsi desfasoara activitatea mai bine de 30 de companii cu capital strain si autohton. În total, municiplitatea a încasat din vânzarea terenurilor din Zona Industriala de Vest aproximativ 12 milioane de lei. Una din cele mai mari încasari a municipalitatii, din acest tip de tranzactii s-a facut de urma vânzarii unui teren de 10,07 hectare, achizitionat de SC Paltinis Leasing SA, cu suma de aproximativ 3,5 milioane de euro. Alte licitatii ale PrimarieiLa începutul acestui an, reprezentantii Primariei anunta organizarea licitatiei publice deschise pentru vânzarea a doua imobile- terenuri de constructii de pe strada Cuptorului si bulevardul Vasile Milea, ambele aflate în proprietatea privata a municipiului Sibiu. Potrivit anuntului publicat pe un site de licitatii publice, depunerea ofertelor se va face în perioada 26 ianuarie - 2 februarie, la sediul Primariei, iar licitatia este programata pentru data de 3 februarie.

Baruri amendate si inchise

Mai mult de jumatate dintre localurile controlate în ultima perioada, de inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor (OPC) Sibiu, prezentau nereguli. Astfel, 35 de unitati s-au ales cu amenzi contraventionale în valoare de 10.300 lei, iar 23 au scapat doar cu un avertisment. Totodata, 22 de unitati economice au fost închise pâna îsi vor remedia problemele. „În perioada 5-16 ianurie 2009, am efectuat un control tematic unde au fost controlati 85 de operatori economici cu 92 de unitati din judetul Sibiu. Dintre acestea, 52 de unitati au prezentat abateri“, a precizat Rodica Turcu, inspector sef adjunct al OPC Sibiu. Printre principalele abateri se numara: nedelimitarea spatiilor, conform prevederilor legale, pentru fumatori, precum si lipsa izolatiei complete si a ventilatiei, lipsa afisarii indicatoarelor care permit fumatul sau depasirea procentului de 50% din spatiul localului, alocat pentru fumatori. Fumatorii au câstig de cauzaNoua lege, ce a intrat în vigoare de la 1 ianuarie, prevede ca agentii economici care detin un local mai mic de 100 metri patrati sunt obligati sa opteze doar pentru una dintre cele doua variante. De asemenea, cei care dispun de un spatiu mai mare pot opta pentru ambele variante cu mentiunea ca spatiile destinate fumatorilor sa nu depaseasca jumatate din suprafata barului sau a restaurantului. Spatiile trebuie sa fie perfect ventilate si sa nu fie spatii de tranzit sau de acces. În Sibiu, majoritatea cluburilor renumite au ales ambele variante, pentru a împaca cât mai multi clientii care le trec pragul, în timp ce principalele cafenele de pe Corso au ales sa ramâna doar pentru fumatori.

Tepe de mii de euro

Politistii de la Serviciul de Investigatii Criminale din Sibiu încearca sa anihileze o retea de escroci care îi ademeneste pe sibieni, promitându-le pâna la 50.000 de euro pentru masini de cusut de colectie. „Colectionar german, cumpar masini de cusut marci germane: Zingher, Singer, Naumann, Gritzner, Fenix, Pfaff. Ofer 45.000 - 50.000 de euro. Plata pe loc. Tel. 0740.7XX.XXX“. Asa suna anuntul aparut pe stâlpii de pe principalele strazi din Sibiu. Nu e prima data când apar asemenea afise atât în acest oras, cât si în tara. Subinspectorul Luciana Baltes, purtatoarea de cuvânt a IPJ Sibiu, a precizat ca, totusi, în ultimii ani, infractorii care anunta recompense uriase pentru masini de cusut germane nu au fost prinsi. „Numerele de telefon afisate sunt pastrate un timp foarte scurt, fiind cartele preplatite“, a motivat Baltes. Ea îi sfatuieste pe sibieni sa nu dea curs unor asemenea oferte, oricât de tentante ar parea. Tepari în HarghitaÎn urma cu aproape trei ani de zile, doi tineri din Sibiu au fost prinsi de politistii din Harghita, fiind acuzati ca au înselat mai multe persoane, proprietare ale unor masini de cusut Singere. Danut T. (22 de ani) si Ioan Bogdan H. (23 de ani) au fost prinsi în flagrant de politisti când înselau o persoana, încercând sa-i vânda acesteia o falsa masina de cusut Singer, cu 5.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, cei doi îsi racolau victimele prin intermediul rubricilor de anunturi din ziare si al unor fluturasi, distribuiti în scari de blocuri si statii de autobuze si le cereau masini din serii perechi, iar „întâmplator“, cunosteau posesorul perechii.

Pregatirea fizica si forta - tinta uniristilor

In cursul acestei saptamini, antrenorul Aurel Sunda a programat cele mai grele si intense sedinte de pregatire ale cantonamentului de iarna. Accentul este pus pe alergari si forta, exercitiile cu mingea fiind putine. Practic, pe tot parcursul saptaminii, uniristii vor bifa cite doua sedinte sau chiar trei de pregatire zilnice, in zona, la Straja sau Drimbar - locul, unde se desfasoara “portia” de alergare, 10 km. Saptamina viitoare, intensitatea antrenamentelor se va mentine ridicata, insa acestea vor fi ceva mai usoare, avind in vedere ca Unirea va sustine si doua meciuri de pregatire: miercuri, cu Metalul Aiud (deplasare) si vineri, cu CSM Sebes (acasa).INFO FC UNIREA* La antrenamentele Unirii participa nu mai putin de sase “stranieri”: ivorianul Lamine Camara, brazilianul Elder David, coreeanul Ryan Cougherty, sirbii Bojan Djordjevic si Dusan Popovic (26 ani, atacant, Modrica Maksima), respectiv letonul Artiom Gonchar (25 ani, mijlocas dreapta, FK Tranzit). Ultimii doi vor incerca in aceste zile sa il convinga pe antrenorul Aurel Sunda ca merita sa imbrace tricoul unirist in retur.* Tibi Moldovan este jucatorul Unirii cu acte in regula. Virful de 26 de ani, imprumutat de la Farul Constanta, a semnat un contract valabil pina la vara cu gruparea din Cetatea Marii Uniri. “Am ajuns la un acord, iar acum sint din nou «unirist» cu acte in regula. Sper sa reusim promovarea in Liga 1”, a spus jucatorul originar din Tg. Mures. * Dupa plecarea lui Dan Galdeanu la ACU Arad, alti doi jucatori au parasit FC Unirea: R. Ghidia si Fl. Olteanu. Acestia au fost chemati luni la stadion, unde au predat echipamentele de joc, fiind liberi sa-si caute alte echipe. De asemenea, pe lista de achizitii din aceasta iarna se mai afla: D. Toma (fundas, CFR Cluj), G.Negura (fundas, Progresul Bucuresti), Fl. Dan si M. Gheorghe (ambii UTA Arad).La multi ani, Ciprian Selagea!Mijlocasul Unirii, albaiulianul Ciprian Selagea (foto), isi serbeaza astazi ziua de nastere. Aflat in cantonament, acesta spune ca va sarbatori prin munca implinirea celor 19 ani, gindul sau fiind doar la retur. “Imi voi sarbatori ziua de nastere prin munca, la antrenamente. Avem in fata un retur foarte greu. Cu un parcurs bun, in care sa dovedim modestie, seriozitate si aceiasi dorinta de afirmare, cred ca putem face diferenta in clasament, fata de celelalte urmaritoare ale noastre. Imi doresc sa ne putem indeplini obiectivul de a promova in Liga 1 si sa fac parte din lotul Romaniei pentru turneul final din Franta”, a spus Selagea

Tren in flacari

 O locomotiva care se afla în statia CFR Atel a fost cuprinsa de flacari, ieri dimineata. Incendiul a izbucnit în jurul orelor 4.25, iar la fata locului au intervenit de urgenta doua autospeciale de stingere a incendiului cu apa si spuma, din partea Detasamentului de Pompieri Medias, dar si pompierii voluntari din Dumbraveni.Flacarile au degradat cabluri si cablaje electrice, precum si un tranformator de masura. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însa circulatia a fost întrerupta pe magistrala 300 Medias - Brasov, pentru aproximativ 120 minute. Stabilirea cauzei producerii incendiului este în desfasurare, iar valoarea estimativa a pagubelor este de 100.000 de lei. Interventia a fost una destul de dificila. „În prima faza, s-a actionat pentru izolarea locomotivei de restul garniturii, care cuprindea 37 de vagoane tip cisterna, goale, si scoaterea de sub tensiune a retelei electrice“, a precizat sublocotenentul Diana Lazar, ofiter de relatii publice în cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Dumitru Croitoru“ Sibiu.

Pe autostrada se va circula din 2012

Foto Diana SandorMinistrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat ieri la Cluj ca pe tronsonul Brasov-Bors se va putea circula peste 3 aniUlterior vizitei, ministrul a declarat ca pretul care ar urma sa fie platit de statul roman pentru finalizarea portiunii respective de autostrada ar fi mult mai mare decit s-a anticipat la semnarea contractului, respectiv ar putea ajunge pina la 2,5 miliarde de euro.     Berceanu a precizat ca statul a platit pina acum companiei Bechtel aproximativ 620 de milioane de euro si mai are de platit o datorie de aproape 140 pentru lucrari certificate anul trecut, dar si pentru lucrari a caror situatie urmeaza sa fie analizata.    Intilnire cu "americanii" din LondraReprezentantul Executivului a explicat si modalitatea in care se fac platile fata de Bechtel. "Compania trebuie platita in euro din bani de la buget. Noi trebuie sa schimbam leii in euro, sa trimitem banii la Londra, de unde se schimba din nou in lei pentru a se putea plati partea angajata in lucrari in Romania", a spus Berceanu, care a precizat ca acest circuit duce la pierderi suplimentare de bani.     Partea romana va pregati un plan de lucru legat de finantarea lucrarilor pe tronsonul Cimpia Turzii - Bors al autostrazii Transilvania, cu propuneri pentru urgentarea exproprierilor, iar compania Bechtel va propune un plan etapizat al lucrarilor astfel incit pina la sfirsitul anului sa existe o parte cit mai mare din acest tronson utilizabila.      Ministrul a anuntat, cu ocazia vizitei la Cluj, ca se va intilni miine cu cei din conducerea companiei Bechtel, care vor sosi in tara de la Londra. Acesta a adaugat ca partea romana va pregati un plan pentru gasirea banilor prin care sa fie finantate lucrarile la tronsonul Cimpia Turzii - Bors, dar si pentru urgentarea exproprierilor si a defrisarilor necesare.     "Trebuie sa gasim solutii pe termen scurt, pentru anul acesta, sa stabilim clar ce poate finaliza Bechtel si care sint cerintele, in asa fel incit sa avem din tronsonul 2B (Cimpia Turzii - Cluj Vest), o lungime cit mai mare de kilometri utilizabili. La fel si pentru sectorul Suplacu de Barcau - Bors", a declarat ministrul.

Cvadrupletii sint bine

"Si bebelusii, si mama sint in stare buna si nu exista complicatii", a declarat ieri dr. Florin Stamatian, seful Clinicii de Obstetrica si Ginecologie I de la Spitalul Clinic Judetean Cluj.     Micutii, trei fetite si un baietel, au avut greutatea intre 1.300 si 1.700 de grame. S-au nascut la virsta de 33 de saptamini. Nasterea a survenit in urma unei fertilizari in vitro. Antonia, Andra-Cristina, Ana-Maria si Luca-Stelian "sint sanatosi si s-au adaptat satisfacator la viata extrauterina", potrivit comunicatului de presa al Clinicii, emis la putin timp dupa nasterea cvadrupletilor. Totusi, medicii s-au ferit sa faca aprecieri cu privire la evolutia bebelusilor. Cei mici s-au nascut in 19 ianuarie, la orele: 9.43, 9.44, 9.45 si 9.46. La Cluj-Napoca s-au mai nascut cvadrupleti in 2006, tot la Ginecologie 1.    A.-D. S.

Mamici de bani gata

Noile reglementari privind cuantumul indemnizatiei de crestere a copilului par sa fie pe placul mamicilor din Sibiu. De la inceputul anului si pana in prezent, la 41 de mamici din Sibiu au optat deja pentru cuantumul de 85% din veniturile realizate in ultimele 12 luni, depunandu-si dosarele la Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei. Alte 115 dosare au fost depuse, de la incepul anului, la Agentia pentru Prestatii Sociale, in vederea recalcularii indemnizatiei. Noua indemnizatiei reprezinta 85% din cuantumul veniturilor realizate de o mamica in ultimele 12 luni, iar pentru luna in care s-a nacut copilul, se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara. In cazul veniturilor provenite din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile realizate in 12 luni anterioare lunii de nastere a copilului prin dovada eliberata de autoritatea competenta, dar nu mai mult de 4.000 lei.Daca in cele 12 luni anterioare nasterii copilului nu au fost realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. In situatia in care cuantumul de 85% din calcului veniturilor realizate in ultimele 12 luni este mai mic de 600 lei, se acorda suma fixa de 600 lei. Pentru mamicile cu „vechime“Sibiencele care au nascut inainte de 1 ianuarie 2009 pot opta si ele pentru indemnizatia de 85% din cuantumul veniturilor realizate in ultimele 12 luni. Tot ce trebuie sa faca este sa se adreseze Agentiei Judeteana pentru Prestatii Sociale (AJPS). „Termenul pentru beneficiarii aflati in plata la 31.12.2008 este de sase luni, respectiv pana la data de 30 iunie 2009. Pentru toate cererile care se depun in acest interval se achita restantele incepand cu luna ianuarie 2009, in cazul in care cuantumul este mai mare de 600 lei. Aceste prevederi sunt valabile si pentru dosarele depuse la primarie pana la 31.12.2008 si neintroduse in plata“, se arata intr-un comunicat transmis de AJPS Sibiu. Astfel, beneficiarii aflati in plata indemnizatiei de crestere a copilului la 31.12.2008, vor depune urmatoarele acte: cererea model AJPS Sibiu, copie dupa actul de identitate al solicitantului si al celuilalt parinte,  copie dupa certificatul de nastere al copilului sau copiilor si o adeverinta model AJPS Sibiu. Documente necesareDosarul pentru acordarea celor 85% din cuantumul veniturilor realizate in ultimele 12 luni trebuie sa contina o copie dupa certificatul de nastere al copilului si o adeverinta privind veniturile nete ale mamei din ultimele 12 luni. De asemenea, mama va completa la primarie o cerere de acordare a indemnizatiei. Termenul de depunere al cererilor este de 60 de zile lucratoare de la data la care se stabileste dreptul conform legii, iar banii vor fi primiti pe card sau, prin mandat postal, la domiciliu.

