monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Obligaţia declarării veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor mobile/imobile

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca anunţă contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, că au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractul între părţi. Odată cu înregistrarea contractului se depune şi declaraţia privind venitul estimat/normă de venit.

Se poate opta pentru normă de venit în cazul în care proprietarul închiriază până la 5 camere în scop turistic.

În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul.

Documentele se vor prezenta în copie şi original.

Documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere:

contractul de închiriere ( un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);

declaraţia privind venitul estimat/ norma de venit - Formular 220, în 2 exemplare pentru fiecare proprietar,coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;

actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;

împuternicire (în cazul în care nu se prezintă proprietarul) însoţită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate cu titlu de impozit în contul impozitului pe venit către bugetul de stat şi plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Plăţile anticipate se stabilesc de  către organul fiscal, pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi a contractului încheiat între părţi sau pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate potrivit opţiunii, prin ’’Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale’’.

În cazul în care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă echivalentul în lei al sumei în valută, determinarea venitului anual estimat se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: (25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie).

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Organul fiscal competent stabileşte plăţi anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/normă de venit.

Baza de calcul a impozitului din cedarea folosinţei bunurilor o reprezintă diferenţa dintre venitul brut, cota de cheltuieli forfetare de 40% şi contribuţia de asigurări de sănătate.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Impozitul reprezentând plată anticipată pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi diferenţele de impozit anual de regularizat, stabilite se pot achita:

- în numerar la sediile organelor fiscale cât şi la Trezoreriile Statului;

- prin virament, în conturile deschise la Trezoreriile Statului;

- prin mandat poştal, în conturile deschise la Trezoreriile Statului.

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului au obligaţia să înştiinţeze în scris în termen de 5 zile  organul fiscal competent. În acest sens se va depune formularul 220  la care se vor anexa, în copie, documentele din care să rezulte rezilierea contractului de închiriere.

Nedepunerea la termen a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

 Pentru informaţii suplimentare :

- pagina de Internet, www.anaf.ro -secţiunea- Asistenţă contribuabili/ghiduri curente/ghidul fiscal al contribuabililor persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

- telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

- direct la birourile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.