monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca scoate la concurs

În conformitate cu Ordinul MS nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca scoate la concurs

În conformitate cu Ordinul MS nr.869/2015 cu modificările și completările ulterioare Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca scoate la concurs, pe perioadă determinată (pe perioada suspendării contractului de munca al titularului de post ), următoarele posturi:    

-1 post medic specialist reumatologie

-1 post medic specialist cadiologie

Înscrierea la concursul  pentru ocuparea posturilor  publicate se face la sediul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca str.Tăbăcarilor nr.11 Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului (18.01.2018 ) respectiv până la data de 01.02.2018 ora 12.00, iar concursurile se organizează în perioada cuprinsă între 12 februarie-18 februarie 2018.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

a)  cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)  copia de pe diploma de medic/farmacist şi certificatul de confirmare în gradul profesional;

c)  copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

e)  acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f)   cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h)  chitanţa de plată a taxei de concurs-150 lei platita la casieria spitalului.

i)   copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul de medic specialist;