monitorulcj.ro Menu
Anunțuri / Utile

(P) ANUNŢURI PRIVIND ORGANIZAREA UNOR LICITAŢII PUBLICE LA PRIMĂRIA TURDA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ


MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA


NR. 8516/20.04.2015

ANUNŢ


PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL–CLĂDIRE, PAVILION GINECOLOGIE - SPITALUL MUNICIPAL TURDA


PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA

Municipiul Turda cu sediul in Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil–clădire, pavilion ginecologie - spitalul municipal turda în suprafaţa utilă desfăşurată de 1.716 mp,proprietatea publică  a municipiului turda.


1.Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinaţia pavilion ginecologie - spitalul municipal turda este situat administrativ în Turda, str.Andrei Mureşanu nr. 12-14, are o suprafaţă utilă desfăşurată de 1716 mp. aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat în intravilanul municipiului, în zona A conform H.C.L. nr.165/28.11.2002

2. În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală sau ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3. Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 13.00 următoarele acte:

- oferta-angajament ferm care trebuie să conţinaă informaţii privind şi anexa nr. 1 la oferta angajament;

- declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

- copie dupa B.I. sau C.I.

- Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului şi anume:

- Certificat constatator de ultimă ora emis de Registrul Comerţului;

- Copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

- Copie de pe actul constitutiv , inclusiv după toate actele adiţionale şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

      - Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (nu mai vechi de 30 zile)

       - Scrisoare de bonitate financiară sau garanţie bancară;

       - Declaraţie pe proprie răspundere ca nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

 -certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

       - Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

- Copie după documentul  care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în suma de 50 lei;

4. Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5. Plicul format A4 va conţine şi un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta financiară propriu zisă.

6. Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7. Ofertantul poate fi reprezentat şi prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentificate la notarul public, care se va anexa la dosar .

8. Preţul minim de pornire al licitaţiei , stabilit conform raportului de evaluare este de 0,66 lei/mp/lună revenind suma de 1132,55 lei/luna pentru întreaga suprafaţă timp de 120 luni, respectiv 339764 lei pentru întreaga perioadă concesionată.

9. Preţul de vânzare adjudecat va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct 8 şi se va achita în rate lunare egale +T.V.A. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa cu indicele de inflaţie. Plata se va face în rate lunare egale, pâna în ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi întarziere.

10. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Serviciul Evidenţa Patrimoniu şi GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA

NR.8513/20.04.2015.

 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU CONCESIONAREA UNUI IMOBIL TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 548 MP

PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA

 

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică pentru concesionarea unui imobil teren proprietatea publică a Municipiului Turda.

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul situat administrativ în Turda, str. Livezilor, fn reprezintă o parcela de teren cu suprafaţa de 548 mp ce aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat în intravilanul municipiului, în zona C conform H.C.L. nr.165/28.11.2002 .

Imobilul teren este identificat cu nr. top 3995/17/9/1/3; 3995/17/10/1/3; 3995/24/1/1/3 şi va fi concesionat în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale.

2. În vederea participării la licitaţie ofertanţii persoane fizice sau juridice vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală sau ghiseele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3. Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 înclusiv, ora 13.00 următoarele acte:

- oferta-angajament ferm care trebuie să conţină informaţii privind ofertantul şi anexa nr. 1 la oferta angajament;

- declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

- copie dupa B.I. sau C.I.

      -Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului şi anume:

- Certificat constatator de ultimă oră emis de Registrul Comerţului;

- Copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

- Copie de pe actul constitutiv, inclusiv dupa toate actele adiţionale şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

      - Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale catre toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent(nu mai vechi de 30 zile)

       - Scrisoare de bonitate financiară sau garanţie bancară;

       - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se afla în reorganizare judiciară sau în faliment;

 - certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

       - Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

- Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 50 lei;

4. Documentele enumerate se vor depune într-un plic inchis,format A4 pe care se va indica licitaţia  publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5. Plicul format A4 va conţine şi un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului , precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta financiară propriu zisă.

6. Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7. Ofertantul poate fi reprezentat şi prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentificate la notarul public , care se va anexa la dosar .

8. Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 1 leu/mp/lună, valoare care nu conţine T.V.A.

9. Preţul de vânzare adjudecat va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct 9 şi se va achita în rate lunare egale, de la data întocmirii contractului de vânzare cumparare. La începutul anului calendaristic, suma rămasă de plată se va indexa cu indicele de inflaţie. Plata se va face în rate lunare egale, pâna în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi intârziere. Concesionarea terenului se va face pentru perioada de 49 ani cu posibilitatea de prelungire conform reglementărilor legale.

10. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Serviciul Evidenţa Patrimoniu şi GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA

NR. 8514/20.042015

 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU INCHIRIEREA UNUI SPAŢIU ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP

PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TURDA

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28 , face cunoscut că în ziua de 20.05.2015 , ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică pentru închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 30 mp proprietatea publică a Municipiului Turda

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul cu destinaţia spaţiu comercial produse alimentare este situat administrativ în Turda, str. Pţa Republicii, nr. 28, are o suprafaţă de 30 mp, aparţine domeniului public al municipiului Turda, situat în întravilanul municipiului, în zona A conform H.C.L. nr.165/28.11.2002.

2. În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 100 lei la casieria centrală sau ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3. Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:

- oferta-angajament ferm care trebuie să conţină informaţii privind ofertantul şi anexa nr. 1 la oferta angajament;

- declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

- copie dupa B.I. sau C.I.

      - Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului şi anume:

- Certificat constatator de ultimă ora emis de Registrul Comerţului;

- Copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

- Copie de pe actul constitutiv, inclusiv după toate actele adiţionale şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

      - Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale catre toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent(nu mai vechi de 30 zile).

       - Scrisoare de bonitate financiară sau garanţie bancară;

       - Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare judiciară sau în faliment;

 - certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

       - Copie după documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 100 lei;

- Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 50 lei;

4. Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia  publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5. Plicul format A4 va conţine şi un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta financiară propriu zisă.

6. Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015  ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7. Ofertantul poate fi reprezentat şi prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentificate la notarul public, care se va anexa la dosar .

8. Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 10,41 lei/mp/lună preţ care nu include T.V.A.

9. Preţul de vânzare adjudecat va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct 8 şi se va achita în rate lunare egale +T.V.A. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa cu indicele de inflaţie. Plata se va face în rate lunare egale, până în ultima zi lucratoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi intârziere.

10. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Serviciul  Evidenţa Patrimoniu şi GIS  din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

 

PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

PRIMĂRIA

NR.8515/20.04.2015.

 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE

PENTRU VÂNZAREA UNUI IMOBIL TEREN ŞI CONSTRUCŢIE

PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TURDA

 

Municipiul Turda cu sediul în Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, face cunoscut că în ziua de 20.05.2015, ora 13.00, în sala de protocol a Primăriei Municipiului Turda va avea loc licitaţia publică pentru vânzarea unui imobil teren şi construcţie proprietatea privată a Municipiului Turda.

1. Denumirea imobilului, caracteristici principale: Imobilul situat administrativ în Turda, str. Nicolae Iorga, nr. 22 reprezintă o parcela de teren cu suprafaţa de 488,89 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Turda, situat în intravilanul municipiului, în zona B conform H.C.L. nr.283/18.12.2006 şi o construcţie în suprafaţă construită de 152 mp.

Imobilul teren este înscris în CF nr. 58343 Turda, cu nr. cad 58343, având destinaţia teren intravilan cu suprafaţa totală de 612 mp. proprietatea tabulară a Statului Roman.

2. În vederea participării la licitaţie ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în cuantum de 500 lei la casieria centrală sau ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda .

3. Ofertanţii vor depune până la data de 19.05.2015 inclusiv, ora 15.00 urmatoarele acte:

- oferta-angajament ferm care trebuie să conţina informaţii privind ofertantul şi anexa nr. 1 la oferta angajament;

- declaraţie de participare la licitaţie semnată de ofertant;

- copie dupa B.I. sau C.I.

      - Documente ce dovedesc bonitatea ofertantului şi anume:

- Certificat constatator de ultimă oră emis de Registrul Comerţului;

- Copie de pe Certificatul de Înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

- Copie de pe actul constitutiv, inclusiv după toate actele adiţionale şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

      - Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către toţi creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent (nu mai vechi de 30 zile)

       -Scrisoare de bonitate financiară sau garanţie bancară;

       -Declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în reorganizare judiciara sau în faliment;

 - certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor faţă de bugetul local al Municipiului Turda;

       - Copie dupa documentul care atestă achiziţionarea documentaţiei de participare la licitaţie în sumă de 500 lei;

- Copie după documentul care atestă plata contravalorii taxei de participare la licitaţie în sumă de 30 lei;

- Copie după documentul care atestă depunerea garanţiei de participare la licitaţie , adică 5% din valoarea totală minimă a vânzării. Plata se va face la casieria centrală sau ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Mun. Turda. Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie în cazul în care se va retrage  după ce Comisia de Licitaţii va lua cunoştinţă de oferta financiară a acestuia.

4. Documentele enumerate se vor depune într-un plic închis,format A4 pe care se va indica licitaţia publică deschisă pentru care este depusă oferta.

5. Plicul format A4 va conţine şi un plic format B5 pe care se va înscrie numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul acestuia după caz. Plicul B5 va conţine oferta financiară propriu zisă.

6. Eventualele oferte depuse după data de 19.05.2015 ora 15.00 sunt excluse de la licitaţie.

7. In cazul ofertelor financiare aflate sub valoarea preţului de pornire al licitaţiei, Comisia de licitaţii va lua act de ele, fiind luate în considerare doar pentru o eventuală negociere directă, dacă se va ajunge la această situaţie.

8. Ofertantul poate fi reprezentat şi prin alte persoane împuternicite în baza unei procuri autentificate la notarul public, care se va anexa la dosar .

9. Preţul minim de pornire al licitaţiei, stabilit conform raportului de evaluare este de 72440 lei, valoare care conţine T.V.A.

10. Preţul de vânzare adjudecat  va fi cel puţin egal cu cel înscris la pct 9 şi se va achita în rate lunare egale, timp de 36 luni de la data întocmirii contractului de vânzare cumpărare. La începutul anului calendaristic, suma ramasă de plată se va indexa cu indicele de inflaţie. Plata se va face în rate lunare egale, până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorari de întarziere, în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi întarziere.

11. Formularele tipizate în vederea întocmirii dosarului de participare la licitaţie şi clarificări se pot obţine de la Serviciul Evidenţa Patrimoniu şi GIS din cadrul Primăriei Mun. Turda, str. Pţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam 25.

PRIMAR

TUDOR ŞTEFĂNIE