"Cerem justitiei sa-si faca datoria"

Rectorii prezenti la Cluj la sfirsitul saptaminii trecute la intilnirea de lucru a Asociatiei Universitatilor de Medicina si Farmacie din România (AUMFR) si-au exprimat dezaprobarea fata de practica eliberarii unor diplome false de catre unele facultati si universitati de medicina din România si mai ales ca "organele abilitate si/sau justitia nu si-au facut pina la capat datoria, astfel încit nimeni nu a fost declarat vinovat".      "Cerem justitiei sa-si faca datoria. AUMFR refuza sa sacrifice prestigiul scolii românesti de medicina si dreptul absolventilor sai la sanse egale în ceea ce priveste recunoasterea diplomelor si practicarea profesiei în spatiul european, pentru interesul personal al indivizilor implicati în comiterea acestor ilegalitati", se arata intr-un comunicat al asociatiei. Prezenta la intilnire, Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, a dat asigurari ca se va implica in realizarea unui registru national al studentilor medicinisti inmatriculati "care sa asigure transparenta si credibilitate".

Ramanem fara tramvai, dar vom avea tren

Un tren cu aburi va tine locul actualului tramvai electric. Cel putin asta sustine Corneliu Bucur, directorul Complexului National Muzeal Astra. Întors recent de la Seminarul National de Yurism de la Gura Humorului, Bucur a dezvaluit faptul ca Sibiul va primi ca donatie o locomotiva cu abur si doua vagoane. Dupa achizitionare, trenul va fi folosit ca mijloc de transport pe ruta Sibiu - Rasinari si va tine locul actualului tramvai. „Cu acel tren, vom începe turismul cultural între Sibiu si Rasinari. Trebuie sa stim ca nu accesarea unui site reprezinta tinta cea  mai atragatoare, ci patrimoniul însusi“, a precizat Bucur.  Potrivit conducerii muzeului, trenul va functiona pe acelasi encartament pe care în prezent circula tramvaiul. „Am discutat cu specialistii si au spus ca nu va fi nevoie sa schimbam actualul encartament. Trenul va putea functiona pe actuala sina“, a mentionat Bucur. Mai mult, acesta e de parere ca trenul va fi mult mai util întrucât va putea fi folosit de un numar mult mai mare de oameni. „Se va calatori mult mai usor si faptul ca sunt doua vagoane ar putea însemna un mare plus“, a conchis directorul CNM „Astra“.

Sosele tot mai nesigure

Conduc autoturisme neînmatriculate, se urca la volan fara a poseda permis de conducere sau beau mai mult decât pot duce, apoi au pretentia sa mai si conduca. Cam asta fac unii soferi sibieni, iar politistii sunt în pemanenta la datorie, în încercarea de a evita producerea unor tragedii. Numai luni, oamenii legii au întocmit trei dosare penale pentru astfel de infractiuni. Un barbat de 36 de ani din Axente Sever a fost depistat la volanul unui autoturism neînmatriculat, iar un altul, de 35 de ani, din Copsa Mica, a fost depistat în trafic în timp ce conducea un autovehicul fara a poseda permis de conducere. Cel mai inconstient s-a dovedit a fi un barbat din Agnita, care a urcat la volan mort de beat. Avea o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.Cu astfel de soferi imprudenti, accidentele se tin lant. Un sofer care cirula pe DJ 106 Agnita-Bârghis a ajuns în spital. dupa ce a acrosat un autoturism care circula regulamentar în fata sa. Autoutilitara din fata intentiona sa vireze spre stânga, însa soferul din spate, în încercarea de a o depasi, nu a pastrat distanta corespunzatoare si a intrat în coliziune cu aceasta. Pietonii, în pericolUn alt eveniment rutier s-a petrecut pe B-dul Corneliu Coposu din Sibiu. Un sofer de 60 de ani nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat regulamentar în traversarea strazii si l-a accidentat. Victima era o tânara de numai 20 de ani. De altfel, în multe din accidentele care se petrec pe arterele judetului sunt implicati pietoni. Numai anul trecut, s-au produs din vina pietonilor 36 de accidente rutiere grave, în urma carora unsprezece persoane au decedat, iar alte 25 au fost grav ranite. Pietonii au mai fost implicati în 34 de accidente, soldate cu raniti usor.

Afacere cu copii

Sibienii cu venituri peste medie nu par a fi îngrijorati de dezastrul spre care pare ca se îndreapta economia tarii. Mai mult, atunci când vine vorba de educatia copilului lor, acestia spun ca nici nu s-au gândit la vreo alternativa a gradinitei particulare. „Suntem multumiti de programul copilului si mai ales de activitatile pe care le au în timpul programului. Chiar daca trebuie sa platim mai mult, nu avem de ce sa ne gândim sa ducem copilul la o gradinita de stat“, sustine Ioana Man, mama unuia dintre prichindei.Între 300 si 1.300 de leiCu toate acestea, sumele pe care trebuie sa le scoata din buzunar sibienii, la sfârsitul lunii, nu sunt deloc neglijabile. Astfel, daca la gradinita Superkids, parintii scot din buzunar 275 de lei pe luna pentru un program zilnic de patru ore, la aceeasi unitate, taxa este de 300 de lei, pentru copiii înscrisi la program de opt ore, parintii platesc 300 de lei la sfârsitul lunii. În plus, micutii beneficiind zilnic si de o masa calda. „Avem un numar de 22 de copii în gradinita. Numarul este constant de la începutul anului. Nu sunt cazuri în care copiii sa fi fost retrasi, pentru a fi mutati la o gradinita de stat“, a precizat administratorul Silvia Stoia. O suma mult mai mare scot din buzunar parintii ai caror copii merg la gradinita Disney. Aici, taxa lunara este de 1.300 de lei. Unitatea ofera, în schimb, un program prelungit si mai multe servicii. „Programul zilnic începe la ora 8.00 si se termina la ora 18.00. Asiguram transport si masa tuturor copiilor. În plus, avem si o serie de activitati extracurriculare pe care le facem alaturi de acestia. Aici sunt incluse orele de balet, de muzica, desen si dans modern“, a precizat Karina Blaga, directoarea gradinitei. Pentru orice buzunarMajoritatea sibienilor aleg, însa, învatamântul de stat, la nivelul judetului fiind înscrisi în gradinitele statului 13.645 de copii. „Desi exista o atractie foarte mare pentru învatamântul particular, sunt foarte multi cei care nu îsi permit un asemenea lux. În ultimii ani, s-a constatat o crestere a numarului de copii din gradinitele particulare, însa acesta este înca mic. Doar 498 de copii fac parte din acest sistem“, explica Delia Stoicescu, inspector pentru învatamântul prescolar.

Au furat de pe santier

Actuala criza economica îi afecteaza si pe hoti. În culmea disperarii, acestia dau din ce în ce mai multe lovituri. Dupa autoturisme si locuinte, acum s-au orientat si spre societatile comerciale si spre santiere sau imobilele aflate în conbstructie. Numai în cursul zilei de luni, la IPJ Sibiu au ajuns doua reclamatii de furt de pe santiere aflate în lucru,a si o reclamatie de furt dintr-o societate comerciala.În toate cele trei cazuri, autorii au ramas deocamdata neidentificati, iar prejudicil, constând în scule electrice, precum rotopercutor, bormasina, masini de gaurit si înfiletat sau flexuri, nu a fost recuperat. Politistii îi sfatuiesc pe sibieni sa nu considere nici o precautie inutila atunci când vine vorba de siguranta autoturismelor, locuintelor, societatilor comerciale sau a imobilelor si sa-si ia toate masurile de siguranta.

Dispar medicamentele

Bolnavii sibieni sunt plimbati zilnic intre farmacii si medicul de familie, in conditiile in care stocurile de medicamente pentru bolile cronice sunt pe terminate. Legislatia actuala, valabila pana la 1 februarie, ii obliga pe distribuitori sa vanda la un curs de 3,63 de lei pentru un euro, in conditiile in care cota modenei europene a ajuns in prezent la 4,3. Astfel, cei mai multi dintre ei eu renuntat sa mai importe medicamente vitale, precum cele pentru tratarea cancerului, a diabetului sau a afectiunilor cardiovasculare. „Variatia cursului monedei euro este esentiala pentru stabilirea pretului la medicamente. In prezent, aprovizionarea cu medicamente din import este foarte greoaie. Acestea se gasesc foarte greu in depozite, uneori trebuie sa sunam la zece depozite pana gasim un medicament, iar unii bolnavi cronici, care depind lunar de aceste medicamente, risca sa ramana fara tratament“, a precizat Felicia Gligor, presedinta Colegiului Farmacistilor din Sibiu. Un alt efect al deprecierii monedei nationale este si cresterea preturilor la medicamentele fara reteta si la produsele dermatocosmetice, majorari care au fost deja aplicate in unele farmacii. Trei drumuri pentru o retetaPe langa toate acestea, pacientii se plimba zilnic cu retetele de la farmacie la medicul de familie si invers, din cauza ca farmacistele nu mai au dreptul de a inlocui medicamentele. „E normal ca in sapte medicamente, cat are omul pe reteta, sa nu le avem pe toate si atunci, chiar daca ii recomandam altceva, nu o putem face fara parafa medicului de familie“, a mai precizat Felicia Gligor. Se pare ca si Ministerul Sanatatii stie de aceasta situatie, insa masurile intarzie. De aceeasi parere sunt si farmacistele. „Ani de zile am putut inlocui medicamentele si nu a fost nici un fel de problema. Am ajuns in situatia in care nu mai putem asigura pacientilor medicatia necesara. Cel mai bine ar fi sa ne intoarcem la vechiul sistem, deoarece medicii nu cunosc toate produsele care sunt pe piata. Daca ar prescrie un medicament sub denumirea sa chimica internationala, am avea si noi mai multe variante de  alege. In prezent, suntem pusi in situatia de a trimite pacientul inapoi la medicul de familie, pentru a-i prescrie o noua reteta, cu medicamente similare“, marturiseste farmacista diriginte Mihaela Marcoci, de la farmacia San Marco din Sibiu. Unii bolnavii ajung sa faca si cate trei drumuri pe zi pentru a-si procura medicamentele, in conditiile in care San Marco este cea de-a doua farmacie cu program non-stop din Sibiu.                       Felicia Gligor l presedinte Colegiul Farmacistilor Sibiu„Sunt multe medicamente care au cam acelasi continut, iar, daca le-am putea inlocui, ar fi mult mai usor“

Click l Monitorul, premiat din nou

Intr-un cadru boem, la cafeneaua artistilor - Art Cafe - din Sibiu, Liga Jurnalistilor din Sibiu a premiat, ieri, o parte dintre jurnalistii sibieni, pentru activitatea acestora din anul 2008. Jurnalistii Monitorului de Sibiu: Liliana Nenciu-Blaga, Laura Catuneanu, Mihai Colibaba, Margareta Lupu, Alina Cimpeanu si Raluca Nicolae au fost nominalizati la mai multe categorii dintre cele 12 propuse de Liga. Rolul cotidianului Monitorul de Sibiu in viata comunitatii a fost rasplatit, campania-concurs „Premiaza-ti elitele!“ castigand detasat la categoria „Campanie de presa 2008“. Din 2003, organizatia ofera in fiecare an premiile „Liga Jurnalistilor Sibiu“ pentru activitatea jurnalistica din judetul Sibiu. „Liga a trecut, in ultima perioada, printr-un amplu proces de reforma a conducerii si strategiei de lucru. Principalul obiectiv al sau este promovarea deontologiei profesionale si apararea drepturilor jurnalistilor sibieni“, a spus Calin Blaga, noul presedinte al Ligii Jurnalistilor, care si-a indemnat colegii de breasla sa se inscrie in organizatia care le apara drepturile.

Finala se joaca miine

 Dupa succesul in fata Argentinei, un meci cistigat cu 30-26 de catre tricolori la Campionatul Mondial de handbal masculin, selectionerul nationalei de handbal masculin a Romaniei, Aihan Omer, a catalogat rezultatul drept o mare victorie si a considerat ziua de pauza de ieri drept benefica, inaintea ultimelor confruntari din grupa A, cu Australia si Slovacia. Si daca meciul cu pseudo-handbalistii de la Antipozi (care se califica la Mondiale doar dupa lupte grele cu Noua Caledonie si Papua-Noua Guinee) este o simpla formalitate, partida cu Slovacia este, pentru echipa Romaniei, o adevarata finala, victoria si numai victoria putind aduce lui Rares Jurca, Eremia Piriianu si celorlalti jucatori romani calificarea in semifinale. Aceasta pentru ca Slovacia a reusit un rezultat de egalitate (24-24) cu Ungaria. In acest meci, pina la un punct, ungurii au patit cam ceea am patit noi in meciul cu ei, fiind egalati dupa ce au condus cu 7-2 si 12-6 (la pauza), dar au avut un adversar care a crezut in sansa lui si au avut un portar in zi mare in persoana lui Richard Stochl, care a aparat formidabil dupa ce, in finalul primei reprize a fost zdruncinat serios dupa un contact cu buldozerul maghiar Gyula Gal. O contributie insemnata a avut si interul Frantisek Sulc, care a egalat Ungaria de la 21-23 si 23-24.Asa ca echipa Romaniei va avea un meci greu in fata Slovaciei lui Zoltan Heister, miine de la ora 18:00. Surprizele nu au lipsit in celelalte grupe. De exemplu, in grupa C, vicecampioana mondiala, Polonia, care s-a impaunat cu o zi in urma cu o victorie in fata Rusiei, a pierdut meciul cu Macedonia, invinsa in debutul competitiei de Tunisia, incilcind si mai mult itele calificarii. Iar in grupa D, exasperanta echipa a Serbiei a fost invinsa de Brazilia, dupa ce a pierdut in stil balcanic un meci ca si cistigat cu campioana europeana, Danemarca!Rezultatele din runda a III-aGrupa A: Romania - Argentina 30-26; Ungaria - Slovacia 24-24; Franta - Australia 42-11 (20-3!). Clasament: 1. Franta – 6 p; 2. Slovacia – 5 p; 3. Ungaria – 5 p; 4. Romania – 2 p; 5. Argentina – 0 p; 6. Australia – 0 p. Programul de astazi: Australia – Romania (16:00, TVR 2); Ungaria – Argentina (18:00, Sport 1); Slovacia – Franta (20:00, Sport 1). Grupa B: Coreea de Sud - Kuwait 34-19; Suedia - Spania 34-30; Croatia - Cuba 41-20. Clasament: 1. Croatia – 6 p; 2. Suedia – 6 p; 3. Spania – 6 p; 4. Coreea de Sud – 2 p; 5. Cuba – 0 p; 6. Kuwait – 0 p. Programul de astazi: Cuba – Coreea de Sud (17:30); Suedia – Kuwait (19:30); Croatia – Spania (21:30). Grupa C: Macedonia – Polonia 30-29; Germania – Algeria 32-20; Rusia – Tunisia 36-31. Clasament: 1. Germania – 5 p; 2. Macedonia – 4 p; 3. Polonia – 4 p; 4. Rusia – 3 p; 5. Tunisia – 2 p; 6. Algeria – 0 p. Programul de astazi: Algeria – Rusia (16:30); Macedonia – Germania (18:30); Polonia – Tunisia (20:30). Grupa D: Brazilia - Serbia 32-30; Norvegia - Egipt 30-20; Danemarca - Arabia Saudita 32-13. Clasament: 1. Norvegia – 6 p; 2. Danemarca – 6 p; 3. Serbia – 2 p; 4. Egipt – 2 p; 5. Brazilia – 2 p; 6. Arabia Saudita - 0 p. Programul de astazi: Arabia Saudita - Brazilia (18:00); Norvegia – Serbia (20:10), Egipt – Danemarca (22:15).

