monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

ANUNT CONCURS INSTUTUTUL ONCOLOGIC "Prof Dr Ion Chiricuta" Cluj-Napoca

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. Dr. Bojan Anca Simona,

Organizează concurs pentru ocuparea a 8 posturi pe perioadă determinată de asistenţi medicali generalişti

 

Actele se vor depune pana cel tarziu în data de 20.03.2017.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Termen de inscriere: 10.03.2017-20.03.2017 Afisare rezultate selectie dosare: 21.03.2017 Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor se depun pe data de 22.03.2017 Soluţionarea contestaţiilor: 23.03.2017 Proba scrisă – testul grila din bibliografia pusă la dispoziţie va avea loc la data de: 24.03.2017, ora 09.00 Proba orală – interviul va fi susţinut de candidaţii care obţin minim nota 7 la testul grilă şi va avea loc în data de 28.04.2017 începând cu ora 09.00 conform programării afişate la avizierul Institutului.

 

Soluţionarea contestaţiilor: 

- Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.

- După afişarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor pentru fiecare probă a concursului, la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, prin afişare la sediul instituţiei publice organizatoare a concursului.

- În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Conditii generale de participare : 

a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplina de exercitiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant, studii liceale finalizate prin obţinerea diplomei de Bacalaureat;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

 

  Condiţii specifice : diplomă de licenţă în specialitate sau diplomă de scoală postliceală sanitară; diplomă de bacalaureat concurs pentru ocuparea postului

 

Vechime: Constitue avantaj, nu este criteriu eliminatoriu Anunţul se adresează şi debutantelor şi asistentelor cu experienţă

 

Din numărul de 8 posturi scoase la concurs

3 posturi studii superioare finalizate prin obţinerea diplomei de licenţă 5 posturi (studii medii absolvite cu diplomă BAC) studii post liceale finalizate prin obţinerea certificatului de calificare profesionale.

 

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 20.03.2017, ora 13.00 şi va conţine în mod obligatoriu:

Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie; Cerere de înscriere; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie); copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate; cazier judiciar ; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă – constitue avantaj, nu este obligatorie; alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs; curriculum vitae cu poză.

Copiile de pe actele se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate

 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului Oncologic sau la numărul de telefon 264-598 361.