monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunt angajare Institutul Oncologic

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posture: REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ , ECONOMIST. Ambele posturi sunt pe perioadă determinată.

CONDIŢII SPECIFICE

a)            Cerinţe

-              ECONOMIST: Studii economice superioare sau medii de scurtă sau lungă durată;

-              REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ: Studii economice superioare.

b)            Experinta

-              În specialitate : constituie un avantaj, dar nu este un criteriu eliminatoriu

c)            Cunoştiinţe necesare:

-              Cunoştinte temeinice de contablitate

-              activitatea desfășurată în cadrul unei instituții publice, constituie avantaj;

-              Operare PC (MS Office, Programe specifice de contabilitate, Excel avansat)

-              abilități de comunicare;

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul seccretariatul Institutului până la data de 26.01.2017, ora 15.00 şi va conţine în mod obligatoriu:

Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;

Cerere de înscriere (Formularul standard constituie Anexa nr. 1 a prezentei decizii şi se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);

copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);

copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;

cazier judiciar ;

adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

curriculum vitae cu poză.

Copiile de pe actele prevăzute la anterior se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate

CALENDARUL CONCURSULUI:

-              Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 16.01.- 26.01.2017

-              Selecţia dosarelor se va publica în data de 27.01.2017

-              Proba scrisă – testul de evaluare a cunoştinţelor va avea loc în data de: 31.01.2017

-              Interviul va avea loc în data de 02.02.2017

Relatii suplimentare  privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unitatii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.