O noua licitatie

Centura Sibiului trece din mâna în mâna si nimeni nu pune osul la treaba. Dupa licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari, grupul de firme care construieste centura ocolitoare cauta servicii de proiectare „pentru adaptarea la teren a proiectului centurii“. În data de 8 ianuarie, consortiul Boegl, Geiger si Comtram, cel care a câstigat licitatia pentru constructia centurii a publicat un anunt prin cauta o firma care sa proiecteze traseul variantei ocolitoare. Potrivit anuntului, consortiul solicita „servicii de arhitectura, de inginerie specializata si integrata, servicii de proiectare urbanistica si peisagistica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica si servicii de testari si analize tehnice“.Termenul limita la care pot fi depuse toate documentele pentru înscrierea la licitatie este 24 februarie, la ora 10.00, iar valoarea contractului este estimata la 250.000-300.000 de euro, fara TVA. Banii provin atât din fonduri europene, prin programul ISPA (75 la suta), cât si din bugetul de stat (25 la suta). Teoretic, lucrarile la centura Sibiului se desfasoara sub semnatura Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale, aflata în subordinea ministerului Transporturilor.

Tragedia putea fi evitata

Rottweilerul este un ciine de paza si dresajul este foarte important, de la o virsta frageda, spun specialistiiStarea copilului de 4 ani muscat simbata seara de un Rottweiler este mai buna.      "A inceput sa vorbeasca, desi inca este somnolent", ne-a declarat in cursul dupa-amiezei de ieri profesor dr. Stefan Florian, seful Clinicii de neurochirurgie din Cluj-Napoca.      Medicul nu a facut precizari privitoare la sansele de recuperare ale micutului.     Proprietarul ciinelui are dosar penalPotrivit OUG 55/2002, proprietarii de ciini periculosi trebuie sa-si inregistreze patrupedele la Asociatia Chinologica Romana (ACR) si la Politie. Surse din Politie au declarat ca Rottweilerul implicat in incident, in virsta de 3 ani si jumatate, nu se afla in evidentele IPJ Cluj, cu toate ca stapinul ciinelui isi are domiciliul in Cluj-Napoca.     Nici la Politie, nici la ACRLa rindul lui, presedintele filialei clujene a Asociatiei Chinologice Romane (ACR) sustine ca D. C., stapinul ciinelui, nu si-a inscris animalul, conform prevederilor legale in vigoare.      "Nimeni de la noi nu-l cunoaste pe proprietar, iar ciinele nu a fost inregistrat la noi", a declarat ieri Andrei Balog, presedintele filialei judetene a ACR.      "In momentul in care la noi vine un stapin cu un ciine din categoria celor agresivi este luat in evidenta. Am renuntat la tatuarea ciinilor si, din ianuarie anul trecut, ciinilor le este implantat un microcip, pentru identificare. In plus, orice proprietar de ciine agresiv este sfatuit sa isi duca la lectii de dresaj ciinele", a spus Balog.      La ACR Cluj sint inregistrati 1.100 de ciini agresivi. 90% din ei fac parte din categoria a II-a.    "Ciinele trebuie stapinit in orice situatie!"Specialistii clujeni in dresaj sustin ca tragedia ar fi putut fi evitata, daca stapinul Rottweilerului si-ar fi dus ciinele la cursuri de dresaj.      "Nu e vina ciinelui! El a fost fie prost educat, fie a fost scapat de sub control", a declarat ieri pentru monitorul dr. veterinar Calin Ciora, dresor de ciini.     "Rottweilerul este prin excelenta un ciine de paza. Dresajul pentru un astfel de ciine trebuie inceput destul de devreme, de la citeva luni, pentru a fi socializat foarte bine. Dupa 6 luni se incepe un dresaj de disciplina, efectuat foarte atent, deoarece ciinele trebuie stapinit in orice situatie si trebuie sa raspunda neconditionat la anumite comenzi: «Lasa!», «Aici!», «Nu-i voie!». Altfel pot aparea probleme", a conchis dr. Ciora.    "A fost un accident""Nu se aflau la plimbare. Ciinele a scapat pe poarta si a ajuns pe domeniul public, a fost un accident. Din cite mi-a povestit proprietarul, ciinele a fost atras de sticla de suc a copilului si a crezut ca i-a fost luata jucaria. Atunci s-a intimplat incidentul. (...) Deocamdata ciinele este la proprietar. M-am apropiat si ciinele nu dadea semne de agresivitate, insa am vazut ciinele in tarc jucindu-se cu o astfel de sticla sau pet", a declarat Radu Tarmure, vicepresedintele Federatiei Romane pentru Protectia si Controlul Animalelor - Filiala Cluj.INREGISTRATI1.100 de ciini agresivi sint in evidentele ACR Cluj     OUG 55/2002    "Art.1. Prin ciini periculosi se intelege:(...) b) categoria a ll-a: ciinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.     Art. 2. - (1) Prin ciini agresivi se intelege:           a) orice ciine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice in locuri publice sau private."

Cneazul a zis stop

 Incercarea de revenire a lui Andrei Pavel in lumea buna a turneelor de tenis s-a incheiat brusc, la Australian Open. “Cneazul” a fost silit sa abandoneze in setul I al partidei cu britanicul Andy Murray (nr. 4 ATP), la scorul de 2-6, 1-3 din cauza deplasarii unei vertebre. “Nu vreau sa mai incerc, nu vreau sa imi pun sanatatea in pericol doar pentru a mai juca un turneu in plus. Nu vreau sa ma mai operez o data, de ce sa o fac? Intr-o saptamina fac 35 de ani si nu sint Lance Armstrong”, a declarat Andrei Pavel, care a fost al doilea sportiv ca virsta de la Australian Open dupa francezul Fabrice Santoro. Pavel a adaugat ca intentiona sa se retraga la Turneul de la Bucuresti, insa nu vrea sa isi riste si mai mult sanatatea. “Am aceasta problema de peste opt ani, dar in luna octombrie a anului trecut am facut un control si a iesit bine. Am decis sa evoluez in turneele de Mare Slem din acest an si sa ma retrag la competitia de la Bucuresti. Dar nu intotdeauna lucrurile se intimpla asa cum vrei. Durerea la spate inca persista si nu vreau sa merg mai departe”, a precizat sportivul roman. Australian Open merge mai departeStafeta cedata de Andrei Pavel a fost preluata de Victor Hanescu, care s-a calificat in turul II, dupa ce a dispus in cinci seturi de cehul Jan Hernych. “Hane” a pierdut primele doua seturi cu 3-6, dar a dat dovada de o putere extraordinara de lupta, cistigind urmatoarele doua la tie-break si decisivul cu 8-6. Adversarul lui Victor din turul II este israelianul Dudi Sela, care a inregistrat o surpriza, eliminindu-l (scor, 1-6, 6-2, 6-4, 6-3) pe germanul Rainer Schüttler. Principalul favorit al turneului, liderul mondial Rafael Nadal, s-a distrat (6-0, 6-0, 6-2) cu belgianul Christophe Rochus si probabil ca la fel va face si in turul II, in care il va intilni pe croatul Roko Karanusic, invingator surprinzator  cu 6-3, 1-6, 6-3, 3-6, 6-3 in fata francezului Florent Serra.O veste mai putin buna vine din turneul feminin: Sorana Cirstea a pierdut, oarecum neasteptat, la unguroaica Melinda Czink, si inca destul de sever: 2-6, 2-6. Romania ramine cu doua jucatoare in proba de simplu, Monica Niculescu si Edina Gallovits, deja calificate in turul II. Intr-o alta partida, din primul tur al intrecerii feminine, americanca Venus Williams, nr. 6 pe lista capilor de serie, a invins-o cu 6-3, 6-3 pe germana Angelique Kerber. In concursul feminin, s-au mai inregistrat citeva rezultate interesante: Sabine Lisicki (Germania) – Alexandra Wozniak (Canada) 6-4, 6-3; Katerina Bondarenko (Ucraina) - Agnieszka Radwanska (Polonia, nr. 9) 7-6, 4-6, 6-1; Maria José Martinez (Spania) - Tamarine Tanasugam (Thailanda) 7-5, 6-3.

Pamela Anderson vrea legalizarea marijuanei

 Fosta protagonista a filmului “Baywatch”, Pamela Anderson, i-a scris o scrisoare deschisa presedintelui ales Barak Obama prin care încearca sa-l convinga sa legalizeze marijuana, informeaza exposay.com. Potrivit sursei citate, Pamela crede ca prin cultivarea marijuanei se pot “salva copii” si mediul înconjurator. De asemenea, Anderson crede ca toti cei care se fac vinovati de molestarea copiilor si de detinere de materiale pornografice cu copii ar trebui castrati pentru crimele lor. “Abuzul de orice fel este mai rau decit un proces. Copiii nostri au nevoie de mai multa protectie. Trebuie sa prevenim, nu sa pedepsim”, a spus Pamela Anderson.

Romanita a pierdut sarcina

 Romanita Iovan a fost greu încercata în ultimii ani, de la ceea ce presa a numit „Crima din Primaverii” si avortul spontan suferit în acea perioada si pina la divortul de pilotul Adrian Iovan. Un drum înseninat doar de venirea pe lume a baietelului ei, Albert. Anul trecut, Romanita a decis sa îsi caute din nou dragostea. Si a gasit-o fara probleme, în persoana avocatului Iulian Gogan. O relatie care se îndrepta nu doar spre altar, dar si spre maternitate. Cei doi au aflat ca vor deveni parinti. O bucurie imensa mai ales pentru creatoarea de moda, care îsi dorea din suflet sa aiba si o fetita. Se pare însa ca ghinionul nu a parasit-o de tot pe Romanita. Ea a primit înca o lovitura. Dupa cum a aflat Cancan, fosta sotie de pilot a pierdut sarcina. Motivele nu se cunosc, dar multi considera ca de vina ar fi virsta mamei, 44 de ani. Faptul ca nu mai este chiar tinerica ar fi împiedicat-o pe creatoarea de moda sa depaseasca perioada critica, primele trei luni de sarcina. Romanita nu a confirmat întimplarea, dar nici nu a dezmintit-o, multumindu-se sa precizeze: „Problemele din viata mea personala nu sint un caz de presa sau un subiect de taraba, daca pot spune asa. Refuz sa comentez în vreun fel acest subiect”.

Michelle, pregatita sa devina Prima Doamna

 De profesie avocat si fost membru in consiliul de administratie al unui spital, Michelle Obama a declarat ferm ca cele doua fiice ale sale vor fi principala ei prioritate, desi echipa de consilieri o va ajuta sa se implice in diferite cauze care au revenit prin traditie Primelor Doamne. Ea a intervenit deja in conversatiile publice pe site-ul YouTube si prin e-mail, exprimindu-si preferinta pentru designerii americani si anuntindu-si intentia de a folosi “marci si produse accesibile” pentru adaptarea Casei Albe la nevoile familiei, in aceasta perioada de criza.Beneficiind de ajutorul unui consilier pentru a-si stabili agenda publica, Michelle Obama s-a concentrat pe probleme legate de cresterea somajului si consolidarea legislatiei pentru combaterea discriminarii la locul de munca.“Intelege nevoile familiilor cu venituri mici. Intelege nevoile femeilor. A reusit sa aiba grija de familie avind la rindul ei o cariera”, a declarat Paul Schmitz, un vechi prieten al acesteia, care conduce organizatia Public Allies.In timp ce Laura Bush s-a ocupat de alegerea tacimurilor sau portelanului potrivit pentru diferite dineuri organizate la Casa Alba, Michelle Obama va delega probabil aceasta responsabilitate, concentrindu-se pe probleme de un interes mai general. Spre deosebire de presedintele George W. Bush si sotia acestuia, obisnuiti cu regulile de la Casa Alba gratie vizitelor dese efectuate in timpul administratiei George Bush, Barack si Michelle Obama au vizitat resedinta privata de la Casa Alba pentru prima data in noiembrie, dupa alegeri. Dar Michelle Obama si-a ales multi consilieri care, chiar daca nu au experienta la Casa Alba, sint mai obisnuiti cu politica decit echipa lui Bush, a declarat un oficial sub acoperirea anonimatului. “Incearca sa coopteze cei mai buni oameni”, a adaugat el.Cu experienta sa in organizarea comunitatii, Michelle Obama doreste sa faca din Casa Alba o institutie mai accesibila pentru americanii de rind, luind in considerare organizarea unor picnicuri si dineuri de stat cu participarea comunitatii locale.

Primarii, instruiti cu privire la Dezvoltarea Rurala

Foto Diana SandorInformarea a fost sustinuta de catre Directia de Agricultura si Dezvoltare Rurala, in colaborare cu personalul Serviciului pentru Integrare Europeana al Institutiei Prefectului.     Primarilor le-au fost prezentate trei dintre masurile active ale PNDR, respectiv infiintarea grupurilor de producatori, instalarea tinerilor care au de gind sa isi deschida ferme la sate si infiintarea grupurilor de producatori.     "Accesarea fondurilor europene de catre si pentru cetatenii din comunele pe care le conduceti ar trebui sa fie una dintre principalele preocupari ale dumneavoastra, cu atit mai mult cu cit termenul limita de depunere a acestor proiecte este foarte scurt, respectiv 27 februarie", a declarat prefectul Calin Platon, care a indemnat la organizarea unor intilniri cu satenii, pentru a-i ajuta in accesarea fondurilor structurale.      Prefectul se va intilni joi cu primarii din judet pentru a realiza o evaluare a situatiei retrocedarilor la nivelul Clujului si pentru a cauta solutii de rezolvare cit mai rapida a dosarelor.

Horoscop zilnic

Berbec E necesar sa luati o decizie importanta referitoare la un coleg de care trebuie sa va despartiti pentru o perioada de timp. Calatoriile planificate in avans sint anulate ori doar aminate. Trebuie sa va temperati nerabdarea si sa nu dati telefoane repetate pentru a afla rezultatele unor interventii. Taur Va pierdeti timpul pentru „stingerea" unor divergente familiale, dar au nevoie de dv., pentru aplanarea unor conflicte, si o parte dintre colegi. "Recunostinta" va fi modesta si stinjenitoare. Desi stiti ca veti tensiona si mai mult relatiile cu partenerii, veti amina o intilnire ori veti intirzia. Gemeni Vor exista mari sanse sa va cuceriti definitiv actualul partener de cuplu, fara eforturi deosebite ori gesturi iesite din comun. La serviciu, evitati intentionat solutiile banale, alegeti calea cea grea si va recuceriti si sefii. Cu cit se imbunatatesc relatiile profesionale, cu atit devin mai dificile cele sentimentale. Rac Abordarea foarte originala a problemelor profesionale va poate aduce o promovare ori o mica, dar necesara, recompensa financiara. Nativii tineri se grabesc sa faca declaratii de dragoste unor persoane deja angajate sentimental. Leu Este posibil sa descoperiti o frauda de proportii, insa preferati sa nu luati atitudine, deoarece sint implicati unii membri ai familiei dv. ori o parte dintre prietenii cei mai buni. Dupa-amiaza, relatiile de cuplu devin mai romantice, mai potolite. Fecioara Duceti o adevarata campanie pentru recunoasterea "talentelor" si abilitatilor unei rude ori persoane dragi si va treziti ca acela apreciat sinteti numai dv. Nevinovat fiind, incercati in zadar sa va scuzati. Propunerile de asociere vor disparea repede, iar daca nu luati decizii curind, veti regreta. Balanta Va asteapta surprize placute la toate nivelurile, insa cele financiare chiar va fac fericit sau macar lipsit de stres pentru scurt timp. Tinerii pun la cale noi "activitati" si uita ca le-au promis parintilor ca se angajeaza. Daca vreti surse suplimentare de venit, nu refuzati propunerile amicilor. Scorpion Daca nu va stapiniti nelinistea si nerabdarea, veti intra in conflict cu majoritatea celor din anturaj, inclusiv cu unii membri ai familiei. Rezultatele financiare depasesc orice sperante si toata lumea va fi multumita. Dupa-amiaza, nu mai dispuneti insa de energia necesara sa actionati de unul singur. Sagetator Preocupat de tranzactiile financiare, pierdeti din vedere luarea unei decizii care va defini viitorul dv. profesional. Nu ati scapat nici de detractori, nici de invidiosi, dar macar acum stiti cum sa-i tratati pentru a nu mai avea probleme. Capricorn Exista posibilitatea ca proiectele ce au fost sistate in trecut sa poata fi continuate cu succes. Aveti un dar al convingerii pe care nu vi-l puteti explica nici dv., dar il exploatati la maximum. Apar restante periculoase, iar dupa-amiaza, sunteti din ce in ce mai iritat de persoanele din anturaj. Varsator Va preocupa investitiile sigure si va implicati in cele care stiti ca vor aduce profituri foarte bune. Plin de spontaneitate, cuceriti inima unei persoane de-abia cunoscute si intrati de buna voie in incurcaturi. Va trebui sa acceptati ca toata lumea greseste si ca este bine sa fiti mai intelegator. Pesti Creativitatea dv. nu e pusa la indoiala de nimeni, numai ca nu mai aveti rabdare sa obtineti aprobarile pentru cele mai simple activitati. O calatorie neplanificata se dovedeste riscanta, dar absolut necesara. Doriti sa fiti unicul ce decide in familia dv., dar pentru moment nu aveti toate atuurile. Nascuti in 21 ianuarie - Ziua norocosului Persoanele nascute pe data de 21 ianuarie sint destinate sa ajunga in cele mai inalte pozitii si, odata ajunse acolo, stiu sa se mentina. Pina in momentul in care isi vor da seama cit de ambitiosi sint, nativii se vor simti adesea inexplicabil de frustrati. Nativii zilei de 21 ianuarie sint individualitati puternice, obisnuite sa conduca, dar au si o latura iubitoare de placeri care ii poate domina in cazul in care pierd controlul. Cei mai evoluati dintre nativi sint capabili sa echilibreze cele doua laturi ale personalitatii lor. Oricum, majoritatea nativilor acestei zile penduleaza intre o stare de relaxare si o stare de incordare, nefiind capabili parca sa atinga o stare de mijloc intre cele doua. Mai devreme sau mai tirziu, dorinta nativilor de a conduce va iesi la iveala. Daca reusesc sa ajunga in virf in domeniul pe care si l-au ales, cu greu vor mai renunta la aceasta pozitie. Nici interesele, sanatatea subreda, batrinetea sau nemultumirea nu ii vor putea convinge sa renunte. Ei vor renunta la spiritul lor competitiv numai datorita laturii lor iubitoare de placere. Majoritatea nativilor nu sint facuti sa fie conducatori pe termen lung pentru ca nu sint suficient de autoritari si de duri. Cele mai potrivite domenii in care isi pot face o cariera sint cele care implica politica si o structura ierarhica bine definita. Nativii zilei de 21 ianuarie au un oarecare aer de vedete si astfel atrag atentia celorlalti. Atit la serviciu cit si in societate, ei devin un fel de modele pentru cei din jur. Se pricep sa abordeze oamenii si sint foarte convingatori atunci cind isi impartasesc parerile sau fac sugestii. Nativii care ocupa pozitii importante in societate sint persoane populare care stiu sa se integreze in orice mediu social. Prin natura lor activa si pasionala, nativii exercita asupra celor din jur o atractie sexuala incontestabila. Adevarati zdrobitori de inimi, nativii ii pot rani pe ceilalti pentru ca sint prea grijulii atunci cind ar fi mai bine sa renunte si sa se desparta de ei. Oricum, prietenii si partenerii nativilor zilei de 21 ianuarie se bucura ca i-au cunoscut pentru ca acestia imbogatesc viata celor de linga ei. Nativii zilei de 21 ianuarie nu obisnuiesc sa amestece viata privata cu cea publica. Ei au de obicei un camin sau un refugiu unde accesul este permis numai anumitor persoane. Probabil ca problema cea mai mare a nativilor este nehotarirea lor in ce priveste scopul si dorintele lor in viata. Pina in momentul in care iau o decizie in acest sens, ei vor fi asemeni unui foc de artificii: apar si dispar din cind in cind. SFATURI: Ai incredere in tine si in ceea ce poti face. Fereste-te de tendinta de a pluti in deriva. Actioneaza cu un scop bine stabilit. PUNCTE FORTE: Atragator Expresiv Deschis PUNCTE SLABE: Nehotarit Dependent de placere Suparator      

Un nou focar de trichineloza

Conform datelor de la Autoritatea de Sanatate Publica Alba, reiese faptul ca noul focar de trichineloza a fost depistat la Sebes, unde o familie a sacrificat inainte de Sarbatorile de iarna trei porci. Membrii familiei au preparat carnea fara a o testa, iar aceasta era infestata cu larve de Trichinella Spiralis.Ancheta epidemiologica in desfasurareIn perioada 17-19 ianuarie, la sectia de boli infectioase a spitalului Judetean de Urgenta Alba au fost internate trei persoane suspecte de trichineloza, care prezentau fome clinice medii. Acestea sufereau de dureri de cap si stari de greata, precum si de varsaturi. Dintre acestea, doua persoane au virsta cuprinsa intre 15 si 19 ani, iar cea de-a treia persoana este matura, ea avind mai mult de 35 de ani. In urma internarii la sectia de boili infectioase a celor trei persoane, s-a demarat o ancheta epidemiologica si au mai fost testate alte noua persoane, dintre acestea unele prezinta simptome slabe, iar altele mai grave.“Pentru moment, doar trei persoane au fost identificate ca fiind infestate, dar ancheta epidemiologica continua pentru depistarea la timp a tuturor celor care ar putea sa fie infestati”, a explicat directorul Autoritatii de Sanatate Publica Alba, Ion Munteanu. Carne confiscataConform datelor Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Alba, reiese faptul ca familia din Sebes a cumparat din tirgurile de animale trei porci, unul din localitatea Pianu si alti doi din Vintu de Jos, in intervalul 22 decembrie 2008 - 3 ianuarie 2009, pe care mai apoi i-a sacrificat. Carnea acestora nu a fost supusa examenului trichineloscopic. Conform acelorasi date, carnea rezultata in urma sacrificarii a fost preparata partial, obtinindu-se produse traditionale. O parte din aceasta carne a fost insa congelata. Din aceasta carne au consumat membrii familiei, prietenii si rudele acestora cu ocazia Sarbatorilor de iarna. In urma investigatiilor pe care le-au facut inspectorii din cadrul DSVSA Alba, a mai fost recuperata o cantitate de 50 de kilograme de carne care va fi distrusa. Al doilea focar din judetul AlbaIn urma cu doar doua saptamini, in apropiere de Alba Iulia a mai fost depistat un focar de trichineloza. La acea data, la sectia de boli infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alba au fost internate 16 persoane care erau infestate cu larve de Trichinella Spiralis, iar alte peste 20 de persoane au fost testate, deoarece erau suspecte de trichineloza.

Pasionat de traditie

„Conceptele dupa care Romania ar trebui sa functioneze sunt acelea de patrimoniu si de educatie. Trebuie sa ne cunoastem identitatea si sa ne asumam responsabilitatea purtarii traditiei“ Corneliu BucurReporter: Anul 2008 a fost unul plin de realizari pentru Complexul National Muzeal Astra. Ce va aduce nou acest an?Corneliu Bucur: In primul rand voi provoca, in calitate de consilier, Consiliul Judetean intr-un program de salvare a traditiilor populare aflate in pericol de disparitie. Este foarte trist faptul ca traditiile intra in disolutie. Nu se poate asa ceva pentru ca traditiile tin de identitatea fiecaruia dintre noi. De patrimoniul pe care il avem. Rep.: Imi dati exemple de astfel de traditii pe cale de disparitie?C.B.: Sigur ca da. Obiceiul secerisului de vara (Buzduganul) care se tinea la Mohu.  A disparut. Era un obicei care se desfasura cu un intreg alai, un eveniment plin de simboluri si de conotatii simbolice. Un alt obicei este acela al Boului Instrutat care se tinea la Toparcea si care simboliza asteptarea unei eflorescente a culturilor. Si acesta a disparut. La Gura Raului exista o zi pe an numita „Ziua Portului Popular“. Era o zi deosebita in care fiecare localnic isi scotea din lada de zestre portul popular pentru a-l imbraca. Rep.: Care credeti ca este principalul motiv al disparitiei acestor traditii?C.B.: Plecarea tinerilor de la tara este principalul factor ce duce la disparitia acestora. Tinerii sunt purtatorii traditiei. „Emanciparea“ tinerilor si plecarea lor la oras a dus la abandonarea inconstienta a valorilor traditiei si implicit la disolutia satului.  Rep.: Care este obiceiul popular care va place in mod deosebit?C.B.: Nu stiu daca in mod deosebit, dar imi place obiceiul Zilei Portului Popular. Mai mult, cred ca oamenii ar trebui sa puna un mai mare accent pe acest costum. Ar trebui sa mearga la biserica imbracati in port si sa nu il tina ascuns in lada de zestre. La tara fiecare batran lasa cu „limba de moarte“ sa fie imbracat in port popular, ca dovada a respectului fata de traditie si a cunoasterii propriei identitati. Cred ca si tinerii ar trebui sa urmeze exemplul batranilor si atunci cand se casatoresc sa o faca imbracati in port. Rep.: Care este cel mai mare regret al dumneavostra, privind acest fenomen de disolutie?C.B.: Faptul ca suntem in situatia in care noi nu actionam in scop preventiv, ci doar curativ. Mai exact, lipsa unei identitati nationale ma deranjeaza. Daca luam in calcul integrarea noastra europeana ar trebui sa stim cu totii ca politica de integrare reprezinta intocmai pastrarea identitatii.  Rep.: Vorbeati mai devreme de noutati. Care sunt acestea?C.B.: Da. Voi propune in acest an o serie de proiecte pe care sper sa le si realizam. Vreau sa propun ministrului Turismului o politica de dezvoltare a turismului, in special a turismului cultural. De asemenea voi adresa Ministrului Culturii o adresa prin care imi exprim sprijinul fata de acesta si caruia ii voi prezenta si strategia de sustinere. Ma intereseaza foarte mult starea bisericilor din lemn si reconditionarea acestora. Pentru Ministerul Tineretului voi propune un proiect prin care sa gasim o alternativa de educare a celor care nu merg la scoala. „Lemn Art“ este proiectul pe care l-am depus la Ministerul dezvoltarii si pe care sper sa il demaram in acest an. De fapt, proiectul care costa cinci milioane de euro ne-a fost propus de catre Uniunea Europeana, anul trecut. Ne-a fost solicitat proiectul pentru ca detinem experienta in domeniul arhitecturii civilizatiei lemnului.

Nu il afecteaza criza

 50 Cent, pe numele real Curtis Jackson, a lansat compania Cheetah Vision si a declarat la Sundance, cel mai important festival al filmului independent din Statele Unite, ca pe el nu îl afecteaza criza financiara în privinta începerii unei afaceri noi. Celebrul rapper, care si-a luat numele de 50 Cent de la un „bandit adolescent din Brooklyn“, figureaza pe a 26-a pozitie în clasamentul primelor 100 cele mai bogate celebritati, alcatuit de revista Forbes. Acesta are venituri estimate la 150 de milioane de dolari, realizate între iunie 2007 si iunie 2008. Rapperul a detinut compania Glaceau, care produce brandul Vitaminwater, iar cea mai mare parte a câstigurilor sale provine din vânzarea companiei catre concernul Coca-Cola Co. Revista Forbes estimeaza ca celebrul rapper a încasat aproximativ 100 de milioane de dolari, dupa deducerea taxelor. Rapperul a declarat ca nou înfiintata Cheetah Vision a achizitionat deja opt scenarii, iar unul din primele filme ce urmeaza sa fie produse va fi „The Dance“, în care 50 Cent va aparea alaturi de Nicolas Cage. „El (Nicolas Cage - n.r.) va interpreta rolul finantatorului unei gale de box, iar eu voi juca rolul boxerului care va merge la închisoare“, a marturisit 50 Cent.Se justifica prin versuriRapperul, care în adolescenta a fost dealer de droguri în surburbia Queens, de la periferia orasului New York, îsi va face debutul si ca regizor în 2009, odata cu lansarea filmului „Before I Self Destruct“, împreuna cu cel mai recent material discografic, cu acelasi nume, la sfârsitul lunii martie. „Este o ocazie de a ma asigura ca fanii mei vor merge sa vada primul film regizat de mine“, a declarat 50 Cent despre acest film, pentru care rapperul a asigurat atât scenariul, cât si productia. „În acest fel am ocazia sa exemplific relatia cauza-efect, sa justific anumite lucruri despre care am scris în versurile albumului meu“, a explicat 50 Cent. Rapperul a explicat ca atunci când începe sa compuna un cântec, el are la dispozitie doar trei minute pentru a interpreta acea piesa, iar acest lucru nu îi ofera suficient timp pentru a explica de ce o anumita persoana face anumite lucruri.

Presedinte negru la Casa Alba

Cu "ajutorul" presedintelui Curtii Supreme, care a gresit protocolul, Obama s-a bilbiit ieri putin la depunerea juramintului, dar discursul a fost impecabilIn pofida frigului din capitala federala americana, -6 grade Celsius, peste doua milioane de oameni au asistat la ceremonia de investitura.    America "ii va invinge"In discursul de investitura rostit la Washington, noul presedinte american i-a avertizat pe extremistii din lumea intreaga ca nu vor reusi sa slabeasca Statele Unite, iar America "ii va invinge", relateaza AFP.      In acelasi discurs, Obama a propus lumii musulmane "o noua abordare, fondata pe interesul si respectul reciproc".    S-a predat stafeta Barack Obama a sosit dimineata la Casa Alba pentru a se intilni cu George W. Bush, la predarea stafetei. Sotii Obama, care au participat anterior la o slujba la o biserica din apropiere, au fost primiti calduros de cuplul Bush la coborirea din masina. La Casa Alba a sosit apoi vicepresedintele Joe Biden, alaturi de sotia sa, Jill. Cuplurile au servit apoi o cafea cu membrii comitetului parlamentar pentru ceremoniile de investire.    S-a predat si "biletelul"George W. Bush a urmat o traditie bine inradacinata la Casa Alba la predarea prerogativelor prezidentiale si inainte sa plece i-a lasat in Biroul Oval un biletel succesorului sau Barack Obama, a anuntat purtatoarea sa de cuvint, Dana Perino, informeaza AFP. Ea a spus doar ca mesajul este similar cu cele transmise de George W. Bush de la alegerea istorica a lui Obama, caruia i-a transmis cele mai bune urari de reusita.    Bush s-a grabit sa se muteCasa Alba a anuntat in urma cu 2 saptamini ca George W. Bush a inceput deja sa isi faca bagajele, si asta nu pentru ca ar avea atit de multe lucruri de "carat" din fosta resedinta, ci doar pentru ca fostul presedinte este o persoana careia nu-i place sa lase pe ultima clipa aceste lucruri. De altfel, potrivit traditiei, mutatul a durat doar citeva ore, fiind facut discret, in timp ce cei doi presedinti au participat la ceremonia de investitura.

Pe scurt

Vaclav Havel, putin mai bineStarea de sanatate a fostului presedinte ceh Vaclav Havel, care este internat din 5 ianuarie din cauza unor probleme pulmonare, s-a ameliorat usor marti, însa ramine grava, a anuntat spitalul, citat de AFP. "Starea lui Vaclav Havel este în continuare grava si ramine sub îngrijiri intensive", dar "doctorii au observat marti o îmbunatatire usoara, care s-a mentinut si dupa-amiaza", a declarat purtatoarea de cuvint a spitalului, Eva Jurinova. Fostul presedinte, in virsta de 72 de ani, a fost internat în urma unor probleme respiratorii provocate de o inflamatie pulmonara, din cauza careia a suferit o interventie chirurgicala usoara în urma cu 2 saptamini. De la spitalizarea sa, starea de sanatate a fost instabila, echipa de specialisti care se ocupa de Havel fiind în continuare prudenta."Camatarii", in pronuntareJudecatorii Tribunalului Bucuresti se vor pronunta in dosarul celor 35 de interlopi din clanul Camatarilor. In rechizitoriul DIICOT se arata ca reteaua Camatarilor ar fi comis numeroase infractiuni (proxenetism, camatarie, lipsire de libertate, deposedare de bunuri, trafic de persoane etc.), pentru a obtine beneficii financiare sau materiale, procurorii constatind, de altfel, ca intre anii 2004 si 2007 au fost inaintate instantei peste 10 cauze penale in care au fost cercetati fratii Balint, rude ale acestora sau alte persoane din clan. Prin rechizitoriul intocmit in acest dosar au fost trimise in judecata, alaturi de fratii Ion si Vasile Balint (Nutu si Sile Camataru) si mama, sora si fratele lor. Potrivit rechizitoriului, gruparea "si-a extins sfera de influenta in cadrul lumii interlope a municipiului Bucuresti, avind pretentia sa obtina beneficii materiale de pe urma oricaror activitati infractionale care erau derulate de membrii gruparii sale ori de catre persoanele care ajungeau sa se afle sub controlul sau".

Esteche, al cincilea transfer pentru CFR Cluj

Lotul lui CFR Cluj se va imbogati cu inca un fotbalist provenit din Argentina.Asa cum anuntase presedintele Iuliu Muresan inaintea plecarii in Trucia, CFR-ul s-a intarit cu inca un jucator. Al cincilea transfer al iernii este argentinianul Sergio Esteche (foto), un mijlocas in virsta de 22 de ani. Stingaci polivalent, care poate evolua si in linia de atac, Esteche si-a inceput cariera la Banfield, formatie din prima liga argentiniana, insa nu a apucat sa evolueze in tricoul primei echipe. Se pare ca oficialii clujeni au negociat pentru jucator inca de anul trecut, cazind, chiar, la un acord cu omologii lor de la Banfield. Totusi, fotbalistul a ramas in tara sa natala, alaturindu-se echipei Atletico Aldosivi, din a doua liga argentiniana. Acum, Esteche va zbura spre Turcia, locul ales de CFR-isti pentru desfasurarea cantonamentelor din aceasta iarna. In afara lui, campioana Romaniei i-a mai transferat pe Dario Flores, Agustin Viana, Paolo Frangipane si Rade Veljovic.

Oficialii lui "U", asteptati in Italia la negocieri

Gruparea din Serie B Frosinone nu renunta la Cordos, in ciuda faptului ca "U" l-a declarat netransferabil. Italienii au solicitat demararea urgenta a negocierilor cu Universitatea pentru achizitionarea internationalului de tineret, vazut de peninsulari drept un jucator de mare perspectiva. In acest sens, conducerea lui Frosinone a solicitat o intilnire in Italia cu directorul executiv al Universitatii, Ion Marginean, pentru a discuta detaliile unui posibil transfer. Italienii s-au angajat sa-i plateasca lui Marginean biletul de avion dus-intors si cazarea in Italia. Cu toate acestea, oficialul "studentilor" nici nu vrea sa auda de propunerea venita de la Frosinone: "Am vazut eu Italia, am fost pe «Giuseppe Meazza», ce sa fac la Frosinone? Mi-au spus sa vin sa vad si eu baza sportiva si sa discutam de Cordos, dar nu se pune problema", a punctat Marginean.      Frosinone doreste sa-l imprumute pe Cordos pina in vara, urmind sa-l transfere definitiv daca fotbalistul da satisfactie. Pentru un imprumut de 6 luni, "U" ar incasa doar 20.000 de euro.

Munteanu: "Dinamo si CFR se bat la titlu"

Dorinel Munteanu vede doar doua favorite la cistigarea titlului de campioana din acest sezon.     Fostul international român Dorinel Munteanu se afla in vacanta, dupa despartirea de Steaua. Experienta neplacuta avuta in Ghencea l-a afectat destul de mult, astfel incit, de acum, si-a pus in gind sa fie mult mai prudent în acceptarea unei oferte. "Momentan, sint liber, nu am nici o oferta. Mi-am luat o vacanta prelungita, dar sper sa revin în fotbal. Oricum, dupa tot ce s-a întimplat în ultimul timp la Steaua, ma voi gindi de doua ori înainte de a accepta o oferta din alta parte. Nu regret ca am preluat atunci Steaua, asta e viata, aceasta despartire nu m-a afectat, totusi, atit de mult", a spus Munteanu. Tehnicianul a mai precizat ca formatia din Ghencea nu este favorita certa la cistigarea titlului, considerind ca Dinamo si CFR au cele mai mari sanse. "Eu zic ca Dinamo este favorita la cistigarea titlului si se va lupta cu CFR Cluj. Bine, mai sint si Steaua, Urziceni si Timisoara, dar eu consider ca Dinamo si CFR sint favorite clare". Dorinel Munteanu a fost demis de la Steaua la finalul anului 2008, dupa 2 luni de la instalare, fiind înlocuit cu Marius Lacatus. Cu Munteanu pe banca, formatia din Ghencea nu a obtinut decit o singura victorie, împotriva Unirii Urziceni, în ultima etapa a turului.

Acomodarea decurge bine

Foto Diana Sandor"Studentii" vor sa faca o impresie buna la Cimpulung, unde Mihali va creiona o echipa de baza pentru returul campionatului"Studentii" s-au acomodat si trag tare pentru a fi in forma la reluarea campionatului. Nu-i sperie regimul de fier instaurat de Mihali si accepta ideea ca performanta cere anumite sacrificii. Cantonamentele montane sint spaima jucatorilor, dar Mihali are incredere ca baietii sai au inteles ca trebuie sa munceasca mai mult ca oricind: "Nu-mi placeau nici mie antrenamentele la munte. Ma duceam cu groaza si mi se mai punea si mie pata citeodata pe cite-un antrenor. Asta-i perioada cea mai obositoare, dar cea mai importanta. Baietii au reactionat bine la pregatire, sint constienti ca trebuie sa traga tare pentru a fi pregatiti pentru a doua parte a sezonului", a precizat tehnicianul, care a facut ieri cu echipa trei sesiuni de antrenament. "Azi (ieri - n.r.) am facut trei antrenamente, miine vom face doua, dar vom reveni apoi la trei. Meciurile din Liga a doua se cistiga pe conditie fizica si de asta avem nevoie", a adaugat antrenorul.      Si fotbalistii impartasesc opiniile lui Mihali si, cu toate ca nu le convine prea mult, stagiul de pregatire de la Cimpulung este vazut ochi buni de "studenti": "Pentru noi este cea mai grea perioada. La unii antrenori le place sa dea cu biciul, la altii nu. A trecut abia o zi, nu putem sa spunem deocamdata nimic de Gica. Avem de muncit, dar este inspre binele nostru. Conditiile sint bune, nu sintem, oricum, pretentiosi, sa ne ducem numai la hoteluri de cinci stele. Este destul de greu, asa-i in fiecare cantonament", a spus Bundea, completat de Cordos: "Nu ne prea place, va dati seama, dar facem ce trebuie pentru a fi in forma maxima. Ma pregatesc la capacitate maxima la fel ca restul colegilor".

Statul a pierdut 120 de milioane pe SAPARD

Printr-o întrebare adresata Comisiei Europene, europarlamentarul clujean Rares Niculescu, alaturi de un alt coleg de partid, solicita reluarea platilor în cadrul programului SAPARD pentru România. Potrivit lui Niculescu, solicitarea ar avea la baza faptul ca România a îndeplinit cerintele impuse de catre oficialii europeni, în urma neregulilor constatate anul trecut de o comisie de evaluare si care au dus la a blocarea fondurilor SAPARD.      "În urma remedierii problemelor semnalate, statul român a reluat platile pentru proiecte, dar din bugetul de stat, aceasta actiune reprezentind o grevare bugetara de aproape 120 de milioane de euro pina la sfirsitul anului trecut", se arata intr-o comunicare a deputatului clujean, care mai spune ca România a înaintat deja Comisiei o solicitare pentru decontarea cheltuielilor realizate.      "În conditiile în care România va resimti în acest an efectele crizei globale si bugetul de stat va fi unul de austeritate, suportarea sumelor pentru proiectele SAPARD din resurse proprii ar afecta echilibrul bugetar, dar si capacitatea de absorbtie a fondurilor pentru dezvoltare rurala", se arata în documentul transmis Comisiei Europene.

Inchisorile s-au regionalizat!

Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla din judetul Cluj va coordona activitatea Sectiei exterioare Cluj-Napoca, a penitenciarelor din Aiud, Bistrita si Tirgu-Mures, precum si a Spitalului Penitenciar din Dej.     Totodata, Penitenciarul din Gherla se transforma intr-unul strict de maxima siguranta, aici urmind a fi inchise persoanele care comit infractiuni grave. O data cu noua organizare de la nivelul ANP, detinutii de la Gherla care nu intrunesc conditiile de detentie vor fi mutati in alte penitenciare din zona, in vreme ce aici vor sosi persoanele condamnate definitiv pentru fapte deosebit de grave. Regimul penitenciarului a fost catalogat drept "maxima siguranta" si "inchis", chiar daca pina acum aici erau detinute si persoane in regimul "deschis" si "semi-deschis".     Masura a fost discutata ieri, in cadrul prezentarii bilantului operational pe anul 2008 al Penitenciarului de Maxima Siguranta Gherla.      Peste 1.000 de persoane se afla dupa gratii in cadrul Penitenciarului de Maxima Siguranta Gherla.

Atentie! Gripa la Cluj!

"Am avut 7 suspiciuni de gripa. Rezultatele care au sosit de la Institutul «Cantacuzino» din Bucuresti au confirmat suspiciunea de gripa in 3 cazuri. Este un virus gripal de tip A, cu structura H3N2", a declarat ieri dr. Mihai Moisescu, directorul adjunct al DSP Cluj.      El a atras atentia ca persoanele din categoriile cu risc mai pot sa se vaccineze antigripal. "Din 87.000 de doze de vaccin antigripal, mai avem 3.220 de doze si am solicitat inca 1.000. Recomandam calduros vaccinarea, deoarece tulpina virusului este aceeasi cu tulpina vaccinala", a spus dr. Moisescu.     In judetul nostru a crescut si numarul Infectiilor Acute ale Cailor Respiratorii Superioare (IACRS - viroze). Numarul cazurilor de IACRS raportate in ultima saptamina a fost de 2.773, fata de 1.837 sapamina anterioara. Si numarul pneumopatiilor (pneumonii si bronhopenumonii) a crescut. Saptamina trecuta s-au prezentat la medicii de familie 504 clujeni care au fost diagnosticati cu penumopatii.      In 2008 numarul imbolnavirilor de sezon a fost considerabil mai mic si nu a fost detectat nici un caz de gripa in judetul Cluj. "In aceeasi perioada a anului trecut au fost detectate 1.807 cazuri de IACRS, 391 de pneumopatii si nici un caz de gripa", a completat dr. Mihai Moisescu.

9 din 66, in tura a doua

Vaccinarea fetitelor de clasa a IV-a impotriva HPV se face in trei etape.      Saptamina trecuta a inceput in judetul Cluj administrarea celei de-a doua doze din vaccinul impotriva virusului Papilloma uman (HPV). Din cele 66 de fetite clujence vaccinate in prima sesiune de administrare a vaccinului, doar 9 si-au primit si a doua tura de vaccin. Vaccinul trebuie administrat in 3 etape.      "Saptamina trecuta au fost administrate 9 vaccinuri in a doua sesiune de vaccinare impotriva HPV, dar campania de vaccinare continua pina la finele lunii ianuarie, pentru elevele care au primit prima doza", a declarat ieri dr. Mihai Moisescu, directorul adjunct al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Cluj.      Parintii clujeni care au refuzat vaccinarea nu mai pot solicita administrarea primei doze a vaccinului impotriva HPV, deoarece, potrivit noii politici de preventie derulate de Ministerul Sanatatii Publice, campania de vaccinare va fi sistata un an. "Deocamdata nu am primit refuzuri de administrare a celei de-a doua doza de vaccin. Nici nu ar fi normal sa se intimple asa, dar sintem intr-o tara civilizata si parintii pot sa-si asume refuzul", a aratat directorul adjunct al DSP Cluj.     In judetul Cluj au fost achizitionate 2.812 doze de vaccin, cantitate suficienta pentru vaccinarea tuturor elevelor de clasa a IV-a. 97% din parintii din judetul Cluj au refuzat insa vaccinarea gratuita a fetitelor lor impotriva virusului Papilloma uman.

Nastase, judecat pentru "Trofeul Calitatii"

Instanta suprema va incepe, in 26 februarie, judecata dosarului "Trofeul Calitatii", in care este acuzat Adrian Nastase.     Alaturi de Irina Jianu si de alte patru persoane, fostul premier este acuzat in legatura cu stringerea unor sume de bani pentru campania electorala la alegerile prezidentiale.     DNA sustine ca nu a fost nevoie de avizul Parlamentului in acest dosar. "Faptele retinute in sarcina lui Adrian Nastase nu au fost savirsite in calitatea sa de prim-ministru", a declarat, marti, pentru NewsIn, purtatoarea de cuvint a DNA, Livia Saplacan.     Taxa de intrare pentru campanieMarti, Adrian Nastase a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de Irina Jianu si de alte patru persoane, in legatura cu simpozionul "Trofeul Calitatii", care a fost organizat pentru a masca stringerea unor sume de bani de la societati pentru campania electorala prezidentiala a social-democratului. Nastase este acuzat de folosirea influentei sau autoritatii functiei de presedinte al unui partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, in forma continuata. Din rechizitoriul intocmit de procurori, sustine DNA, a reiesit ca, in cursul anului electoral 2004, Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), sub conducerea Irinei Jianu, a initiat organizarea unui simpozion intitulat "Trofeul calitatii in constructii". In realitate, simpozionul reprezenta un cadru in care, prin instituirea unor taxe de participare, se masca stringerea unor sume de bani pentru campania electorala prezidentiala a lui Adrian Nastase.     Reales, cu tot cu cele patru dosareDesi avea "in circa" patru dosare penale in care a fost cercetat pentru fapte de coruptie, fostul premier Adrian Nastase a fost ales din nou in Parlamentul Romaniei. In doua dintre dosare, "Zambaccian I" si "Matusa Tamara", Nastase a fost si judecat, dar nu pina la capat, deoarece o decizie a Curtii Constitutionale arata ca pentru a incepe urmarirea penala impotriva unui fost sau actual ministru care este si parlamentar trebuie aviz din partea Camerei din care face parte. Ulterior, votul colegilor din Camera Deputatilor l-a scapat pe fostul premier de instanta.     In noul legislativ, fostul prim-ministru a obtinut, in urma negocierilor, functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

Petitie impotriva "legii telefoanelor"

Pe Internet a fost initiata o petitie pentru abolirea legii privind "retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice" (Legea 298/2008), intrata in vigoare. Lansata pe web luni seara si adresata Guvernului, petitia respectiva a fost semnata, in doar 24 de ore, de aproape 3.000 de persoane, printre care si citeva sute de clujeni.      "Noi, cei care vom iscali aceasta petitie, cerem Guvernului României sa anuleze aceasta lege, care sfideaza libertatile si drepturile democratice si încalca articolul 28 din Constitutia României", arata initiatorul, Alin Farcas, in textul publicat pe www.petitieonline.ro.      In baza legii respective, informatiile pastrate sint numarul de telefon al apelantului si al celui care a fost apelat, adresa si locatia celor care dialogheaza, cind a fost facut apelul si cit dureaza convorbirea telefonica.     Actul dispune ca toate informatiile inregistrate in aceasta perioada sa fie puse la dispozitia procurorilor, care ar putea prelua direct, in caz de urgenta, continutul convorbirii cind intirzierea obtinerii autorizarii ar aduce grave prejudicii urmaririi penale.     Legea a fost adoptata anul trecut si are la baza Directiva 95/46/EC a Comisiei Europene. In alte state membre, precum Anglia, durata de stocare a convorbirilor este de 24 de luni.

Saptamina ecumenica

Episcopia Romana Unita cu Roma Greco-Catolica de Cluj-Gherla se afla in plina Saptamina de Rugaciune pentru Unitatea Crestinilor. Pe linga rugaciunile zilnice prescrise, intre 18 si 25 ianuarie au loc in parohiile de aici programe de rugaciune impreuna cu fratii din alte biserici. La Biserica Reformata de pe str. Horea este programata astazi, de la ora 17, o slujba la care iau parte un preot ortodox (pr. Claudiu Precup din Asociatia Christiana), un preot romano-catolic si un preot greco-catolic (pr. Tegzesiu din Faget). In acelasi timp, în Catedrala din Toulouse (Franta), alti trei preoti de confesiuni diferite se vor ruga în comuniune cu cei trei preoti clujeni.    F. T.

Detinutii vor "finanta" penitenciarele

In scurta vreme, detinutii ar putea fi obligati sa invete o meserie si sa munceasca pe perioada sederii in puscarieDeputatul PDL Petru Calian a anuntat ca in februarie se va adresa Legislativului pentru a aduce o modificare legii 275/2006, prin care toti detinuti declarati apti de munca sa fie obligate sa lucreze.      Propunerea are mai multe valente, una dintre ele fiind prezentata chiar de initiatorul ei, Petru Calian. Pe de o parte, demnitarul s-a plins de faptul ca foarte multi detinuti care ies din penitenciar nu sint calificati si nu isi pot gasi locuri de munca, ajungind in cele din urma sa recurga la infractiuni pentru a supravietui si, astfel, sa se intoarca dupa gratii. De cealalta parte, "lipsa de miscare nu face bine organismului", a mai completat Calian.     Ideea a prins rapid la cei aflati de fata ieri la citirea bilantului operational pe 2009 al Penitenciarului de Maxima Siguranta Gherla.      Prezent la eveniment, comisarul sef Ionel Cel-Mare, adjunctul directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), a considerat extrem de bine-venita ideea deputatului clujean, mai ales ca "urmeaza o perioada de criza".    2,2 milioane lei de la detinutiAnul trecut, prin munca depusa in stare de privare de libertate, detinutii de la Gherla au furnizat bugetului unitatii peste 2,2 milioane de lei, chiar daca din cele 1.057 de persoane incarcerate in penitenciar doar 442 au ales sa munceasca.      Potrivit legislatiei in vigoare, in Romania, persoanele private de libertate pot obtine lunar venituri din muncile depuse de maximum 750 de lei. Din acesti bani, 70% intra in conturile unitatii de detentie in care traieste persoana in cauza. De aici s-ar putea atrage niste sume frumusele, astfel incit penitenciarele sa-si rotunjeasca bugetele pe timp de "criza mondiala".      In momentul de fata, doar aproximativ 45% din cei 27.000 de detinuti pe care Romania ii adaposteste au optat pentru munca in timpul detentiei.     Dupa gratii e domnie!Cazarea si masa asigurate, cursuri de recalificare profesionala si de reintegrare in societate, acces la telefon, televizor, calculator si nu numai, servicii medicale la discretie, munca doar cind se vrea si scutiri de taxe si impozite. Si toate asigurate pe spatele platitorilor de taxe. Cam asa arata in acest moment viata unui detinut din Romania, lasind la o parte, bineinteles, aspectele negative arhicunoscute. In aceste conditii, mai marii ANP se intreaba serios de ce nu i-ar obliga pe detinuti sa munceasca in perioada petrecuta dupa gratii?

Click

La Opera nationala Romana din Cluj-Napoca are loc in aceasta seara, de la ora 18.30, o noua reprezentatie a spectacolului "Tosca", de Giacomo Puccini, in regia lui Mihai Maniutiu. Scenografia este semnata de Valentin Codoiu. Din distributie fac parte Veronica Tudora Fizesan, Viorel Saplacan, Oleg Ionese, Marius Chiorean sau Florin Pop. Spectacolul este interpretat in limba italiana.

Laura Cosoi preda bachata la MTV

In editiile "MTV Bailando" din 23 si 30 ianuarie, Laura Cosoi va prezenta un nou stil de dans, bachata, asemanator cu salsa.     Vedeta MTV si-a dorit sa afle pentru telespectatori toate secretele unui dansator de salsa, asa ca a invitat cuplul de dansatori-profesori Valentin si Simona, care de curind si-au deschis si o scoala de salsa. "Mi-a placut foarte mult intilnirea cu Vali si Simona si am fost surprinsa sa vad ca, desi au deschis scoala de salsa de doar 3 luni, au deja toate clasele pline de cupluri simpatice care vor sa invete stiluri precum salsa, bachata, merengue sau cha cha. Bachata este un nou stil de dans pe care il abordam la «MTV Bailando», un dans al dragostei la fel de pasional ca salsa, care implica o apropiere foarte mare intre parteneri, dar este mai usor de invatat", a povestit Laura. Totodata, vedeta MTV a aflat ca, desi cei doi dansatori au participat la foarte multe festivaluri autohtone si internationale de salsa, Vali practica aceste stiluri de dans de numai un an. Dupa 15 ani de karate, el a trecut la salsa deoarece dorea sa isi descopere latura sensibila, dar si pentru ca era fascinat de miscarile deosebite de salsa

Tirguri de nunti in centrul Clujului

Doua tirguri de nunti se deschid la Cluj la doar citeva sute de metri distantaUn spectaculos cort transparent cu o capacitate de 400 de persoane va fi amplasat intre 23 si 25 ianuarie in curtea Muzeului de Arta din Cluj-Napoca, in cadrul unei noi editii a expozitiei "Nunta la palat", ca alternativa la "clasica sala de restaurant".      "Evenimentul pune si de aceasta data la dispozitia vizitatorilor cele mai originale idei, decoratiuni, invitatii de nunta si multe altele, dorind sa transforme ziua nuntii in cea mai frumoasa amintire", promit organizatorii. Spectaculoase se anunta si rochiile de mireasa, principalul punct de atractiei al manifestarilor de gen, creatii ale unor designeri internationali puse in vinzare de citeva saloane clujene. Participa 60 de firme din domeniu, pozitionate pe o suprafata cu pina la 25% mai mare decit cea a editiei precedente. La parterul muzeului va fi amenajata o cafenea unde se vor servi si dulciuri. Vizitatorii vor primi gratuit cite o revista "Nunta la Palat". Deschiderea oficiala a evenimentului va avea loc vineri, 23 ianuarie, de la ora 12.     Parada modeiLa citeva sute de metri mai incolo, la Casa de Cultura a Studentilor (CCS) din Cluj-Napoca, are loc, in acelasi timp, un alt important eveniment de profil, "Expomariage", organizat de revista "Mireasa". Vor fi prezentate colectii de rochii pentru mirese, piese vestimentare pentru ceremonii, servicii si produse pentru organizarea de nunti.      In timp ce la Bucuresti evenimentul se afla in acest an la a IX-a editie, la Cluj expozitia a avut loc pentru prima data in 2005, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. CCS va gazdui simbata doua prezentari de moda in cadrul carora vor fi etalate cele mai noi tendinte in ceea ce priveste rochiile de mireasa. La editia de anul trecut au participat 50 de firme de specialitate din Bucuresti, Piatra-Neamt, Craiova, Galati si Buzau.

Nicoara, oficial candidat PNL

Presedintele PNL, Calin Popescu Tariceanu, a fost prezent ieri la Cluj-Napoca pentru a-l anunta oficial pe Marius Nicoara ca fiind candidatul liberal la Primaria municipiului. Fostul premier a declarat ca fotoliul de primar al Clujului reprezinta o miza imensa pentru partidul pe care il conduce. "Miza este foarte importanta pentru clujeni si pentru noi. Pentru clujeni pentru ca, înainte de orice, Clujul are nevoie de un om cu viziune, cu pricepere în administratie. Marius Nicoara cred ca are cea mai buna carte de vizita în acest sens", a declarat Tariceanu. El a subliniat ca Nicoara a dat un randament foarte bun cita vreme a fost presedinte al Consiliului Judetean si ca stie sa îsi impuna punctul de vedere, un exemplu fiind lobby-ul demarat la Bucuresti pentru ca proiectul Nokia sa fie pus in aplicare la Cluj.    A. M. P.

