monitorulcj.ro Menu

Anunțuri / Utile

Noul formular 088 se va depune de societăţile comerciale începând cu 1 august 2016

Prin Ordinul A.N.A.F. nr.2048/2016 s-a aprobat noul model al fomularului 088 "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" care se va depune la organele fiscale începând cu data de 1 august 2016.

-S-a eliminat obligativitatea depunerii formularului 088 la schimbarea sediului social, la schimbarea administratorilor  şi/sau a asociaţilor.

-Au fost reduse numărul de documente care se anexează la formularul 088 .

-A fost diminuat numărul de întrebări din formular de la 20 la 12.

Prin noul model de  formular 088, aprobat prin Ordinul ANAF nr.2048/2016 se vor raporta:

Informatii privind locul de desfăsurare al activitătii economice:

a).la sediul social/profesional ,

b).la sedii secundare (puncte de lucru),

Se solicită informaţii privind activitatea principală desfăşurată, modul de detinere a spatiului, date de identificare ale proprietarului spaţiului, adresa sediu/domiciliu, valoarea totală contract şi perioada de valabilitate a acestuia.

c).în afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (puncte de lucru).                    

În această situaţie se precizează adresa completă unde se desfăşoară activităţii proprii de birou si activitatea desfăsurată în afara sediului social/profesional si a sediilor secundare (puncte de lucru).

Se anexează, după caz, documente care să justifice tipul activităţii specifice desfăşurate în afara sediului  social şi a sediilor secundare.

Informaţii privind deţinerile asociaţilor si/sau administratorilor, respectiv:

A).dacă au deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator în cadrul altor persoane impozabile-societăţi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, inclusiv persoana impozabilă pentru care se depune declaraţia:

A.1).la care a fost declanşată procedura insolvenţei,

A.2).în inactivitate temporară, la data depunerii declaraţiei, înscrisă la registrul comertului.

B).au fost/sunt titulari ai unor persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale , respectiv membri ai unor intreprinderi familiale la care a fost declanşata procedura insolvenţei sau în inactivitate temporară, înscrisă la registrul comerţului.

3.Tipul de viză deţinută pentru cetăţeni non-UE care deţin calitatea de administrator.

Se va anexa documente care atestă tipul de viză şi scopul şederii.

4.Precizări privind conturile bancare în numele persoanei impozabile, active la data depunerii declaratiei, deschise în tară/străinătate precum si beneficiarii reali ai operatiunilor desfăsurate prin intermediul conturilor bancare deschise în ţară/străinătate în numele societătii comerciale.

5.Specificarea modului de organizare si conducere a contabilitătii si datele de identificare ale persoanelor care asigură organizarea si conducerea contabilităţii.Se va anexa copia contractului încheiat cu prestatorul de servicii în domeniul contabilităţii.

6.Datele de identificare ale persoanelor care depun declaraţii fiscale la registratura organului fiscal şi/sau care deţin certificat digital valabil pentru depunerea la distanţă a declaraţiilor fiscale pentru persoana impozabilă.

7.Numărul contractelor individuale de muncă încheiate.Se anexează, după caz, copia contractului de prestări servicii .În cazul în care societatea nu are încheiate contracte individuale de muncă se va preciza motivul pentru care activitatea desfăşurată nu presupune încheierea unor astfel de contracte de muncă.

8.Informaţii privind natura si cuantumul veniturilor brute realizate de asociaţi si administratori, persoane fizice.Se declară în ce transă de venituri se încadrează persoana respectivă.

9.Studiile/profesiile/ocupatiile avute de administratori, persoane fizice, în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaratia.

10.Precizarea activelor detinute de societatea comercială în vederea desfăşurării obiectului preponderent de activitate.

11.Precizări privind intenţia de a efectua, în următoarele 12 luni:

a).operaţiuni intracomunitare pentru care societatea trebuie să fie înscrisă în Registrul Operatorilor Intracomunitari

b).achiziţii de bunuri/servicii din afara UE si/sau livrări de bunuri/prestări de servicii în afara UE (import/export).Se specifică tipul operaţiunilor preconizate a se realiza.

12.Date privind creditările efectuate de către asociaţii si/sau administratorii societăţii la persoane impozabile la care acestia au deţinut, în ultimii 5 ani anteriori depunerii prezentei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca