monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Anunt ANGAJARE

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea postului de Muncitor necalificat în cadrul departamentului administrativ – Bloc alimentar

CALENDARUL CONCURSULUI:

*Termen pentru depunerea dosarului 14.11.2016

*Selectia dosarelor: 15.11.2016

*Afisare rezultatelor selecţiei de dosare: 15.11.2016.

*Proba de evaluare: 21.11.2016

CONDIŢII DE PARTICIPARE

*îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

*are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;

*are capacitate deplina de exercitiu;

*are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

*îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;

 *îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;

*nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

*peste  4  ani experiență în manipularea produselor alimentare și nealimentare de bucătărie;

Dosarul candidatului va conţine:

*Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie;

*Cerere de înscriere

*copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

*copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;

*cazier judiciar ;

*adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 *copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

*alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

*curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului Oncologic sau la numărul de telefon 264-598 361.