O delegatie a Comisiei Europene vine in Romania pentru consultari

Reprezentanti ai CE vor veni la inceputul lunii februarie la Bucuresti pentru a se consulta cu Guvernul Romaniei in legatura cu aplicarea Strategiei de la Lisabona pentru cresterea economica a UE, a anuntat ieri Nicolae Idu, seful Reprezentantei CE din Romania.     "Comisia Europeana urmeaza sa publice in ianuarie si februarie doua seturi de recomandari foarte importante din punctul de vedere al optiunilor strategice ale Romaniei. Este vorba despre «Recomandarea de actiune pentru aplicarea Strategiei de la Lisabona in Romania», la sfirsitul lunii ianuarie, si despre «Recomandarea privind aplicarea programului de convergenta», la inceputul lunii februarie", a declarat Nicolae Idu. El a mai anuntat ca dupa publicarea acestor recomandari oficialii de la Bruxelles se vor deplasa in Romania.      Strategia de la Lisabona este un plan de dezvoltare pentru UE, lansat in 2005. Obiectivele acestui plan sint ca UE sa aiba o economie dinamica, avind o crestere economica sustinuta, o coeziune sociala crescuta si locuri de munca mai bune si mai multe. In conditiile actualei crize economice, planul devine din ce in ce mai greu de implementat.    NewsIn

Magnatul grec rapit la Atena, eliberat pentru 30 de milioane de euro

Rapitorii l-au eliberat ieri pe magnatul grec Pericles Panagopoulos (foto), dupa ce familia sa a platit o rascumparare de circa 30 de milioane de euro, la o saptamina dupa ce a fost rapit intr-o suburbie a Atenei, transmite Reuters.Politia l-a gasit pe fondatorul companiei de feribot Superfast Ferries, in virsta de 74 de ani, ieri dimineata, la 20 de kilometri de Atena, dupa ce rapitorii au sunat-o pe sotia lui pentru a-i transmite unde se afla acesta.     Panagopoulos, unul dintre cei mai bogati oameni din Grecia, a fost rapit in dimineata zilei de 12 ianuarie de trei barbati inarmati, in timp ce mergea la serviciu.      Este pentru a treia oara in Grecia, din iunie 2008, cind o persoana foarte bogata este rapita.    NewsIn

Contestare a taxei auto respinsa de Curtea de Apel

Curtea de Apel Bucuresti a respins, ieri, cererea Consiliului Superior al Comisariatului pentru Societatea Civila de anulare a Ordonantei de Guvern privind triplarea taxei, dar decizia nu este definitiva.     Premierul Emil Boc a declarat, luni, la B1 TV, ca in februarie se va lua o decizie cu privire la taxa auto. "(..) Daca e sa modificam ceva, se poate face numai prin ordonante de urgenta, pentru ca prin ordonante de urgenta este reglementata actuala formula, iar in perioada vacantei parlamentare nu poti emite ordonante de urgenta si ministrul a fost foarte corect. Domnul Nemirschi (ministrul Mediului - n.r.) a discutat, a venit si a prezentat si in Guvern alternative, solutii", a spus Boc.     Comisariatul pentru Societatea Civila a contestat ordonanta prin care Guvernul a triplat taxa auto pe masinile second-hand.     Comisariatul pentru Societatea Civila este o structura neguvernamentala care functioneaza pe principii asemanatoare cu ale institutiei Avocatului Poporului si are reprezentante teritoriale in toate judetele tarii si in strainatate.    NewsIn

Copii clujeni in Cartea Recordurilor

Click pentru imagine maritaReprezentantii Academiei Mondiale a Recordurilor au omologat de curind desenul pe asfalt pe care l-au realizat de 1 iunie anul trecut 1.500 de copii clujeni si 150 de voluntari ai Fundatiei Romane pentru Copii, Comunitate si Familie (FRCCF).      Isprava a avut loc intr-un spatiu ce va fi strabatut de viitoarea sosea de centura a Clujului. Mii de cutii de creta au fost folosite atunci pentru a colora 62 de vagoane cu zimbete de copil, concepute de elevii de la Liceul de Arta "Romul Ladea". Pe linga sarbatorirea Zilei Internationale a Copilului, manifestarea a avut si un scop caritabil. Suma de 21.000 de lei care a fost strinsa in acest fel a fost utilizata pentru sprijinirea copiilor defavorizati din Cluj-Napoca, asistati de FRCCF. Click pentru imagine maritaWorld Records Academy (Academia Recordurilor Mondiale), cu sediul in Miami, este cea mai mare organizatie care inregistreaza recorduri din toate domeniile, din toate colturile lumii. Este partenera Google News si membra a prestigioasei National Geographic Society.      Din Romania au fost mai omologate recordurile Nadiei Comaneci (cele mai multe note de 10 la Olimpiada de la Montreal), ale antrenorilor de gimnastica Octavian Bellu si Mariana Bitang (cei mai de succes antrenori din lume), Palatul Parlamentului (cea mai mare, mai grea si mai scumpa cladire administrativa), Cleopatra Stratan (6 recorduri mondiale, Cea Mai de Succes tinara interpreta), cel mai lung meci de baschet - Sibiu, cel mai mare Balmos - Alba sau cel mai lung Bulz - Covasna.

Pop-Puscas, candidat PSD la Primarie

Teodor Pop-Puscas, general in rezerva, a fost numit ieri seara, oficial, candidatul filialei clujene a PSD la Primaria resedintei de judet. El a fost validat de catre Biroul Executiv Judetean, dupa ce luni el a fost nominalizat de catre Consiliul Municipal al PSD pe aceasta pozitie.     Teodor Pop-Puscas a candidat pentru PSD Cluj si la alegerile parlamentare din noiembrie, în Colegiul 1 pentru Camera Deputatilor. In urma sufragiilor s-a clasat pe locul trei, obtinind aproximativ 17% din voturi. El este, in prezent, administratorul unei firme de protectie si paza. Pina în prezent, trei partide si-au mai stabilit candidatura la Primaria Cluj-Napoca: PDL Cluj, care merge pe mina primarului interimar al municipiului, Sorin Apostu, PNTCD, care l-a desemnat saptamina trecuta pe Calin Oancea, si PNG-CD, care l-a desemnat pe pictorul Gheorghe Astilean.    A. M. P.

Tompa Gábor ? Ambasador al Culturii Maghiare

Titlul este acordat persoanelor de cetatenie maghiara sau din alte tari care, prin activitatea lor, au obtinut rezultate de seama in ceea ce priveste reprezentarea culturii maghiare in strainatate si care prin realizarile si initiativele lor au contribuit la cunoasterea si recunoasterea culturii maghiare in alte tari. Printre premiatii din acest an se afla si regizorul si directorul Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, Tompa Gábor, alaturi de pianistul si dirijorul Vásáry Tamás, scriitorul Konrád György, dirijorul Fischer Ádám, compozitorul si pianistul Kurtág György, jurnalista Marton Kati si designerul de costume Zób Kati. Titlul de Ambasador al Culturii Maghiare va fi decernat jurnalistei Marton Kati si regizorului Tompa Gábor simbata, 24 ianuarie, in Carnegie Hall din New York, la festivitatea de deschidere a stagiunii culturale maghiare organizate la New York si Washington, intitulata "Extremely Hungary".      Titlul de Ambasador al Culturii Maghiare a fost decernat pentru prima data in 2007, cind au fost premiati Lady Valerie Solti, fondatorul asociatiei Solti, pictorul Fehér László, dirijorul Fischer Iván, scriitorul Kertész Imre, distins cu premiul Nobel, pianistul, compozitorul si dirijorul Kocsis Zoltán si cintareata Sebestyén Márta.      In 2008 au fost distinsi cu Titlul de Ambasador al Culturii Maghiare scriitorul Esterházy Péter, compozitorul si dirijorul Eötvös Péter, poetul si traducatorul  Kányádi Sándor, Julia Marton-Lefevre, Director General al Uniunii Mondiale pentru Conservare, cintareata Palya Bea si pianistul si dirijorul Schiff András.

Clujul nu este atractiv iarna

Foto Diana Sandor100 de turisti au folosit serviciile Centrului de Informatii Turistice in acest anInaugurat in luna iunie a anului trecut, Centrul de Informare Turistica (CIT) de pe Bulevardul Eroilor a atras in primele 3 luni de functionare aproximativ 2.500 de turisti. In lunile de iarna, insa, numarul turistilor a scazut dramatic, strainii nefiind dornici sa isi petreaca sarbatorile de iarna in Cluj-Napoca.      Potrivit datelor inregistrate la CIT, daca in luna august a anului trecut 1.300 de vizitatori s-au aratat interesati de atractiile turistice ale Clujului, in luna decembrie numarul acestora a fost de doar 200, iar in primele 20 de zile ale lunii ianuarie a scazut la 100. In ceea ce priveste nationalitatea acestora, cei mai multi provin din tari ale Uniunii Europene cum ar fi Germania, Austria, Spania sau Italia. Cel mai frecvent, turistii straini le solicita celor trei inspectori de specialitate ai Centrului harti sau informatii despre cum pot sa ajunga intr-un loc sau altul.      Baza de date electronica a Centrului de Informare Turistica cuprinde 80 de hoteluri, 100 de agentii de turism, 91 de unitati de alimentatie publica si 55 de societati comerciale care ofera autoturisme spre inchiriere. De asemenea, turistii primesc gratuit diverse harti, brosuri si pliante tiparite in mai multe limbi si au acces gratuit la Internet pentru a se putea documenta cu privire la diverse obiective turistice de interes.

Pe scurt

A inceput cursa pentru iluminatPrima licitatie din seria celor noua in urma carora se vor decide firmele care se vor ocupa de modernizarea si extinderea retelei de iluminat a municipiului a avut loc astazi. In total, patru firme s-au aratat interesate de rezolvarea problemei iluminatului din zona cartierelor Gheorgheni si Grigorescu. Este vorba despre Electroplus, care a oferit un pret de 166.257 de lei, Neon Lighting, a carei oferta financiara este de 200.480 de lei, Ianus SRL din Zalau, cu o oferta de 259.679 de lei, si Filiala Intretinere si Servicii Energetice Electrica Serv SA din Cluj-Napoca, care a solicitat suma de  215.892 de lei.    M. O.Spaniolii, interesati de ClujSapte firme vor sa acorde municipalitatii consultanta in gestionarea proiectelor in vederea atragerii de finantari externe, precum si in analiza economica a proiectelor prioritare pentru Cluj-Napoca. Printre acestea se numara si trei firme din Spania: SICI Dominus, IDOM si Idel Inovation. Alte firme interesate de incheierea unui astfel de contract cu Primaria Clujului au fost: Relians Corp, SC 4Invest SRL, Avensa Consulting SRL, toate societati cu capital romanesc, la care se adauga si Halcrow Romania, membra a grupului britanic Halcrow Group.    M. O. Expozitie aniversara la Muzeul de IstorieSala de expozitii temporare a Muzeului National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) va gazdui miine, de la ora 17, cel de-al IV-lea Salon de restaurare-conservare "Restaurarea - stiinta si arta". Vor fi expuse textile, ceramica, pictura, carte, metal si lemn, piese restaurate si conservate in laboratorul muzeului. Manifestarea are loc cu prilejul implinirii a 150 de ani de la infiintarea MNIT si 35 de ani de la inaugurarea laboratorului. Cu acelasi prilej va fi lansat si catalogul expozitiei, cuprinzind aspecte din activitatea laboratorului si descrierea pieselor prezente în expozitie.    F. T.Institut de studii structurale la UBBProrectoratul responsabil cu cercetarea stiintifica din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca a fost autorizat de conducerea institutiei sa elaboreze un proiect al Institutului European de Studii Structurale. Noua structura va functiona in cadrul universitatii, în parteneriat cu Universitatea din Marsilia, si se va finanta din granturi. UBB va finanta timp de un an un post de cercetator si un post administrativ pentru elaborarea proiectelor. Conducerea provizorie a institutului va fi alcatuita din Danut Petrea, Dan Dumitrescu si Mircea Vasile Cristea.    F. T. UTCN isi deschide Punct de AccesUniversitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN) va avea, incepind de miine, de la ora 12, un Punct de Acces la Informatie. Realizata in colaborare cu Agentia Universitara Francofona, noua facilitate se doreste a fi "interfata intre cercetatori si studenti din diferite zone ale stiintei, o baza consistenta si variata pusa la dispozitia vizitatorilor prin intermediul Institutului de Informatii Stiintifice si Tehnice din Franta", dupa cum arata oficialii UTCN. Se mai urmareste, de asemenea, largirea bazei de date tehnice si enciclopedice la care pot avea acces studentii la nivel licenta, master si doctorat, cadrele didactice si cercetatorii intitutiei si ai celorlalte universitati clujene.    F. T. Neglijenta costa!Lipsa de atentie a unei clujence era sa o coste masina. Totul s-a intimplat in dimineata zilei de luni, cind Orsolya Maria M., din Cluj-Napoca, si-a lasat masina cu motorul pornit in fata casei pentru 5 minute. Cind a revenit a observat silueta unui barbat la volan. In ajutorul femeii a sarit sotul ei, care a incercat sa il dea pe hot jos din masina. Acesta a demarat, insa, in tromba si s-a oprit cu autoturismul intr-un gard. Hotul a fost prins in cele din urma si dat pe mina politistilor. Acestia continua acum cercetarile in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a tinarului de 19 ani care a intrat in masina nepoftit.    A. D. Lovit de autobuz!Un barbat de 62 de ani a fost accidentat luni seara de un autobuz pe strada Bucium din cartierul Manastur. Incidentul s-a produs din cauza victimei, care nu s-ar fi asigurat inainte de a traversa strada. Soferul autobuzului, Liviu C., de 32 de ani, nu a mai putut evita impactul. Batrinul neatent a fost ranit usor si a fost transportat la o unitate medicala.    A. D.

Campanie de atras deponenti

Banca Transilvania a lansat o noua campanie, denumita "Vino cu un prieten", prin care isi premiaza clientii, atit persoane fizice, cit si juridice, pentru fiecare prieten convins sa isi constituie un depozit la BT, în perioada 19 ianuarie - 19 aprilie. Astfel, toti cei care "vin cu un prieten" la banca, prieten care îsi constituie un depozit la BT, beneficiaza la scadenta depozitului respectiv de un premiu echivalent cu o dobinda de 0,5%/an, în valoare neta de pina la 600 de lei sau echivalentul în valuta, calculata la suma depusa în depozitul "prietenului". In promotie intra depozitele standard, în lei, euro sau dolari, din oferta bancii.    Conditii de paticiparePentru ca un client sa fie premiat, depozitul nou trebuie, asadar, sa fie constituit la recomandarea acestuia. In plus, suma trebuie pastrata la Banca Transilvania pina la scadenta înscrisa pe contractul de depozit. In ceea ce priveste valoarea depozitului constituit în perioada promotiei, aceasta trebuie sa fie, în cazul recomandarii unei persoane fizice, de minimum 5.000 de euro, 20.000 de lei sau 7.000 de dolari. In cazul în care recomandarea vine din partea unei persoane juridice, conditia este ca depozitele sa fie de 10.000 de euro, 40.000 de lei sau 14.000 de dolari.

Criza nu dauneaza software-ului clujean

Software-ul - un domeniu economic mai putin afectat de criza economica mondialaCompania de solutii software EBS Romania, cu sediul in Cluj-Napoca, lucreaza pentru cea mai mare casa de sanatate din Germania si pentru cel mai mare grup media din Europa.     Grupul de firme EBS, pozitionat pe piata romaneasca si internationala de profil ca ofertant de solutii software si servicii adiacente domeniilor IT/economice, a atins anul trecut o cifra de afaceri de 5,64 de milioane de euro, in crestere cu 73% fata de anul anterior, cind inregistrase o cifra de afaceri de 3,5 milioane de euro. In acest context, profitul operational brut al grupului a fost, in 2008, de 1,5 milioane de euro, cu 107% mai mare fata de 2007.    140 de clienti interniCompania EBS Romania, parte a grupului de firme EBS, cu sediul in Cluj-Napoca, a inregistrat anul trecut venituri pe piata locala, generate de produsele Clarvision ERP si Clarvision Salarizare, in crestere cu 97% fata de anul precedent.     EBS Romania detine in prezent un portofoliu de clienti interni ce numara peste 140 de companii, marea majoritate fiind companii de productie. Anul trecut, si-a continuat expansiunea pe piata externa, obtinind o crestere de 32% a serviciilor de dezvoltare software, in timp ce in domeniul serviciilor de mentenanta, suport si consultanta a inregistrat o crestere de 300%.    Peste 40 de joburi noiStrategia companiei clujene pentru anul in curs prevede extinderea portofoliului de produse si a segmentului tinta, prin comercializarea produsului software SAP. In paralel, pe plan extern, compania isi va intari activitatile desfasurate in directia SAP, oferind in continuare pe piata germana servicii de dezvoltare si consultanta SAP. Doi clienti importanti au fost cistigati anul trecut pe acest segment: AOK, cea mai mare casa de sanatate din Germania, si Concernul Bertelsmann, cel mai mare grup media din Europa.     Pentru a acoperi necesarul de resurse umane, compania va recruta anul acesta cel putin 20 de angajati in aceasta directie si inca 20 pentru demararea a doua proiecte pentru piata germana in domeniul Offshore.      La sfirsitul lui 2008, EBS Romania avea 260 de angajati, in crestere cu 45% fata de decembrie 2007. EBS Romania a fost fondata in 2000, iar in 2008 compania a ocupat locul 9 in "Top 100 al firmelor romanesti pentru care sa lucrezi", realizat de revista "Capital".PROFIT1,5 milioane de euro a fost profitul operational brut al grupului EBS in 2008

Pe scurt

Leul cade din nouCursul leului a urcat ieri la un nou maxim istoric în fata monedei euro, BNR anuntind un curs de referinta de 4,3025 de lei/euro, cu un ban mai mult decit în ziua precedenta. Luni, banca centrala afisase un curs de referinta de 4,2917 lei/euro. "Cursul leului s-a depreciat ceva mai mult dupa ora 13, cind banca centrala anunta cursul de referinta. BNR nu a mai anuntat un curs de referinta atit de ridicat, dar pe piata interbancara au fost facute tranzactii si la niveluri mai mari în ultima saptamina", a explicat dealerul-sef al Bancii Transilvania, Ioan Bîrle.     El a adaugat ca miscarea de depreciere poate fi observata la toate valutele din regiune. Cursul afisat de BNR pentru moneda americana, de 3,3182 de lei/dolar, nu a mai fost atins de 4 ani si 3 luni.    A. D.APIA, acuzata ca tace chiticAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) le-a reamintit ieri producatorilor agricoli ca masura de interventie pe piata cerealelor este activa pina la 31 mai 2009. Astfel, orice detinator al unei cantitati de cel putin 80 de tone de cereale, respectiv 10 tone de griu dur, poate depune o oferta la centrele judetene APIA. Cerealele pentru care se pot aplica masuri de interventie sint griul comun si cel dur, orzul, sorgul si porumbul. Pretul de interventie stabilit de APIA este de 101,31 de euro/tona. Asociatiile agricole spun, insa, ca APIS nu i-a informat pe agricultori ca pot sa-si vinda griul la stat, în cazul în care preturile scad prea mult. In plus, acestia sustin ca pretul oferit de APIA la ora actuala nu acopera cheltuielile pe care le-au avut agricultorii.    A. D.

Show-room de parchet finlandez

Investitia in show-room se ridica la circa 25.000 de euro, potrivit lui Ildiko Anghelescu, directorul de vinzari al subsidiarei in Romania a companiei finlandeze, in timp ce target-ul de vinzari fixat pentru anul in curs este de circa 50.000 de mp de parchet finlandez, respectiv de 1,5 milioane de euro. Sub brandul Karelia, in noul magazin se comercializeaza o gama larga de placi de parchet din care au ales si arhitectii Operei Nationale Finlandeze din Helsinki, ai hotelurilor de lux din Moscova si numerosi decoratori de renume din intreaga Europa. Deocamdata, compania are in Cluj doar clienti-persoane fizice.      "Am ales Clujul pentru acest prim pas din planul nostru de dezvoltare a unei retele de magazine de prezentare Karelia din necesitatea de a ne apropia cit mai mult de firmele de proiectare si constructii din Ardeal. Clujul este un oras in continua dezvoltare, iar pretentiile clujenilor sint tot mai rafinate, dorind sa aiba acces rapid si usor la o gama cit mai complexa de produse", a explicat Anghelescu. Ea a mentionat ca un alt motiv pentru deschiderea magazinului la Cluj-Napoca este si apropierea de unitatea de productie din Romania, de linga Baia Mare.     Compania finlandeza este unul dintre cei mai mari producatori de pardoseli si parchet de lemn triplu stratificat din Europa.

Pe scurt

Bayern nu ii da drumul lui RiberyClubul german Bayern München a anuntat ca mijlocasul Frank Ribery nu este de vinzare, gruparea din Bundesliga fiind alarmata de zvonurile privind interesul anumitor grupari pentru jucatorul francez. "Ne mentinem opinia în privinta lui Ribery. Nu sintem pregatiti sa începem negocieri pentru Frank, indiferent de cit de mare va fi oferta pentru el", a declarat presedintele clubului bavarez, Karl Heinz Rummeningge. De asemenea, managerul general al nemtilor, Uli Hoeness, a spus ca ar fi nevoie de circa 150 de milioane de euro pentru ca Bayern sa se gindeasca la începutul negocierilor. Ribery (25 de ani) mai are contract cu Bayern München pina în 2011, iar francezul a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai sezonului pentru bavarezi. Formatia care s-a aratat cel mai interesata de Frank Ribery si care ar fi vrut sa îl cumpere la pachet cu italianul Oddo a fost AC Milan, în cazul în care italienii l-ar fi vindut pe brazilianul Kaka la Manchester City. Cesar paraseste DinamoFundasul brazilian al lui Dinamo, Julio Cesar Correa, a ajuns la un acord de principiu pentru un transfer la Gaziantepspor, iar în citeva zile urmeaza sa fie finalizate toate detaliile tranzactiei, informeaza site-ul oficial al gruparii turce. Brazilianul a întirziat 3 zile la reunirea echipei din Stefan cel Mare si le-a cerut conducatorilor sa îi fie reziliat contractul de joc, iar acestia din urma au acceptat numai în conditiile în care va plati toti banii pe care i-a primit pina acum la Dinamo. Fotbalistul s-a antrenat separat pina acum, dar marti a plecat în cantonamentul din Antalya cu echipa pregatita de Mircea Rednic. "El e în cantonament cu noi. Nu stiu nimic de acest transfer. Are un act prin care poate sa plece oriunde pina pe 31 ianuarie. Oricum, nu voi mai aduce pe nimeni chiar daca pleaca. Avem solutii", a declarat Mircea Rednic. Julio Cesar (30 de ani) a ajuns la Dinamo în vara anului trecut, semnind un contract pe doua sezoane, dupa ce înainte mai evoluase pentru Real Valladolid, Real Madrid, AC Milan, Real Sociedad, Benfica si Bolton Wanderers. Clasare slaba pentru PiturcaFostul selectioner al României, Anghel Iordanescu, se afla pe locul 63 în ierarhia celor mai buni antrenori din lume din ultimii 12 ani, conform unui clasament dat publicitatii de Federatia Internationala de Istorie si Statistica (IFFHS).      Anghel Iordanescu a acumulat 7 puncte si se afla la egalitate cu David O'Leary (Irlanda), Clive Barker (Africa de Sud), Dino Zoff (Italia), Eduardo Martinho (Portugalia), Felix Magath (Germania), Michael Skibbe (Germania), Morten Olsen (Danemarca), Roberto Mancini (Italia), Sergio Batista (Argentina) si Srecko Katenec (Slovenia). Actualul antrenor al tricolorilor, Victor Piturca, se afla pe pozitia 113, la egalitate cu mai multi tehnicieni, printre care Alfio Basile (Argentina), Alberto Malesani (Italia) sau Cesare Maldini (Italia). Primul loc în ierarhia întocmita de IFFHS este ocupat de Sir Alex Ferguson, urmat de Marcello Lippi si Arsene Wenger.

Oltchim, in grupa cu Gyor

Handbalistele romance au avut parte de o tragere la sorti aparent favorabila.Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rimnicu Vilcea, si-a aflat adversarele din faza grupelor principale ale Ligii Campionilor. Astfel, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Viena, romancele au fost extrase in Grupa principala 2, alaturi de Gyor ETO (Ungaria), Buducnost T-Mobile (Muntenegru) si Krim Mercator (Slovenia). Echipele vor stabili datele exacte ale meciurilor dupa urmatorul program: etapa I: între 4-8 februarie; etapa a II-a: 11-15 februarie: etapa a III-a; 18-22 februarie: etapa a IV-a; 25 februarie - 1 martie: etapa a V-a: 11-15 martie si etapa a VI-a: 18-22 martie. Din prima grupa fac parte formatiile Viborg HK (Danemarca), Jypo Niederosterreich (Austria), HV Podravka Vegeta (Croatia) si Ikast-Brande EH (Danemarca). În semifinalele Ligii Campionilor se califica primele doua clasate din fiecare grupa.

Pavel si Carstea, out la Melbourne

Ziua a doua a intrecerilor la internationalele de tenis ale Australiei a fost marcata de prezenta a trei reprezentanti ai Romaniei, dintre care insa doar Victor Hanescu a acces in turul secund. El a disputat o partida-maraton (4 ore si 12 minute) in compania cehului Jan Hernych, care a cistigat primele doua seturi la acelasi scor, 6-3. Hanescu a revenit spectaculos s, dupa doua seturi adjudecate la tie-break (la 7 si la 4), s-a impus si in cel decisiv, cu 8-6.       Urmatorul adversar al romanului este israelianul Dudi Sela, invingator in fata germanului Rainer Schüttler (nr. 30), scor 1-6, 6-2, 6-4, 6-4.     Pe acelasi teren nr. 21, Sorana Carstea (nr. 37 mondial) a pierdut surprinzator de clar in fata unei jucatoare aflate pe pozitia 89 in clasamentul mondial. Unguroaica Czink Melinda s-a impus cu 6-2, 6-2, dupa doar 54 de minute de joc. Carstea ramine in cursa la Melbourne doar la dublu, unde o are ca partenera pe Monica Niculescu.     Revenit in circuitul mondial profesionist dupa aproape un an de absenta, Andrei Pavel a avut nesansa sa joace in primul tur cu scotianul Andy Murray (nr. 4), unul dintre cei mai in forma jucatori ai momentului. Pavel a abandonat din cauza unor dureri la spate, intr-un moment in care adversarul sau conducea cu 6-2, 3-1.     Astazi, doua reprezentante ale Romaniei incearca sa treaca in turul 3 la primul turneu de Grand Slam al anului. Monica Niculescu o va intilni pe italianca Sara Errani, iar Edina Gallovits pe rusoaica Vera Zvonareva (nr. 7). Cistigatoarele acestor doua partide se vor afla fata in fata in turul trei. La dublu, Gallovits o va avea ca partenera pe spaniola Arantxa Parra Santonja, iar Hanescu pe spaniolul Guillermo Garcia-Lopez.     "Cneazul" se retrageAccidentarea de la Melbourne l-a determinat pe Pavel sa ia o decizie radicala: retragerea.      "Nu vreau sa mai incerc, nu vreau sa imi pun sanatatea in pericol doar pentru a mai juca un turneu in plus. Nu vreau sa ma mai operez o data, de ce sa o fac? Intr-o saptamina fac 35 de ani si nu sint Lance Armstrong", a declarat Andrei Pavel, care a suferit o deplasare de vertebra in meciul cu Murray. "Cneazul" si-a inceput activitatea de jucator profesionist in 1995, fiind considerat cel mai valoros jucator roman de tenis de la Ilie Nastase incoace. Virful carierei sale s-a consemnat in 2004, cind a fost numarul 13 in clasamentul ATP.

Multumim, Moni, multumim, Sveti!

Foto FIBA Europe / Alexandru DobrescuBaschetbalistele "tricolore" au terminat en-fanfare turneul de baraj pentru raminerea in elita europeanaAtmosfera a fost splendida luni seara la Tirgoviste, unde peste 2.000 de spectatori au tinut sa urmareasca ultimul meci al nationalei feminine la turneul de baraj pentru mentinerea in elita baschetului european. Oaspetele britanice au venit foarte decise sa isi ia revansa pentru infringerea de la Nottingham, dar s-au vazut conduse cu 19-6 (min. 4), 32-17 (min. 12) si chiar 42-26 (min. 18) de o formatie careia i-a reusit aproape totul in primul mitan. In pauza, insa, selectionerul britanic Mark Clark a gasit antidotul pentru jocul eficace al adversarelor si ca urmare diferenta a inceput sa scada. Cu 78 de secunde inaintea fluierului final "tricolorele" aveau un avantaj fragil (67-64), dar Dragusin si Ciocan au marcat punctele care au adus a cincea victorie din aceasta campanie, 71-66 (26-17, 16-16, 16-15, 13-18) cu Marea Britanie.      Cu 16 puncte marcate (4x3!), Simina Mandache a fost cea mai buna realizatoare a invingatoarelor, iar Svetlana Dragusin (13 puncte, 11 recuperari, 3 interceptii) si Mónika Brosovszki-Boriga (13 puncte, 3x3, 4 pase decisive, 3 interceptii) au facut memorabil meciul lor de adio la Nationala. Cele doua mari baschetbaliste au fost sarbatorite cu fast la finalul partidei, fiind indelung aclamate de suporterii care le-au urmarit prodigioasa cariera sub culorile reprezentativei.     Cum in celalalt meci al serii Finlanda a surclasat Bosnia-Hertegovina cu 95-57, clasamentul final al grupei se prezinta astfel: 1. Romania 11 puncte (474:386), 2. Finlanda 10 (433:299), 3. Marea Britanie 9 (423:386), 4. Bosnia-Hertegovina 6 (366-523). Ultimele doua echipe au retrogradat in Divizia B a baschetului european.      In cele doua turnee de calificare cistig de cauza au avut selectionatele Ucrainei si Italiei. Se cunoaste, asadar, componenta celor patru grupe ale turneului final la CE (Letonia, 7-20 iunie 2009): Ucraina, Slovacia, Cehia, Spania (gr. A), Grecia, Ungaria, Letonia, Polonia (gr. B), Lituania, Serbia, Rusia, Turcia (gr. C), Belarus, Israel, Italia, Franta (gr. D).